Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Sportovní aktivity a bezpečnost inzulinoterapie s bazálním inzulínovým analogem 2. generace


Sylva Kheirová

Diabetologická ambulance, Brno


Souhrn


V této kazuistice je prezentována situace z běžné denní praxe, kdy se většina našich pacientů nepravidelně a neplánovaně věnuje pohybovým aktivitám. Opakovaně jsou edukováni, jak případně řešit a upravit dietní režim a inzulinoterapii. Bohužel řada z nich toto neřeší nebo zapomene na rizika snížené glykemie během nebo po sportovní aktivitě. Proto je na místě využít bezpečnější inzulínová analoga 2. generace s benefitem titrace a flexibility v čase a dosáhnout tak významného úbytku hypoglykemizujících atak, které limitují v denním režimu.

Klíčová slova


diabetes mellitus 2. typu

inzulinoterapie

fyzická aktivita

inzulín glargin

 


Summary


Sports activities and safety of insulin therapy with a second generation basal insulin analogue

This case report presents a situation from normal daily practice as the manner in which most of our patients engage in physical activities is irregular and unplanned. They are repeatedly educated on how to handle and adjust the diet and insulin therapy, if necessary. Unfortunately, many of them do not address this issue at all or forget about the risks of reduced glycaemia during or after sports activity. Therefore, in this case scenario, it is appropriate to use second generation insulin analogues, which are safer and offer the benefit of titration as well as time flexibility. This helps achieve a significant decrease in hypoglycaemic attacks that limit the daily regimen.

Keywords


type 2 diabetes mellitus

insulin therapy

physical activity

insulin glargine


Úvod


Pohybová aktivita je jednou z přirozeností člověka, pravidelná fyzická aktivita u diabetiků 1. a 2. typu je jedním z pilířů léčby diabetes mellitus. Rizikem zůstává hypoglykemie, která limituje a je překážkou aktivního přístupu pacienta k pohybové aktivitě.

Většinou se v našich ordinacích setkáváme s tím, že velká řada našich pacientů má nedostatek pohybu z mnoha důvodů. V životním stylu převažuje sedavý způsob zaměstnání, mnozí tráví hodiny času za volantem aut, u starších pacientů převažují komorbidity, které limitují i při běžných denních fyzických aktivitách, ale také v neposlední řadě je to i určitá pohodlnost s nezájmem vyvíjet vůbec nějakou fyzickou aktivitu spojenou často s přejídáním. S tímto se vyvinul i nový pojem tzv. „gaučing“, který bývá u některých pacientů celodenní náplní. Nedostatek pohybu není jen problém diabetiků, ale troufám si říct i celé vyspělé společnosti 21. století.

toujeo-peoplecolorarrows_baner_02_23_10.jpg

Kazuistika


Pro kazuistiku jsem vybrala pacienta, kterým je 40letý muž, svobodný, bezdětný, má diagnózu diabetes mellitus (DM) 2. typu od svých 24 let (od roku 2006), kdy skokově přibral během jednoho roku (poté co přišel o práci) asi 25–30 kg. Má středoškolské (SŠ) vzdělání ekonomického směru, byl zaměstnán v marketingu potravinářské firmy. V rodině se vyskytuje DM 2. typu u matky, otce a také u všech prarodičů, všichni jsou léčeni perorálními antidiabetiky (PAD), prozatím bez kardiovaskulárních (KV) komplikací. Do naší ambulance poprvé přišel v roce 2015, kdy byl bez jakékoliv trvalé medikace, s dekompenzací diabetu provázenou polyurií, polydipsií, hubnutím, poklesem krevního tlaku (TK) s příznaky dehydratace. Z anamnézy jsme se dozvěděli, že pro neuspokojivou kompenzaci DM mu byl již v roce 2013 navržen režim inzulinoterapie ke stávající kombinační terapii PAD (metformin + gliptin + glimepirid). Toto bylo pro našeho pacienta zcela nepřijatelné, dispenzární péči přerušil a následně doporučenou medikaci PAD vysadil. Z dalších anamnestických dat uvedl, že je sledován v psychiatrické ambulanci pro polymorfní psychotickou poruchu se symptomy schizofrenie, stále dochází na pravidelné kontroly a nastavenou medikaci užívá (olanzapin 15 mg 0-0-1 + citalopram 20 mg 1-0-0). Pobírá plný invalidní důchod a žije s rodiči. Největší strach má z hospitalizace a také, že si nezvládne aplikovat inzulín.

 

Vstupní data

Při vyšetření byla zjištěna tato vstupní data: hmotnost 86,3 kg (udával, že za poslední rok zhubl, ale neví přesně kolik, pravidelně se neváží), výška 182 cm, BMI 26,0 kg/m2, obvod pasu 94 cm, glykemie dvě hodiny po jídle 26,0 mmol/l, TK 143/103 mmHg, TF 98 reg. Dle laboratorního vyšetření glykemie nalačno (FPG) 15,88 mmol/l, HbA1c 111,0 mmol/mol, C-peptid nalačno 696 pmol/l – v normě, protilátky proti GAD, IA-2, ICA,GAD 65 – negativní, TSH 1,570 mU/l, fT4 17,0 pmol/l – v normě, urea 3,9 mmol/l, kreatinin 94 µmol/l, CKD-EPI 1,420 ml/s/1,73 m2, minerály – v normě, celkový cholesterol 7,93 mmol/l, triglyceridy 5,69 mmol/l, LDL-cholesterol 6,28 mmol/l, nonHDL-cholesterol 5,66 mmol/l, CH/HDL 6,5. Jaterní testy – ALT, AST, ALP, GMT – vše v normě, AMS, AMP, LPS – norma. Alb/U 26,5 mg/l, index: albumin/kreatinin 4,8, glukóza v moči 4, ketony stopově, bakterie 1 – hraniční nález, asymptomatický.

Vyšetření očního pozadí – nitrooční tlak v normě, opakující se záněty spojivek, ODS – nález angiopathia retinae hypertonica (antihypertenzivní medikaci pacient dosud nikdy nebral) a nově záchyt neproliferativní diabetické retinopatie (NPDR) (OD – ojedinělá tečkovitá hemoragie, OS – více hemoragií pod centrální krajinou), dle sdělení očního lékaře při posledním vyšetření, které měl naposledy v roce 2015, nebyl nález diabetické retinopatie.

Neurologické vyšetření prokázalo poruchu čití na akrech obou dolních končetin (DKK), dle elektromyografie (EMG) ale nebyl prokázán nález polyneuropatie na DKK ani na horních končetinách (HKK).

EKG vyšetření – bez ložiskových a ischemických změn, bez arytmií, jen sklony k tachykardii, zjištěn inkompletní blok pravého Tawarova raménka (iRBB).

Cévní vyšetření – s nálezem incidentní periferní angiopatie cév DKK, bez stenóz, ultrazvukové vyšetření karotid v normě. UZ břicha – steatóza jater, jinak bez patologie.

U pacienta po dlouhé edukaci zahájena inzulinoterapie v intenzifikovaném režimu, 3× denně prandiální inzulínový analog inzulín lispro v předplněném peru, 1× denně dlouhodobý inzulínový analog 1. generace glargin (Lantus) v předplněném peru SoloStar 20 U s.c. pro úvod empiricky s aktuální úpravou jednotlivých denních dávek dle selfmonitoringu, na který byl pacient zacvičen a opět dlouze edukován. Během 14 dnů pacient denně docházel na kontroly s glukometrem, s inzulínovými pery a nebyl v té době hospitalizován. Překonal strach z inzulinoterapie i z denního měření glykemií. Při každé návštěvě byl opakovaně edukován. Do trvalé medikace byl přidán rosuvastatin, perindopril s indapamidem a malá dávka beta-blokátoru – nebivololu, pro mírnou tachykardii v rozmezí 90–100/min.

Během roku pacient pečlivě docházel na kontroly, tělesnou hmotnost udržoval kolem 90 kg a jeho BMI byl 27,2 kg/m2.

Po postupném zlepšení kompenzace DM, kdy se ale stále hodnoty HbA1c pohybovaly nad 60,0 mmol/mol, byl přidán do kombinační léčby metformin a gliflozin, které byly tolerovány bez potíží. Pacient začal i s pravidelnou denní fyzickou aktivitou, která mu dle jeho sdělení začala přinášet radost do života, dobrou náladu i více klidu a vyrovnanosti. Oblíbil si cyklistiku, prodlužoval si trasy a postupně zvyšoval svoji kondici. Vše mělo blahodárný vliv na dlouhodobou kompenzaci, kdy hodnoty HbA1c začaly být i pod 53 mmol/mol, bohužel však za cenu hypoglykemií, které byly ale vždy lehké a on vše zvládl příjmem rychlých sacharidů. Proto mu byla nabídnuta změna inzulinoterapie na bazální inzulínový analog 2. generace glargin 300 U/ml (Toujeo). Po prvních dvou týdnech nedůvěry s nutností titrace dávky (postupná úprava dle ranních glykemií nalačno na 50 U s.c. ve 21 hodin) se již v dalších měsících žádná hypoglykemie nedostavila ani po zátěži. Podotýkám, že jeho cyklistické výjezdy jsou někdy nárazově i přes 50 km, nejsou s denní pravidelností, a náš pacient tuto dávku bazálního inzulínového analoga již neupravuje, protože jak říká, neví, kdy vyrazí zase na kolo. Ideální pro monitoring takových pacientů skýtá možnost FGM – FreeStyle Libre (náš pacient si toto z ekonomických důvodů zakoupit nemůže), proto se v posledních měsících otevírá možnost využití dalšího monitoringu pomocí CGM, který je pro naši praxi velkým pomocníkem, po zaškolení a schválení monitoringu alespoň 4× ročně zdravotní pojišťovnou. Náš pacient zatím toto ještě nevyužil.

V současné době pacient užívá inzulín lispro 200 U/ml v dávce 12-12-10 U s.c. a glargin 300 U/ml (Toujeo DoubleStar) v dávce 50 U s.c. ve 21 hodin, empagliflozin/metformin 5 mg/1 000 mg 1-0-1, další medikace zahrnuje rosuvastatin 10 mg 1× denně, nebivolol 5 mg ½ tbl. večer a perindopril 10 mg s indapamidem 2,5 mg ráno. Za poslední dva roky hodnoty TK srovnány v rozmezí 120–135/70–80 mmHg, TF v rozmezí 65–80 za min., tělesná hmotnost 87 kg, BMI 26,3 kg/m2. Nález na očním pozadí stabilizován, s regresí nálezu, není porucha hlubokého ani povrchového čití na akrech DKK, nejsou známky ischemické choroby dolních končetin – riziko rozvoje syndromu diabetické nohy (dle IWGDF 0) je velmi nízké, celkový cholesterol 3,45 mmol/l, triglyceridy 1,00 mmol/l, LDL-cholesterol 1,5 mmol/l, nonHDL-cholesterol 2,20 mmol/l, CH/HDL 2,7, hodnoty glykemií celodenně v rozmezí 4–12 mmol/l a hodnoty HbA1c 50–55 mmol/mol.

Pacient tedy prospíval z používání inzulínu glargin 300 U/ml (Toujeo), který v souladu s posledními výsledky studie ULTRAFLEXI-11 (ačkoli byla provedena se skupinami diabetiků 1. typu) poskytl další benefit kratšího času v hypoglykemii u pacientů s neplánovanou fyzickou aktivitou oproti inzulínu degludek v situaci, kdy dávky těchto inzulínů nebyly snižovány. I proto je z důvodu bezpečnosti výhodné nastavit pacienty, kteří mají jakoukoli pravidelnou či spontánní sportovní aktivitu, na bazální inzulínový analog 2. generace glargin 300 U/ml (Toujeo). Bezpečnou titrací a flexibilitou v čase lze dosahovat zlepšení kompenzace bez rizik hypoglykemií a lépe tak dosáhnout léčebného cíle.

 

Závěr


Pravidelná pohybová aktivita je více než nutností k zachování kondice, zdraví, pozitivního myšlení, prevencí civilizačních chorob, a především motivuje jedince k lepší spolupráci. Cílem je stále se zlepšovat, a tak intenzivně bránit vzniku a hlavně rozvoji pozdních komplikací diabetu.


Literatura


1. Moser, O., Mueller, A., Aberer, F. et al. A comparison of insulin Glargine U300 and insulin Degludec around spontaneous exercise sessions in people with type 1 diabetes – The ULTRAFLEXI-1 Study. Diabetes 71, Supl. 1: 39-LB, 2022.

 

MUDr. Sylva Kheirová

Diabetologická ambulance

Vinohrady 484/16

639 00 Brno