Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Ve dvou se to lépe táhne

MUDr. Kateřina Himmelová, MBA

Hi-dent s.r.o., Diabetologie-endokrinologie Ostrava

 


Souhrn


Pacienti s diabetes mellitus 2. typu mají své 13. komnaty, které hrají zásadní roli ve vztahu ke kompenzaci této chronické metabolické choroby. Pro diabetiky 2. typu se suboptimální glykemickou kontrolou během léčby perorálním antidiabetikem nebo GLP-1 RA doporučují ADA a EASD postupy, aby se podle potřeby přidaly také deriváty sulfonylurey nebo inzulín.1 V současné době probíhají světem diabetologie dvě studie, které se zabývají touto problematikou, a to ověřením dat z klinické praxe – efektivnosti a účinnosti kombinační terapie GLP-1 RA a bazálního inzulínu. Jedná se o studie Restore-G2–4 a Deliver-G1. U naší pacientky přidáním inzulínu glargin 300 U/ml k GLP-1 RA došlo nejen ke zlepšení kompenzace a prodloužení TIR (time in range), ale i ke snížení variability glykemií bez významnějších hypoglykemických epizod i přes přetrvávající nepříznivé socio-psychologické aspekty, které se negativně odrazily do well-being naší pacientky a sekundárně pak i do kompenzace diabetu.

 

Klíčová slova


 • diabetes mellitus 2. typu
 • kombinační léčba
 • inzulín

Summary


Two are better than one

Patients with type 2 diabetes mellitus have their own skeletons in their closets which play a significant role in relation to compensating this chronic metabolic disease. For type 2 diabetics with suboptimal glycaemic control when treated with oral antidiabetics or GLP-1 RA, the ADA and EASD guidelines recommend adding sulfonylurea derivatives or insulin as required. Currently, circling the world of diabetology, there are two studies dealing with this subject, namely by verifying data from clinical practice – the effectiveness and efficiency of the combination therapy of GLP-1 RA and basal insulin. The studies are called Restore-G and Deliver-G. In our patient, the addition of insulin glargine 300 U/mL to the GLP-1 RA therapy led to improved glycaemic control and prolonged time in range as well as reduced variability of diabetes with no significant hypoglycaemic episodes, despite persistent adverse socio-psychological aspects that had a negative impact on the patient’s well-being and secondarily on diabetes control.

Keywords


 • type 2 diabetes mellitus
 • combined therapy
 • insulin

Úvod


Pacienti s diabetes mellitus 2. typu se již od stanovení diagnózy potýkají s tiše probíhajícím plíživým chronickým onemocněním. Toto metabolické onemocnění mnohdy probíhá skrytě i několik měsíců, než dojde ke klinické manifestaci, popřípadě dojde k náhodnému zhodnocení v rámci preventivních prohlídek či vyšetření z jiného důvodu. Rovněž nelze ani opomenout, že mnozí pacienti s touto diagnózou již v péči nás diabetologů dospějí do určité fáze, kdy opět dochází k progredující subkompenzaci diabetes mellitus, ať již na poli rozvolněnější diety a režimových opatření, či na poli nepříznivých vlivů pro well-being, tak jako i v rámci přidružené choroby.

V rámci našich diabetologických ambulancí se denně rozhodujeme o strategii léčby, balancujeme mezi našimi požadavky a úhlem pohledu pacienta na své němé, bezbolestné onemocnění, které jej víceméně v určité fázi nijak neomezuje.

sacz-c21277091_toujeo-peoplecolorarrows_baner_1.jpg

Ve fázi nově zjištěného diabetes mellitus dochází u velké většiny pacientů k období takzvaného klidu – k fázi zlepšení – a mnohým dostačuje monoterapie dle potřeb a splněných preskripčních a indikačních podmínek. Tento interval trvá od několika týdnů po několik měsíců, u malé skupiny pacientů i roků. Avšak u mnohých po tomto klidném období, opětovně přicházejí smíšené pocity, glykemické bouře a rozvlnění všech sledovaných parametrů.

 

Kazuistika


Tato kazuistika pojednává o ženě, 56 let, středního postavení, která pracuje v administrativě, je nekuřačka a abstinentka, pohyb praktikuje nárazově, spíše chůzi a práci na zahradě a práci kolem domu. Její hmotnost je 89 kg, výška 168 cm, BMI 31,53 kg/m2, TK 145/98 mmHg, TF 89/min. V péči naší ambulance je již tři roky, v úvodu byla odeslána praktickým lékařem pro dekompenzaci diabetes mellitus – HbA1c 72 mmol/mol při farmakoterapii metfominem 1 000 mg tbl. p.o. 1-1-1.

V rodinné anamnéze zjištěno: matka ve 63 letech iCMP, v 67 letech recidiva iCMP, otec otce infarkt myokardu (IM) v 56 letech, bratr fibrilace síní, hyperlipoproteinemie; z osobní anamnézy: diabetes mellitus 2. typu od roku 2019, esenciální hypertenze II. stupně dle WHO, hypercholesterolemie, obezita II. stupně, chronická venózní insuficience, stp. appendektomii a operaci varixů na pravé dolní končetině (PDK); farmakoterapie: metformin 1 000 mg tbl. p.o. 1-1-1, atorvastatin 20 mg tbl. p.o. 0-0-1, perindopril/indapamid 5 mg/1,25 mg tbl. p.o. 1-0-0.

Vstupní laboratorní vyšetření: glykemie 12,1 mmol/l, HbA1c 72 mmol/mol, celkový cholesterol 5,8 mmol/l, triacylglyceroly 1,86 mmol/l, LDL cholesterol 3,48 mmol/l, HDL cholesterol 1,01 mmol/l, urea 6,7 mmol/l, kreatinin 95 μmol/l.

Došlo k úpravě terapie, kdy místo metforminu byla nastavena léčba agonistou receptoru pro GLP-1. V prvním dvou letech došlo k výraznějšímu zlepšení a stabilizaci stavu. Laboratorní vyšetření ze 4. čtvrtletí roku 2022 byla následující: HbA1c 52 mmol/mol, glykemie 7,8 mmol/l, celkový cholesterol 5,1 mmol/l, triacylglyceroly 1,54 mmol/l, LDL cholesterol 2,28 mmol/l, HDL cholesterol 1,4 mmol/l, urea 7,1 mmol/l, kreatinin 89 μmol/l. Objektivně byly zjištěny tyto údaje: hmotnost poklesla na 85 kg, výška 168 cm, BMI 29,76 kg/m2, TK 130/83 mmHg, TF 78/min.

 

Rok 2023

Avšak v roce 2023 onemocnění diabetes mellitus progredovalo. V prvním čtvrtletí roku 2023 byl HbA1c 56 mmol/mol, glykemie 9,8 mmol/l, variabilita glykemií reprezentovaná variačním koeficientem (CV) 26 %, pacientka negovala akutní infekt a sdělila, že má pohyb menší v rámci zimního období. Proběhla u ní v naší ambulanci reedukace. Ve druhém čtvrtletí roku došlo k navýšení hodnot: HbA1c 60 mmol/mol, glykemie 12,8 mmol/l, CV 33 %. Byla tedy opětovně provedena reedukace včetně pohovoru s nutriční a dietní sestrou, byly ověřeny stravovací návyky (pacientka sdělila, že konzumuje více banány a má nepravidelnou stravu), novou chorobu negovala, stejně tak infekt. Pacientka byla bez průkazu syndromu diabetické nohy. S pacientkou jsem probrala možnosti změny strategie léčby, avšak pacientka změnu odmítla.

Ve třetím čtvrtletí roku byly při kontrole zjištěny tyto hodnoty: HbA1c 59 mmol/mol, glykemie 13,8 mmol/l, CV 36 %. Proto byla provedena další reedukace, pacientce byl opět dodán jídelníček, který je ukázkou stravy bez dietních chyb a bez vysoké nálože sacharidů. Pacientka opětovně negovala infekt a případnou novou chorobu, sdělila, že vše je v pořádku a změnu léčby odmítá, a slíbila větší spolupráci při léčbě.

Ve čtvrtém čtvrtletí daného roku byly pacientce naměřeny tyto hodnoty: HbA1c 63 mmol/mol, glykemie 12,9 mmol/l, CV 32 %. Pacientka se ke kontrole neodstavila, omluvila se z důvodu nachlazení a byla přeobjednána na leden roku 2024.

 

Rok 2024 – rok změn

Při kontrole v lednu 2024, kdy byly zjištěny hodnoty HbA1c 61 mmol/mol, glykemie 10,9 mmol/l, CV 33 %. Pacientka přiznala starosti v rodině, trápil ji rozvod dcery, stresové období v práci a změna ve vedoucí pozici. Sdělila, že jídlo jí až večer a především to, co má „po ruce“, terapii však nevynechávala. Vzhledem k nelepšící se situaci s onemocněním diabetes mellitus pacientka souhlasila se změnou léčby. Převedla jsem ji na konvenční režim, kdy byl do terapie přidán bazální inzulín 2. generace Toujeo v dávce 10 U s.c. s aplikací ve 21:00.

V následujících měsících došlo ke zlepšení kompenzace diabetu a byly zjištěny zlepšující se hodnoty:

Únor–březen 2024: HbA1c 58 mmol/mol, glykemie 9,1 mmol/l, CV 29,6 %, byla upravena terapie a inzulín Toujeo byl vytitrován na 14 U s.c.

Březen–duben 2024: HbA1c 52 mmol/mol, glykemie 7,8 mmol/l, CV 26 %, terapie byla ponechána – bazální inzulín Toujeo v dávce 14 U s.c.

Duben–květen 2024: HbA1c 45 mmol/mol, glykemie 6,1 mmol/l, CV 22,6 %, pacientka užívá terapii bazální inzulín Toujeo v dávce 14 U s.c.

 

Poslední kontrola proběhla 2. 5. 2024 a výsledkem byl tento stav: HbA1c 51 mmol/mol, glykemie 5,4 mmol/l, celkový cholesterol 5,0 mmol/l, triacylglyceroly 1,5 mmol/l, LDL cholesterol 2,45 mmol/l, HDL cholesterol 1,3 mmol/l, urea 6,2 mmol/l, kreatinin 89 μmol/l. Hmotnost pacientky byla 86 kg při výšce 168 cm, BMI 30,5 kg/m2, TK 128/86 mmHg, TF 78/min. V rodině u pacientky nadále přetrvává nepříznivá situace, kdy se stará o vnuka a v práci pociťuje zvýšení tlaku. O víkendech došlo ke zlepšení stravovacích návyků, konzumuje jídlo již pravidelně 3× denně.

Na přiložených obrázcích 1–4 jsou uvedeny záznamy z monitorací (zdroj: diadenik.cz).

 


2024_60_himmelova_obr1.png
2024_60_himmelova_obr2.png

2024_60_himmelova_obr3.png
2024_60_himmelova_obr4.png

Diskuse


Studie Restore-G2–4, real world (RWE), pre-post, retrospektivní, kohortová studie hodnotila přístupy intenzifikace léčby bazálním inzulínem samotným (1BI a 2BI) či ve fixní kombinaci (FRC) po léčbě agonistou receptoru GLP-1 u diabetu 2. typu. Studie Deliver-G1 si kladla za primární cíl určit dopad přidání analogu bazálního inzulínu glargin 300 U/ml (Gla-300) k léčbě GLP-1 RA u diabetiků 2. typu podstupujících intenzifikaci léčby. Studie Restore-G2–4 je dílčí studie, zaměřená na srovnávací analýzy účinnosti podle propensity skóre převedení na bazální inzulín 2. generace (nebo jeho přidání) vs. bazální inzulín 1. generace nebo převedení na FRC u pacientů na léčbě GLP-1 RA (± perorální antidiabetika), kteří potřebují intenzifikaci.

            Lze konstatovat, že navzdory jasným důkazům o účinnosti GLP-1 RA nedochází u některých pacientů k trvalé kontrole glykemie, což vyžaduje intenzifikaci léčby. Pro diabetiky 2. typu se suboptimální glykemickou kontrolou během léčby perorálním antidiabetikem nebo GLP-1 RA doporučují ADA a EASD postupy, aby se podle potřeby přidaly také deriváty sulfonylurey nebo inzulín.

 

Závěr


Závěrem lze konstatovat, že nejen naše kazuistika, ale i každodenní klinická praxe a práce s pacienty s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, kteří mají v určitém okamžiku života indikovánu intenzifikaci terapie ve smyslu přidání bazálního inzulínu Toujeo ke stávající terapii PAD/GLP-1 RA, potvrdily data jak ze studie Deliver-G1, tak i Restore-G2–4.Studie Deliver-G1 potvrdila, že po přidání inzulínu glargin 300 U/ml došlo k významnému snížení průměrné hodnoty HbA1c bez významnějších hypoglykemických epizod. I naše pacientka profitovala a jistě bude profitovat z konvenční léčby – GLP-1 RA a inzulínu Toujeo. Lze rovněž konstatovat, že po přidání inzulínu Toujeo5 došlo nejen ke zlepšení kompenzace a prodloužení TIR, ale i ke snížení variability diabetu bez významnějších hypoglykemických epizod i přes přetrvávající nepříznivé socio-psychologické aspekty, které se negativně odrazily do well-being naší pacientky a sekundárně pak i do kompenzace diabetu. Pacientka profituje z provedené změny terapie a touto změnou došlo i k posílení jednoho z pilířů well-being.

 

Literatura


 1. Bailey, T. S., Gill, J., Jones S, M. et al. Real-world outcomes of addition of insulin glargine 300 U/mL (Gla-300) to glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA) therapy in people with type 2 diabetes: The DELIVER-G study. Diabetes Obes Metab 24, 8: 1617–1622, 2022.
 2. Candido, R. et al. RESTORE-G poster z: 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association 2022, 3.–7. 6., New Orleans, LA, US. 87-LB. B.
 3. Napoli, R. et al. RESTORE-G poster z: 83rd Scientific Sessions of the American Diabetes Association 2023, 23.–26. 6., San Diego, CA, US. 779-P. C.
 4. Candido, R. et al. RESTORE-G poster z: 83rd Scientific Sessions of the American Diabetes Association 2023, 23.–26. 6., San Diego, CA, US. 84-LB.
 5. Souhrn údajů o přípravku. Revize ze dne: 22. 11. 2023. (online: https://www.ema.europa.eu/cs/documents/product-information/toujeo-epar-product-information_cs.pdf)