Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Dapagliflozin u pacientů s diabetes mellitus 1. typu

Výsledky studií DEPICT-1 a DEPICT-2


 

Dapagliflozin v dávce 10 mg/den je indikován k léčbě diabetes mellitus 2. typu (dospělí pacienti v monoterapii při netoleranci metforminu nebo v kombinační léčbě s jinými antidiabetiky) a k léčbě srdečního selhání u dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. V dávce 5 mg/den je pak indikován také k léčbě diabetes mellitus 1. typu (jako přídavná léčba k inzulínu u dospělých pacientů s BMI ≥27 kg/m2 a nedostatečnou kontrolou glykemie).11,12

            Program klinického zkoušení dapagliflozinu zahrnul velké množství studií, z nichž některé (vliv na NAFLD, kardiovaskulární a renální benefity, srdeční selhání) jsme již prezentovali na stránkách našeho časopisu (EFECT-II, DAPA-HF, DECLARE-TIMI 58),13,14,15 dalším se plánujeme věnovat v budoucnu.

            Praktickým zkušenostem českých odborníků s léčbou dapagliflozinem byla v minulosti věnována dvě samostatná mimořádná suplementa našeho časopisu. Sborníky kazuistik jsou v plné verzi dostupné v internetovém archivu časopisu Kazuistiky v diabetologii (www.kazuistiky.cz).16,17

 

Studie DEPICT-1 a DEPICT-2 byly randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie fáze III klinického zkoumání. První fáze studií trvaly 24 týdnů, na ně navázala 28týdenní extenze, takže celková délka studie činila 52 (s follow-up 56) týdnů.3,4,6,7 V každé ze studií bylo zařazeno 823 pacientů.

 

DEPICT-1


 

Ve studii DEPICT-1 byli sledováni pacienti s diabetes mellitus 1. typu, léčení minimálně po dobu jednoho roku inzulínem s celkovou dávkou alespoň 0,3 IU/kg/den (a to po dobu alespoň tří měsíců před screeningem). Předpokladem pro zařazení byl C-peptid pod 0,7 ng/ml, BMI nad 18,5 kg/m2 a HbA1c v rozmezí 58–91 mmol/mol (7,5–10,5 %). Vyřazeni byli pacienti s anamnézou chronické pankreatitidy (nebo chirurgického výkonu na pankreatu), diabetickou ketoacidózou vyžadující intervenci.3

            Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 k podávání 5 mg dapaglifozinu, 10 mg dapaglifozinu a placeba přidanému ke stávající léčbě inzulínem. Studie zahrnula osmitýdenní periodu k optimalizaci managementu diabetu, 24týdenní dvojitě zaslepenou fázi, 28týdenní zaslepenou extenzi a čtyřtýdenní následnou (follow-up) fázi.3,5

            Posuzované cíle v účinnosti zahrnuly především změnu HbA1c ve 24. týdnu studie a změnu dávky inzulínu a tělesné hmotnosti (do 52. týdne). Dále byl hodnocen podíl pacientů, kteří dosáhli snížení HbA1c alespoň o 5,5 mmol/mol (0,5 %) bez závažné hypoglykemické příhody, podíl pacientů s HbA1c pod 53 mmol/mol (7 %) v 52. týdnu studie, změnu FPG a změny krevního tlaku.3

            Posouzení bezpečnosti zahrnulo nežádoucí účinky a závažné nežádoucí účinky, fyzikální vyšetření vč. EKG se zvláštním zájmem hodnocení hypoglykemií, diabetické ketoacidózy, urogenitálních infekcí, nežádoucích účinků na hepatobiliárním systému, deplece objemu tekutin, zhoršení funkce ledvin, zlomenin a KV nežádoucích účinků.3

            Zlepšení HbA1c, dokumentované ve 24. týdnu studie, bylo potvrzeno i v 28týdenní následné extenzi. Průměrné snížení HbA1c v 52. týdnu studie činilo pro dapagliflozin 5 mg 3 mmol/mol (SE 0,7), pro dapagliflozin 10 mg 3,4 mmol/mol (0,7) a pro placebo 0,7 mmol/mol (0,7). Rozdíl proti placebu tak činil pro 5 mg dapagliflozinu -3,6 mmol/mol (95% CI -5,4 až -1,9), pro 10 mg dapagliflozinu -3,9 mmol/mol (95% CI -5,8 až -2,2). Průměrná hodnota HbA1c v 52. týdnu studie činila 66 mmol/mol (5 mg i 10 mg dapagliflozin) a 69 mmol/mol (placebo). Čtyři týdny po vysazení dapagliflozinu se hodnota HbA1c vrátila do výchozího stavu.3

            Celková denní dávka inzulínu se snížila ve skupinách léčených dapagliflozinem již v 2. týdnu studie a zůstala nižší po celých 52 týdnů sledování.

            Upravená průměrná procentuální změna tělesné hmotnosti za 52 týdnů studie činila -2,8 % (SE 0,33) pro dapagliflozin 5 mg, -4,39 % (0,31) pro dapagliflozin 10 mg a +0,15 % (0,32) pro placebo. Rozdíl vůči placebu tak činil pro dapagliflozin 5 mg -2,95 % (95% CI -3,87 až -2,06) a -4,54 % (95% CI -5,4 až -3,66) pro dapagliflozin 10 mg. Vyjádřeno v kilogramech tělesné hmotnosti bylo u dapaglifozinu 5 mg dosaženo za 52 týdnů studie poklesu o 2,31 kg, u dapagliflozinu poklesu o 3,65 kg a u placeba vzestupu o 0,25 kg.3

            Snížení HbA1c o 5,5 mmol/mol a více bylo dosaženo u 43 %, resp. 45,7 %, resp. 25,3 % pacientů (dapagliflozin 5 mg, 10 mg, placebo). V případě redukce HbA1c o alespoň 5,5 mmol/mol bez výskytu závažné hypoglykemie se jednalo o 40,2 %, resp. 42,1 %, resp. 23,7 % pacientů.3

            U pacientů s hypertenzí bylo dosaženo snížení systolického krevního tlaku ve všech skupinách, u pacientů léčených dapagliflozinem bylo dosaženo výraznějšího snížení krevního tlaku.3

            Bezpečnost podávání byla analyzována za 56 týdnů. Nežádoucí účinky se vyskytly u 55,6 %, resp. 53,7 %, resp. 48,1 % (dapagliflozin 5 mg, 10 mg, placebo) a byly tak častější ve skupinách léčených dapagliflozinem. Nejčastěji se jednalo o infekce horních a dolních cest dýchacích, infekce močových cest a bolesti hlavy. Závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u 13,4 %, resp. 13,5 %, resp. 11,5 % pacientů. Nežádoucí účinky spojené s léčivem byly zaznamenány u 2,9 %, resp. 4,4 %, resp. 0,8 % pacientů. Infekce genitálu byly častější u žen než u mužů a byly častěji zaznamenány ve větvích léčených dapagliflozinem (pro dapagliflozin 5 mg: 21,5 % u žen, 7,6 % u mužů, pro placebo: 6,3 % u žen, 0 % u mužů).3

            Četnost hypoglykemií i závažných hypoglykemií se mezi skupinami nelišila a dapagliflozin tak nevedl ke zvýšení rizika hypoglykemie.3

            Potenciální příhody diabetické ketoacidózy (DKA) byly hodnoceny nezávislou komisí pracující se zaslepenými výsledky. Během první fáze studie (24 týdnů) se podíl příhod DKA nelišil mezi skupinami, v extenzi studie byl prokázán četnější výskyt DKA u pacientů léčených dapagliflozinem. Jednalo se o 4 % (dapagliflozin 5 mg), 3,4 % (10 mg) a 1,9 % (placebo). 37 % bylo hodnoceno jako mírné, 37 % střední a 25,9 % závažné. Většina příhod byla léčena standardní terapií, intravenózně podanými tekutinami a inzulínem. Nejčastější příčinou bylo vynechání dávky inzulínu nebo porucha inzulínové pumpy. Všechny pozorované případy byly úspěšně zvládnuty a nezpůsobily další komplikace.3

            Zvýšený výskyt diabetické ketoacidózy může souviset se zpožděním rozpoznávání příznaků dekompenzace. Pacienti léčení SGLT2 inhibitory mají při snižování dávek inzulínu pozvolnější pokles glykemie a dosažení vyrovnané hladiny. Euglykemická diabetická ketoacidóza je u těchto pacientů častější. Lékaři i pacienti by tak při léčbě diabetiků 1. typu inzulínem a dapagliflozinem neměli přihlížet jen ke glykemii, ale častěji přistupovat ke sledování hladiny ketonů v krvi a moči a přísnějšímu sledování příznaků, jako je nevolnost, zvracení a dehydratace. Toto riziko může být sníženo vhodným výběrem pacientů a jejich edukací.5


depict_obr1.jpg

Obr. 1: Průměrná změna HbA1c (mmol/mol) ve studii DEPICT-13

depict_obr2.jpg

Obr. 2: Průměrné snížení celkové denní dávky inzulínu (v %) ve studii DEPICT-13

depict_obr3.jpg

Obr. 3: Průměrná změna tělesné hmotnosti (v %) ve studii DEPICT-13


DEPICT-2 a další analýzy


 

Studie DEPICT-2 měla obdobný design jako studie DEPICT-1 a poskytla podpůrné důkazy pro tvrzení předchozí studie. Cíle i způsob hodnocení výsledků byly shodné. Design studie DEPICT-2 se lišil jen menším počtem studijních návštěv pacientů. Dalším rozdílem bylo geografické složení studijní populace, zatímco DEPICT-1 zahrnovala především pacienty z Evropy (59,3 %) a Severní Ameriky (27 %), ve studii DEPICT-2 byli výrazněji zastoupeni také pacienti z Jižní Ameriky a Asie.4

            Výsledky studie DEPICT-2 jsou z hlediska efektivity užití dapagliflozinu i jeho bezpečnosti u diabetiků 1. typu na inzulínu plně konzistentní s výsledky studie DEPICT-1. Průměrná změna HbA1c oproti placebu za 24 týdnů studie činila ve studii DEPICT-2 -0,37 % (p<0,0001) pro dapagliflozin 5 mg a -0,42 % (p<0,0001) pro dapagliflozin 10 mg. Průměrný pokles denní dávky inzulínu oproti placebu činil 10,7 % (5 mg dapagliflozin), resp. 11,08 % (10 mg dapagliflozin).4

            Společně bylo v těchto dvou studiích randomizováno celkem 1 646 pacientů, z nich 1 464 absolvovalo prodloužení studie na 52 týdnů. Souhrnné výsledky pro sloučenou studijní populaci ukázaly pokles HbA1c ve 24. týdnu studie o 0,4 % (dapagliflozin 5 mg), resp. o 0,43 % (dapagliflozin 10 mg), resp. 0 % (placebo). Obdobně konzistentní pro celou populaci byly také výsledky vyhodnocení poklesu celkové denní dávky inzulínu a poklesu tělesné hmotnosti.5

            Změna systolického krevního tlaku (hodnoceno pro obě studie dohromady) u pacientů, kteří měli při vstupu do studie hypertenzi (sTK nad 140 mmHg anebo dTK nad 90 mmHg), v 52. týdnu studie byla -12,39 mmHg (dapagliflozin 5 mg), resp. -12,91 mmHg (dapagliflozin 10 mg), resp. -8,67 mmHg (placebo).5

            Ve srovnání se studiemi, které hodnotily účinek SGLT2 inhibitorů u diabetes mellitus 2. typu, nebyly v případě studií DEPICT, realizovaných s diabetiky 1. typu, zaznamenány rozdíly v účinnosti v závislosti na výchozí hodnotě HbA1c a účinek byl konzistentní pro celou studovanou populaci pacientů.5

            Samostatná post-hoc analýza studií DEPICT-1 a DEPICT-2 se věnovala renoprotektivnímu vlivu dapagliflozinu. Sledovala účinek dapagliflozinu na poměr albumin/kreatinin v moči (UACR) a odhadovanou rychlost glomerulární filtrace (eGFR). Do analýzy autoři zahrnuli 251 účastníků s albuminurií na počátku studie. 80 z nich (32 %) bylo náhodně přiřazeno k léčbě 5 mg dapagliflozinu, 84 (33 %) k léčbě 10 mg dapagliflozinu a 87 (35 %) užívalo placebo. Ve srovnání s placebem zlepšila léčba dapagliflozinem UACR v 52. týdnu studie. Průměrný rozdíl vůči výchozí hodnotě a oproti placebu byl -13,3 % (95% CI -37,2 až 19,8) pro dapagliflozin 5 mg a 31,1 % (95% CI -49,9 až -5,2) pro dapagliflozin 10 mg. V případě eGFR nebyl rozdíl statisticky signifikantní. Analýza neukázala žádné nové bezpečnostní signály pro tuto subpopulaci pacientů. Tento výsledek naznačuje renoprotektivní benefit dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 1. typu a současně přítomnou albuminurií.2,18

 

Dapaglifozin podaný k inzulínu u dospělých diabetiků 1. typu vede ke klinicky významnému poklesu HbA1c, a to při snížení celkové denní dávky podávaného inzulínu, bez zvýšení rizika hypoglykemie (včetně těžké), a současně ke snížení tělesné hmotnosti. Zvýšené riziko diabetické ketoacidózy je třeba mít při léčbě diabetiků 1. typu v povědomí a při současném užití dapagliflozinu jej snižovat správným výběrem pacientů a jejich důslednou edukací. Vhodné je monitorování hladiny ketonů v krvi nebo v moči.

            Díky výsledkům studie DEPICT-1 byl dapagliflozin v dávce 5 mg schválen v roce 2020 Evropskou lékovou agenturou (EMA) jako doplňková léčba k inzulínu u diabetiků 1. typu s BMI od 27 kg/m2.3,11

 

Literatura


1. Dandona, P., Mathieu, C., Phillip, M. et al.; DEPICT-1 Investigators. Efficacy and safety of dapagliflozin in patients with inadequately controlled type 1 diabetes (DEPICT-1): 24 week results from a multicentre, double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 5, 11: 864–876, 2017.

2. Groop, P. H., Dandona, P., Phillip, M. et al. Effect of dapagliflozin as an adjunct to insulin over 52 weeks in individuals with type 1 diabetes: post-hoc renal analysis of the DEPICT randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol 8, 10: 845–854, 2020.

3. Dandona, P., Mathieu, C., Phillip, M. et al.; DEPICT-1 Investigators. Efficacy and safety of dapagliflozin in patients with inadequately controlled type 1 diabetes: The DEPICT-1 52-week study. Diabetes Care 41, 12: 2552–2559, 2018.

4. Mathieu, C. Dandona, P., Gillard, P. et al.; DEPICT-2 Investigators. Efficacy and safety of dapagliflozin in patients with inadequately controlled type 1 diabetes (the DEPICT-2 study): 24-week results from a randomized controlled trial. Diabetes Care 41, 9: 1938–1946, 2018.

5. Phillip, M., Mathieu, C., Lind, M. et al.; DEPICT-1 and DEPICT-2 Investigators. Long-term efficacy and safety of dapagliflozin in patients with inadequately controlled type 1 diabetes: pooled 52-week outcomes from the DEPICT-1 and -2 studies. Diabetes Obes Metab 23, 2: 549–560, 2021.

6. Dapagliflozin evaluation in patients with inadequately controlled type 1 diabetes (DEPICT-1). NCT02268214. ClinicalTrials.gov (online: www.clinicaltrials.gov) [cit. 2. 4. 2021]

7. Dapagliflozin evaluation in patients with inadequately controlled type 1 diabetes (DEPICT-2). NCT02460978. ClinicalTrials.gov (online: www.clinicaltrials.gov) [cit. 2. 4. 2021]

8. Haluzík, M. Na co myslet při volbě vhodné léčby pro diabetika? Přednáška. Sympozium AstraZeneca. 56. Diabetologické dny v Luhačovicích.

9. Prázný, M. Adjuvantní inhibice SGLT2 u dospělých diabetiků 1. typu: benefity a rizika. Přednáška. Sympozium ČDS: SGLT2 inhibitory v terapii diabetu 1. typu. 56. Diabetologické dny v Luhačovicích.

10. Šumník, Z. SGLT2 inhibitor: lék na všechny diabety? Přednáška. Sympozium ČDS: SGLT2 inhibitory v terapii diabetu 1. typu. 56. Diabetologické dny v Luhačovicích.

11. Forxiga 5 mg potahované tablety. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.ema.europa.eu) [cit. 2. 4. 2021]

12. Forxiga 10 mg potahované tablety. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.ema.europa.eu) [cit. 2. 4. 2021]

13. Studie EFFECT II – vliv dapagliflozinu na NAFLD a objem jaterního tuku. Kazuistiky v diabetologii 17, 1: 8, 2019.

14. Dapagliflozin v terapii srdečního selhání u diabetiků 2. typu i nediabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, 1: 18–19, 2019.

15. Kardiovaskulární a renovaskulární závěry studie DECLARE-TIMI 58. Kazuistiky v diabetologii 18, 4: 37–38, 2019.

16. Zkušenosti českých odborníků s léčbou fixní kombinací dapagliflozin/metformin. Kazuistiky v diabetologii 14, MS1: 1–23, 2016.

17. Dapagliflozin, první zkušenosti českých odborníků. Kazuistiky v diabetologii 13, MS2: 1–39, 2015.

18. Petrie, J. R. SGLT2 inhibitors and renal complications in type 1 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol 8, 10: 803–805, 2020.

 

Karel Vízner