Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

POZDNÍ A OSTATNÍ KOMPLIKACE DIABETU, PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ


 

  • Angiopatie, makroangiopatie, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, ICHS


Benko, J., Mikušová, V., Péč, M. J. et al. Dabigatran u pacientov s diabetes mellitus a fibriláciou predsiení. Forum Diab 11, 2: 82–86, 2022.

Brisudová, K., Bolek, T., Samoš, M., Mokáň, M. Edoxaban u pacientov s diabetes mellitus a fibriláciou predsiení. Forum Diab 11, 2: 98–101, 2022.

Dobiáš, M., Kořínek, J. Glifloziny v léčbě srdečního selhání: aktuality a perspektivy. Farmakoter Revue 7, 11: 37–43, 2022.

Doležalová, B. Přínos dulaglutidu pro snížení kardiovaskulárního rizika. Acta mediciane 11, 1–2: 21–22, 2022.

Dravecká, R. Kardiorenálne benefity agonistov GLP1-receptorov v liečbe diabetes mellitus 2. typu. Diab Obez 22, 43: 30–33, 2022.

Edelsberger, T. Trojkombinační léčba hypertenze a dyslipidemie u pacientů s diabetem aneb tři mouchy jednou ranou. Farmakoterapie 18, 1: 68–72, 2022.

Empagliflozin v terapii srdečního selhání – 1. část. EMPEROR-Reduced. Kazuistiky v diabetologii 20, 2: 37–39, 2022.

Empagliflozin v terapii srdečního selhání – 2. část. EMPEROR-Preserved. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 26–28, 2022.

Fejfarová, V. Multidisciplinární přístup u diabetika vedoucí k detekci mikro a makrovaskulárních komplikací. Med promoci 23, 1: 26–32, 2022.

Fejfarová, V., Matuška, J. Angiologická vyšetření u pacientů s diabetem. Farmakoter Revue 7, 11: 62–68, 2022.

GLP-1 RA v prevenci ischemických cévních mozkových příhod (komentář: Kvapil, M.). Výhl výzv diabetol 7, 4: 137–138, 2022.

Guidelines ESC 2021: Prevence KV onemocnění v klinické praxi a nové tabulky SCORE. Kapitoly-online, leden 2022. (online: www.kapitoly-online.cz)

Hálová Karoliová, K. Hypertenze, Diabetes, Dyslipidémie, Obezita – častý „smrtící kvartet“ u našich diabetických pacientů. Practicus 21, 4: 26–28, 2022.

Haluzík, M., Vrablík, M. Přínosy léčby agonisty GLP1-receptorů pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním. AtheroRev 7, 2: 85–90, 2022.

Hyperglykemie zvyšuje riziko stenózy u stantu u osob po infarktu myokardu (komentář: Ošťádal, P.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 22–23, 2022.

Jelínek, L., Václavík, J. Léčba hypertenze u pacientů s komorbiditami. Farmakoterapie 18, 1: 89–94, 2022.

Karásek, D., Spurná, J., Mačáková, D. et al. Hypertriglyceridemický pas u nemocných s diabetem 2. typu, jeho vztah k ukazatelům cévního poškození. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s22–s23, 2022.

Koščálová, K., Haluzík, M., Jakubíková, I., Kautzner, J. HOBIT-FS aneb technologie v léčbě kardiovaskulárních komplikací obezity. Čes diabetol 5, 3: 11–16, 2022.

Machů, J. Úspěšná kompenzace kardiovaskulárních rizikových faktorů u 45letého muže s využitím cévního věku: kazuistika. Practicus 21, 1: 22–24, 2022.

Málek, F. Empagliflozin v terapii srdečního selhání bez ohledu na ejekční frakci levé komory. Remedia 32, 3: 285–289, 2022.

Málek, F. Účinek inhibitoru SGLT2 empagliflozinu na stabilizaci průběhu srdečního selhání s možností dalších intervencí u pacienty s HFrEF. Vnit Lék 68, 7: 454–457, 2022.

Málek, F., Haluzík, M., Doležal, T. Glifloziny u pacientů se srdečním selháním – očekávání a realita. Farmakoterapie 18, 1: 57–61, 2022.

Mechanismus účinku jako podklad klinického přínosu sacubitril/valsartanu u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (komentář: Kvapil, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 16–19, 2022.

Mráz, M., Kasperová, J. B., Kuda, O. et al. Účinky SGLT-2 inhibitorů na subkutánní a epikardiální tukovou tkáň u pacientů se srdečním selháním. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s25, 2022.

Murín, J. Diabetes mellitus a fibrilácia predsiení. Forum Diab 11, 2: 76–81, 2022.

Novodvorský, P. Kardiovaskulárny efekt agonistov GLP1-receptorov: metaanalýzy poukazujú na skupinový efekt. Diab Obez 22, 43: 20–23, 2022.

Péčová, M., Benko, J., Péč, M. J. et al. Rivaroxaban u pacientov s diabetes mellitus a fibriláciou predsiení. Forum Diab 11, 2: 87–93, 2022.

Petrák, O. Farmakoterapie arteriální hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Farmakoter Revue 7, 11: 85–90, 2022.

Piťha, J. Léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků. Farmakoter Revue 7, 11: 79–84, 2022.

Piťhová, P. Angiologické vyšetření u diabetika. POSEL – Listy Podiatrické sekce České diabetologické společnosti 1: 5–7, 2022.

Prodloužené sledování pacientů ze studie HOPE-3 dokládá přetrvávající kardiovaskulární přínos rosuvastatinu i po ukončení studie (komentář: Češka, R.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s6–s7, 2022.

Rosolová, H. Vliv inhibitorů SGLT2 na kardiovaskulární onemocnění. AtheroRev 7, 2: 82–84, 2022.

Rosolová, H. Výhody současné léčby hypertenze a hypercholesterolemie fixní kombinací. Vnitř Lék 68, 1: 64–67, 2022.

Samoš, M., Bolek, T., Péč, M. J., Mokáň, M. Apixaban u pacientov s diabetes mellitus a fibriláciou predsiení. Forum Diab 11, 2: 94–97, 2022.

Schroner, Z. Použitie inhibítorov SGLT2 u diabetikov 2. typu v rôznych fázach kardiovaskulárneho kontinua. Diab Obez 22, 43: 24–29, 2022.

Slíva, J. SGLT-2 inhibice užitečným nástrojem v léčbě srdečního selhání se sníženou i zachovalou ejekční frakcí. Vnitř Lék 68, 6: 393–397, 2022.

Snížení rizika kardiovaskulárních příhod při časné a přetrvávající kompenzaci glykemie u osob s diabetem 2. typu (komentář: Krčma, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 96–97, 2022.

Souvislost mezi inzulinovou rezistencí a rizikem kardiovaskulárních chorob je ovlivněna tolerancí glukózy (komentář: Haluzík, M.). Výhl výzv diabetol 7, 4: 142–144, 2022.

Šimůnková, M. Chronická žilní insuficience u pacientů s diabetes mellitus. Med promoci 23, 2: 91–94, 2022.

Špinar, J. SGLT2 a kardiovaskulární onemocnění v roce 2022. Acta medicinae 11, 1–2: 75–79, 2022.

Špinar, J., Špinarová, L., Vítkovec, J. Studie EMPEROR‑Preserved. Remedia 32, 2: 139–143, 2022.

Tanna, S. M., Goldberg, L. R. Pleiotropní kardiovaskulární účinky inhibitoru sodíko-glukózového kotransportéru 2. Curr Opin in Cardiol/CZ 15, 1: 15–19, 2022.

Tomek, A. Desatero sekundární prevence cévní mozkové příhody – 1. část: tetráda vyšetření etiologie. CMP Journal 1: 22–24, 2022.

Tovačová, D. Inhibitory SGLT2 a srdeční selhání. Acta medicinae 11, 14: 21–23, 2022.

Urbancová, K., Karen, I., Svačina, Š. et al. Studie CAPTURE: prevalence kardiovaskulárních onemocnění u dospělých s diabetem 2. typu v České republice. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 1: 7–12, 2022.

Vanková, M., Vachek, J., Zakiyanov, O. Využití empagliflozinu u kardiorenálního syndromu. Svět praktické medicíny 3, 1: 48–50, 2022.

Vícha, M., Skála, T., Benšová, K. et al. Přehled neinzulinové antidiabetické farmakoterapie u osob se srdečním selháním a diabetes mellitus v České republice v roce 2018. Cor Vasa 64, 1: 20–24, 2022.

Vliv agonistů pro GLP-1 na kardiovaskulární a renální ukazatele a mortalitu u pacientů s DM 2. typu – metaanalýza. (komentář: Honka, M.) Farmakoterapie 18, 1: 126–130, 2022.

Vohnout, B., Lisičanová, J. Agonisty receptorov GLP1 a ateroskleróza. AtheroRev 7, 2: 100–103, 2022.

 

  • Diabetes a postižení ledvin


Bezpečnost empagliflozinu při chronickém onemocnění ledvin (komentář: Vachek, J.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 97–98, 2022.

Dapagliflozin snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin nebo renálním selháním (komentář: Haluzík, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 15–16, 2022.

Empagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience u širokého spektra pacientů s chronickým onemocněním ledvin (komentář: Tesař, V.). Postgrad Nefrol 20, 4: 23–25, 2022.

Finerenon (komentář: Edelsberger, T.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 13–15, 2022.

Karásek, D. Inhibitory SGLT2 a chronické selhání ledvin. Svět praktické medicíny 3, 1: 51–56, 2022.

KDIGO 2022: Léčba diabetu u chronického onemocnění ledvin – doporučení pro klinickou praxi: aktualizace na základě rychle přibývajících nových důkazů (komentář: Chábová Čertíková, V.). Postgrad Nefrol 20, 4: 29–31, 2022.

Košková, M. Optimalizace léčby diabetu 2. typu s chronickým onemocněním ledvin na základě profesionální kontinuální monitorace. Kazuistiky v diabetologii 20, 1: 31–34, 2022.

Kvapil, M. Minikazuistika: příspěvek k pochopení limitů interpretace eGFR odhadnuté pomocí CKD-EPI. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 42–43, 2022.

Léčba hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin: Souhrn společných doporučení Asociace britských klinických diabetologů a Britské asociace pro nemoci ledvin 2021 (komentář: Čertíková Chábová, V.). Postgrad Nefrol 20, 2: 30–31, 2022.

Nováková, M., Břízová, L., Kvapil, M. Úskalí interpretace eGFR pro hodnocení chronického onemocnění ledvin u seniorů a potenciál intervence glifloziny. Svět praktické medicíny 3, 4: 36–39, 2022.

Pácal, L., Galuška, D., Chalášová, K. et al. Genetická riziková skóre pro T2DM a funkci ledvin a jejich vztah k diabetickému onemocnění ledvin a mortalitě. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s26–s27, 2022.

Ryšánková, M., Hurtová, M. Urologické nemoci u diabetického pacienta. Urol praxi 23, 2: 58–65, 2022.

Škrha, jr. J., Kalousová, M., Pehr, M. et al. Solubilní receptor konečných produktů pokročilé glykace (SRAGE) v predikci diabetického onemocnění ledvin v průběhu 7 let. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s30, 2022.

Tesař, V. Selektivní antagonista mineralokortikoidního receptoru – nová naděje pro pacienty s diabetickým onemocněním ledvin. Aktual nefrol 28, 4: 112–115, 2022.

Tesař, V. Současné možnosti zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin. Vnitr Lék 68, 7: 420–424, 2022.

Tesař, V., Vachek, J., Oulehle, K. Novější antidiabetika z pohledu nefrologa: zaměřeno na dapagliflozin. Svět praktické medicíny 3, 1: 57–60, 2021.

Účinnost a bezpečnost perorálního semaglutidu u pacientů s DM 2. typu a poruchou funkce ledvin – studie PIONEER 5 (komentář: Žourek, M.). Farmakoterapie 18, 1: 133–136, 2022.

Vanková, M., Vachek, J., Zakiyanov, O. Využití empagliflozinu u kardiorenálního syndromu. Svět praktické medicíny 3, 1: 48–50, 2022.

Viklický, O., Ryšavá, R., Tesař, V. et al. Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů a internistů s nefrology v péči o nemocné s chronickým onemocněním ledvin. Aktual nefrol 28, 4: 125–133, 2022.

Vliv s.c. semaglutidu na renální funkce (komentář: Kvapi, M.). Výhl výzvy diabetol 7, 1: 10–12, 2022.

 

  • Diabetes a postižení očí


Beran, D., Stepanov, A., Dusová, J. et al. Lucentis v léčbě diabetického makulárního edému, dvouleté výsledky. Čes a slov Oftal 78, 1: 24–28, 2022.

Glykovaný hemoglobin v diagnostice diabetické retinopatie (komentář: Doležalová, B.). Výhl výzvy diabetol 7, 3: 99–100, 2022.

Němčanský, J., Stepanov, A., Veith, M. et al. Vliv vstupní centrální retinální tloušťky na výsledek léčby diabetického makulárního edému – zkušenosti z běžné klinické praxe v České republice. Čes a slov Oftal 78, 2: 64–70, 2022.

Sosna, T., Polodnová, H., Netuková, M. et al. Hypolipidemika v léčbě diabetické retinopatie. Kazuistiky v diabetologii 20, 4: 24–28, 2022.

Šimičák, J. Diabetes mellitus a oční komplikace. Med praxi 19, Supl. C: s24–s25, 2022.

 

  • Diabetická neuropatie


Inzulinová rezistence jako překážka zmírnění diabetické neuropatie (komentář: Ehler, E.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s18–s19, 2022.

 

  • Diabetická noha, hojení ran u diabetiků


Bém, R. Využití moderních materiálů v lokální léčbě syndromu diabetické nohy. Acta medicinae 11, 1–2: 51–52, 2022.

Dubský, M. Prevence a léčba syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 7, 11: 69–73,2022.

Fejfarová, V., Jarošíková, J., Bém, R. et al. Porovnávání dlouhodobého efektu buněčné terapie, endovaskulární intervence a konzervativní léčby u pacientů s diabetem a chronickou končetinu ohrožující ischemií. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s18, 2022.

Fejfarová, V., Koliba, M., Jirkosvká, J. et al. Pacienti se syndromem diabetické nohy nebo v jeho riziku z pohledu ambulantního specialisty – diabetologa (současný stav v České republice). Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s19, 2022.

Fejfarová, V., Wosková, V., Sutoris, K. Biologická krytí v léčbě syndromu diabetické nohy. Acta medicinae 11, 1–2: 47–50, 2022.

Holinka, M. Estetická chirurgie nohy. Podiatrické listy roč 2022, 2: 18–21, 2022.

Husáková, J., Bém, R., Jirkovská, A. et al. Stratifikace rizika vysoké amputace pomocí klasifikačních systémů syndromu diabetické nohy u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a diabetem po aplikaci autologní buněčné terapie. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s20–s21, 2022.

Léčba ran u pacientů se syndromem diabetické nohy s využíváním lyofilizovaného transplantátu z lidské amniové membrány. Výhl výzvy diabetol 7, 2: 76–78, 2022.

Mezera, V., Tyčová, D. Predikce výskytu syndromu diabetické nohy v Pardubickém kraji do roku 2050. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 1: 20–23, 2022.

Rizikové faktory syndromu diabetické nohy (kometář: Bém, R). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s20–s21, 2022.

Veverka, V. HydroTerapie snižuje riziko amputace u diabetické nohy. Med promoci 23, 1: 24–25, 2022.

Vliv intenzity kompenzace hypertenze na výskyt syndromu diabetické nohy (komentář: Bultas, J.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s 12–s13, 2022.

Zavacký, P. Podiatrická starostlivosť o pacientov s aterosklerotickým postihnutím tepien dolných končatín. Ateroskleróza 26, 1–2: 1678–1681, 2022.