Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Projekt GENERACE

Putování semináři napříč problematikou geriatrie


 

Jarní sezóna začala a odstartovala nový začátek pro semináře, kongresy a vzdělávací akce, které byly v posledních letech kvůli pandemické situaci značně omezeny pouze na virtuální setkání nebo byly zrušeny úplně. Jednou z těchto akcí je cyklus seminářů pod společným názvem GENERACE. Podle pořadatelů je plán tohoto projektu rozvržen na tři roky, přičemž semináře se budou konat v jednotlivých krajích přibližně 6–8× ročně. Letošní cyklus vyvrcholí celostátním gerontologickým kongresem v Praze. Široké spektrum informací, které lze na těchto seminářích načerpat se týká diabetu, endokrinologie, kardiologie, využití technologií, edukace a psychologie a spojuje je problematika geriatrického pacienta, ke kterému jsou vztahovány.1

            Pražské lokální setkání proběhlo 22. března v odpoledních hodinách v budově Autoklubu ČR v Praze. Organizátoři odvedli velký kus práce, aby zajistili příjemné prostředí pro posluchače a přednášející. Oficiální program zahrnoval celkem devět přednášek včetně úvodního a závěrečného slova. V úvodním slově se všem posluchačům dostalo přivítání od prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA. Zdůraznil, že další semináře nebudou jen ,,recyklací“ přednášek z tohoto semináře, ale každý seminář bude svým obsahem jedinečný.

generace_hk_obr1b.jpg

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM měl přednášku na téma GENERACE: generace nám bobtnají zdravím.

            V úvodu profesor Češka ukázal proměnu hlavních příčin úmrtí v naší zemi za posledních sto let. Tyto příčiny se zásadním způsobem změnily, v dnešní době je potlačen význam infekčních onemocnění pro celkovou mortalitu, naopak dominují metabolické civilizační choroby a rakovina. Ve ,,filozofické části“ přednášky se prof. Češka dostal k definici slova generace a k otázkám, kdy vlastně začíná stáří. Hovořil o vlastnostech, které určují jednotlivé generace a o funkční klasifikaci seniorů. Probral jejich postoje k vlastnímu zdraví a péči ně i o vztahu, který zaujímají vůči svým lékařům. Neopomněl ani problematiku polypragmazie, která je v dnešní době globálním problémem.2

            Dále následovala přednáška od prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D. nesoucí název Senioři a moderní terapie: široké možnosti s inzulínem degludek. Přednášející provedl posluchače historií inzulínu, od objevení tohoto polypeptidu až po jeho dnešní podoby. Zdůraznil incidenci a rizika těžkých hypoglykemií s ohledem na věk. Věnoval se renálním funkcím a riziku, které mohou přinášet pro rozvoj hypoglykemie. Přednáška byla postavena celkem na čtyřech kazuistikách ve kterých autor demonstroval postup léčby, výsledky a srovnal výhody a nevýhody inzulínových analog či jejich fixních kombinací, které ve své praxi použil.3

            Následovala přednáška MUDr. Martiny Novákové s názvem Specifika péče o seniorní diabetiky: jak se nepotýkat s poruchami senzorických funkcí. V této poutavé přednášce primářka Nováková hovořila o stárnutí smyslových orgánů a o tom, jak tento proces ovlivňuje chování jedinců a jejich vnímání. Tato problematika je klíčová především pro správnou diagnózu demence. Prezentovala dvě studie zabývající se vztahem ztráty sluchu, poruch kognitivních funkcí a demence.6 Konkrétně šlo o studii BLSA (Baltimore Longitudinal Study of Aging), která měla 639 pacientů s průměrnou dobou sledování necelých 11,9 let a zhodnotila, že výskyt demence byl 3x vyšší u pacientů se středně těžkou poruchou sluchu a téměř 5x vyšší u pacientů s těžkou poruchou sluchu.6,7 Druhou studií byla Health ABC (Aging and Body Composition) s 2 000 pacienty se středně těžkou poruchou sluchu, kde byl sledován pokles kognitivních funkcí. Výsledek ukázal, že pokles kognitivních funkcí byl o 30–40 % zrychlený oproti zdravým kohortám.6,8

            Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. přednášel na téma Jak zachráníme eGFR. Při výkladu přednášející hovořil o mechanismu glomerulární filtrace a uvedl k jakým dochází změnám u diabetických pacientů. Opíral se u fakta, která jsou uvedena v doporučených postupech KDOQI 2021. Věnoval se vlivu nových skupin léků, především gliflozinů a GLP-1 RA. U SGLT-2 inhibitorů připomněl data z velkých studií např. DAPA-CKD, CREDENCE, EMPA-REG OUTCOME, DECLARE-TIMI...9,11 Stejnou rekapitulaci studií provedl i v případě GLP-1 RA. V závěru přednášky prof. MUDr. Tesař, DrSc. avizoval nové doporučené postupy pro léčbu chronického onemocnění ledvin a přípravu registrace nové účinné látky finerenon.9

            Poslední přednášku Má senior právo na inzulínovou pumpu? semináře měl MUDr. Michal Krčma, Ph.D. Sdělení bylo věnováno diabetu 1. typu. Ve svých snímcích prezentoval fyziologické změny ovlivňující vnímání hypoglykemií a prezentoval kazuistiky dvou pacientů s diabetes mellitus 1. typu, kterým inzulínová pumpa s uzavřeným okruhem pomohla zjednodušit život a vedla ke zlepšení jejich kompenzace a snížení rizika hypoglykemií.10

            Na závěr celého semináře znovu dostal slovo prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, který pozval všechny účastníky na národní kongres, který se bude konat 20. 5. 2022 v Praze.11

 

Literatura


1. Projekt GENERACE: diabetologie. Projektgeneraze.cz (online: www.projektgenerace.cz) [cit. 31. 3. 2022]

2. Češka, R. GENERACE: generace nám bobtnají zdravím. Projekt GENERACE, Praha, 22. 3. 2022, přednáška.

3. Rušavý, Z. Senioři a moderní terapie: široké možnosti s inzulinem degludek. Projekt GENERACE, Praha, 22. 3. 2022, přednáška.

4. Kvapil, M. Zářná budoucnost před námi: trajektorie preskripce míří k obzoru. Projekt GENERACE, Praha, 22. 3. 2022, přednáška.

5. Kvapil, M. Nebraňte se ezetimibu u seniorů! Projekt GENERACE, Praha, 22. 3. 2022, přednáška.

6. Nováková, M. Specifika péče o seniorní diabetiky: jak se nepotýkat s poruchami senzorických funkcí. Projekt GENERACE, Praha, 22. 3. 2022, přednáška.

7. Lin, F. R., Metter, J., O´Brien, J. R. Hearing loss and incident dementia. Arch Neurol 68, 2: 214–220, 2011.

8. Introducing the Health ABC Study: The dynamics of health, aging, and body composition. National Institute on Aging (online: www.healthabs.nia.nih.gov) [cit. 31. 3. 2022]

9. Tesař, V. Jak zachráníme eGFR. Projekt GENERACE, Praha, 22. 3. 2022, přednáška.

10. Page, A. T., Clifford, R. M., Potter, K. et al. The feasibility and effect of deprescribing in older adults on mortality and health: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol 82, 3: 583–623, 2016.

11. Pelikánová, T., Viklický, O., Rychlík I. et al. Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021. Česká diabetologická společnost (online: www.diab.cz) [cit. 31. 3. 2022]


Hana Musilová