Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Gerontologie a diabetologie – nad projektem Generace s profesorem Milanem Kvapilem


 


Vážený pane profesore,

jako internista a diabetolog jste se po řadě let strávených v čele naší největší interní kliniky rozhodl založit v rámci Fakultní nemocnice v Motole zcela nové pracoviště a osobně se ujmout jejího řízení. Vznikla tak Geriatrická interní klinika. Je zjevné, že populace stárne a metabolické a interní choroby včetně diabetu se z významné části týkají právě populace pacientů vyššího věku. Tito pacienti vyžadují z mnoha dobrých důvodů specifický přístup. Máme tu tedy na jedné straně dynamicky se rozvíjející obor diabetologie s řadou nových postupů a technologií (nové skupiny léků, uzavírající se okruhy kontinuální aplikace inzulínu, telemedicínské postupy ad.) a na druhé straně okruh pacientů stále se zvyšujícího věku. Znám Vás jako odborníka, který se důsledně rozhoduje na základě faktů a dat. Můžete nastínit, jaká je věková struktura diabetiků a jaké jsou tedy rozměry těchto specifických potřeb v rámci diabetologie?


Myšlenky a nápady se začaly rodit v polovině předminulého desetiletí. Jako novopečeného předsedu České diabetologické společnosti mě napadlo, že péči o pacienty můžeme vylepšit pouze tehdy, když budeme mít informace o tom, jaká je ve skutečnosti. Skutečný zlom nastal v okamžiku, kdy se mi k analýze (díky Diabetické asociaci ČR a vstřícnosti ředitele VZP dr. Horáka) dostala anonymizovaná data VZP. Z nich se zjistilo, že glykovaný hemoglobin má vyšetřen pouze něco přes jednu třetinu pacientů léčených perorálními antidiabetiky. Po delší době, kdy jsem vstřebal tuto informaci, jsem se pustil do dalších analýz. Ukázalo se, že nejvyšší podíl v celém souboru pacientů s diabetem zaujímají senioři. Vše ostatní se tak trochu nabalovalo samo – informace o prodloužené naději dožití, zjištění, že pacienti s diabetem mají v jednotlivých věkových skupinách stejnou moralitu jako nediabetický zbytek populace…

            Postupně vznikla myšlenka (vzdáleně inspirována jasnozřivostí prof. Zadáka, který již před časem konstituoval v Hradci Králové Gerontometabolickou kliniku) opřená zejména o měnící se strukturu pacientů hospitalizovaných na naší motolské interně, založení nové kliniky. Prostě ve správnou chvíli pomohli společným úsilím realizovat Geriatrickou interní kliniku 2. LF UK a FN Motol (GIK) všichni, kteří pochopili, že budoucnost péče o pacienty potřebuje přitáhnout do současnosti představy z říše idealistů. Zejména se to povedlo díky vedení nemocnice, fakulty a celé řadě skvělých spolupracovníků.

prof_kvapil.svg

Trochu příměrem – dnem 1. 5. 2021 se kvantitativní sny změnily v novou kvalitu. A ta na sebe začala nabalovat vše ostatní, zejména představu, že péče o diabetiky seniory by měla využít všech možností, které nabízejí jiné odbornosti. Není jistě náhodou, že v doporučených postupech ADA byl poprvé v roce 2021 publikován text (Diabetes Care 44, Supl. 1: S168–S179, 2021) Standardů péče o „Older Adults“ (říkám péče o stařečky a stařenky). Stejně tak není náhoda, že v lednu letošního roku byl publikován text týkající se využití technologií u diabetiků seniorů (Diabetes Technol Ther 24, 1: 1–9, 2022). Prostě a jednoduše si myslíme, že nejedeme za vlnou zájmu, ale v České republice tvoříme něco jako modelový systém péče. Nazvěmež jej pro potřeby PR „neotřele“ Gerontodiabetologie.

 

 

Je tedy zjevné, že nově formovaná gerontodiabetologie nebude okrajovou záležitostí v rámci diabetologie i zdravotního systému jako takového. Co jsou hlavní specifika diabetiků v geriatrickém věku? A jak může rozvoji tohoto oboru přispět nová Geriatrická interní klinika?


Jednodušší je odpovědět na druhou část otázky. Díky geografické poloze vytváříme „malou nemocnici“ ve „velké nemocnici“ (Medical Tribune či Geriatrie a Gerontologie 10, 3: 178–180, 2021). Ve dvou budovách jsou oddělení s celkem 360 lůžky, do nedávna sloužící jako velké Centrum následné péče (LDN). V rámci kompletní rekonstrukce vniká systém poskytující vertikální organizace péče – výhledově až tři stanice (včetně intermediární péče) pro GIK, v přímé návaznosti na oddělení centra následné péče na straně jedné a všechny kliniky FN Motol na straně druhé. Doplněno a rozšířeno o základní diagnostický komplement přímo v budově, rychlý přesun vzorků do centrální laboratoře potrubní poštou, odborné ambulance, v budoucnosti také zavedení telemetrie. Implementace problematiky geriatrie (a gerontodiabetologie) do výuky pregraduální a postgraduální. Iniciace mezioborových pracovních skupin. Podrobné analýzy diabetologického registru.

            Náš koncept nevychází z přímočaré a simplexní teze: „musíme diabetology naučit geriatrii“, ale z myšlenky získat odborníky geriatry k tomu, aby ze svého oboru vybrali vše důležité a klinicky upotřebitelné pro zlepšení péče o pacienty s diabetem, a v podobě vstřebatelné nabídnout tyto dovednosti všem lékařům, kteří pečují o pacienty s diabetem.

 

 

Jednou z nejviditelnějších odborných aktivit letošního roku je série odborných konferencí pod společným názvem Generace. V průběhu letošního jara proběhne celá řada odborných sympozií – v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Praze... jež pak vyvrcholí celonárodním kongresem uspořádaným 20. května 2022. Jste jedním z odborných garantů této akce. Můžete nám jej blíže představit?


Myšlenka jednoduchá: v čase se mění struktura pacientů a možnosti jednotlivých oborů medicíny. Pojďme tedy vymyslet platformu, kde se propojují novinky všech relevantních medicínských oborů a postavme ji na základním kameni – většina nemocných, kteří potřebují péči medicíny, jsou senioři. Jakmile jsme si ujasnili tento princip, bylo jednoduché vymyslet provedení. Držte nám palce, aby bylo nejen zajímavé, ale i přínosné pro lékaře a tím zprostředkovaně projekt GEN|ERACE napomohl zlepšení péče o pacienty.

 

za rozhovor poděkoval

Mgr. Karel Vízner