Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Syndrom diabetické nohy


 


sdn_2023-obalka_b-001.jpg
s1_sdn_cerave_png_orez.png

Vážení a milí přátelé podiatrie,

 

dovoluji si Vás takto opět oslovit po více než roční přestávce. Mám nesmírnou radost, že se tradiční mezioborovou konferenci Syndrom diabetické nohy (SDN) s mezinárodní účastí podařilo zorganizovat, i když v netradičním termínu. Z organizačních důvodů bylo konání přesunuto z posledního listopadového pátku na první červnový pátek a uvidíme, zda se nový termín stane tradicí nebo se vrátíme k původnímu schématu. Můj osobní názor je, že pokud se koná na podzim sympozium „Zdravá noha“, je na místě pořádat jinou celostátní akci věnovanou problematice SDN s několikaměsíčním odstupem, čili nejlépe na jaře či na začátku léta. Workshop podiatrických ambulancí ale zůstává v tradičním termínu, tj. poslední čtvrtek v listopadu. Jeho pořádání chystáme na základě dobrých zkušeností on-line formou tak, abychom mohli navázat kontakt s maximem zástupců těchto pracovišť.

Tradiční konferenci SDN ale hodláme i v budoucnu pořádat přednostně formou prezenční, zejména proto, abychom umožnili osobní setkání „přátel podiatrie“, ať už to jsou lékaři nebo sestřičky či jiní odborníci, a abychom také nadále navazovali i kontakty s významnými zahraničními účastníky, od nichž jsme se v minulosti mnohé naučili či získali další stimuly a motivaci k naší podiatrické praxi i výzkumu. Jako obvykle zařazujeme do konference nejen přednášky, ale také komentované postery a workshop, což jsou další důvody pro osobní setkání.

Program konference v současnosti tvoří především Podiatrická sekce České diabetologické společností ČLS JEP, záštitu přijala opět Česká diabetologická společnost a spolupráci nabídla vedle České chirurgické společnosti ČLS JEP i Česká podiatrická společnost. Zahraničním hostem bude prof. N. Papanas, který je známou osobností nejen v Řecku, ale díky svým funkcím v evropských i celosvětových podiatrických společnostech, i ve světě. Jsem sama zvědavá, co nám doporučí pro screening diabetické neuropatie, protože toto téma je nyní velmi aktuální zejména z hlediska vyšetření rizika syndromu diabetické nohy. Výbor Podiatrické sekce ČDS se mu intenzivně věnuje, jak jste se mohli přesvědčit letos na diabetologických dnech v Luhačovicích i v posledním vydání bulletinu POSEL.

foto_jirkovska_orez.jpg

Za možnost vydání sborníku bych především chtěla poděkovat všem kolegům, kteří i ve zkráceném termínu poslali své příspěvky a Mgr. K. Víznerovi a nakladatelství GEUM, že vydání sborníku on-line formou zrealizovali. A za možnost konání letošní konference děkuji agentuře Galén-Symposion v čele s Mgr. H. Středovou a panem J. Krušinou, která se ujala pořadatelství akce a obětavého shánění sponzorů, bez nichž bychom konferenci ani v úsporném režimu pořádat nemohli. A bez dlouholeté podpory ČDS bychom zase nemohli zvát zahraniční odborníky a navazovat kontakty se zahraniční špičkovou podiatrií.

A na co bych chtěla upozornit v programu letošní konference SDN? Jako vždy na vše, co jsme do něj zařadili. Po přečtení příspěvků zaslaných do sborníku upozorňuji na přednášky týkající se cévní problematiky, a to např. na zavedení slibné metody hluboké žilní arterializace (DVA – Deep Venous Arterialization) umožňující zejména arterializaci distálních částí dolní končetiny. Zaujala mě i poměrně dobrá shoda mezi názory diabetologa, který se dlouhodobě zabývá autologní buněčnou terapiích chronické končetinové ischemie, a zkušeného cévního chirurga, na možnosti terapie cévního postižení, protože v zájmu pacientů se SDN by mohla být kombinace tradičních i méně obvyklých metod revaskularizace včetně buněčné léčby, a to na zkušených pracovištích s návazností na kvalitní podiatrickou péči. Zcela nový směr v diagnostice SDN představuje POCUS (Point-of-Care ultrasonografie), která by mohla pomoci nejen v diagnostice edémů a výpotků, ale i ICHDK, a možná i v diagnostice dalších tkáňových změn z hlediska jejich elasticity a struktury. To u mne evokuje např. možnosti využití POCUS při diagnostice hluboké infekce, což by nám mohlo výrazně pomoci u akutního SDN. Upozorňuji také na informace o možnostech miniinvazivní chirurgie a korekce deformit. Tradičně praktické jsou i přednášky zaměřené na orto-protetickou problematiku, postery a workshop s tématem přístrojové pedikúry. A „třešničkou na dortu“ by mohla být přednáška docentky PhDr. L. Janáčkové o partnerských vztazích u hendikepovaných pacientů, zvláště se SDN, a informace MUDr. R. Knorrové o tom, co mohou zdravotní pojišťovny poskytnout podiatrickému pacientovi i poskytovatelům péče.

Sama za sebe bych si dovolila upozornit na dojmy z poslední světové konference o SDN v Haagu. Ta se koná ve čtyřletých intervalech a poslední proběhla nedávno – 9. až 13. května 2023. Byli jsme zvědaví na aktualizaci Mezinárodního konsensu pro SDN, která tam byla poprvé prezentována, a z níž chceme vycházet i při aktualizaci našich doporučených postupů pro SDN. Budeme muset ještě nové vydání guidelines důkladněji prostudovat, protože v souhrnných přednáškách o změnách v jednotlivých kapitolách jsme mnoho změn nezaznamenali. Podle autorů aktualizace to může být podmíněno dvěma faktory: buďto tím, že poslední vydání guidelines bylo nadčasové, nebo tím, že se bohužel zatím dalšího většího pokroku v podiatrické péči nedosáhlo. A z mého osobního pohledu i tím, že občas „forma převyšuje obsah“, čímž mám na mysli to, že i přínosné publikace, zabývající se novými metodami a zkvalitněním podiatrické péče, nejsou do guidelines zařazeny, protože nesplňují kritéria metodiky tvorby guidelines.

Takže bych si jako „pamětník“ podiatrické péče přála, aby mladší kolegové nezapomínali na hlavní cíle naší podiatrie – zkvalitnění života pacientů se SDN, a nedali se unést pouze „impakty“ vědeckých publikací, jichž si samozřejmě také vážím. A abychom všichni měli na paměti, že pro kvalitní péči o pacienty se SDN je nezbytná dobrá organizace podiatrie, dostatek odborníků a společensko-ekonomická podpora, profesionální vztahy a dostatek motivace. A k tomu doufám i „naše“ konference může každoročně přispět.

 

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.


Syndrom diabetické nohy na stránkách našeho časopisu


 

Syndrom diabetické nohy je podle mezinárodního konsensu z roku 2015 definován jako infekce, ulcerace nebo destrukce tkání nohou (tj. struktur pod kotníkem) u diabetiků asociovaná s diabetickou neuropatií a různým stupněm ischemické choroby dolních končetin.

 

Problematice syndromu diabetické nohy se v našem časopise věnujeme pravidelně. V Tématu pro Vás přinášíme výběr kazuistik z našeho časopisu, věnovaných syndromu diabetické nohy, odkazy na kompletní sborníky abstraktů přednášek a posterů konference Syndrom diabetické nohy (za několik posledních ročníků). Nepřehlédněte ani odkaz na Doporučený postup léčby syndromu diabetické nohy, který připravila Česká diabetologická společnost a její Podiatrická sekce a který vyšel v našem nakladatelství. Výběr jsme doplnili o přehled literárních odkazů z domácí odborné literatury na toto téma za poslední roky a také relevantní nabídku knih z našeho e-shopu.

 

A nezapomeňte – nejbližší mezioborové sympozium s mezinárodní účastí na téma Syndrom diabetické nohy se koná již 2. června 2023 v pražském Autoklubu.

shutterstock_529802800.jpg

jirkovska-sdn-titul-1-modra-1.png

Syndrom diabetické nohy – prevence, diagnostika a terapie

Alexandra Jirkovská et al.


 

Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažný medicínský i společenský problém. Péče o pacienty se SDN vyžaduje multidisciplinární přístup, důsledná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací diabetu včetně rizika amputace končetiny.

Mezi základní východiska pro tvorbu publikace Syndrom diabetické nohy – prevence, diagnostika a terapie, adaptovaného doporučeného postupu na základě mezinárodních guidelines, patří vzrůstající potřeba zajištění kvalitní podiatrické péče o diabetiky, jichž stále přibývá, a rozšíření poznatků ze stávajících doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Tento doporučený postup je českou adaptací mezinárodních guidelines, které byly vytvořeny mezinárodní pracovní skupinou pro diabetickou nohu (International Working Group on the Diabetic Foot – IWGDF) a aktualizovány v letech 2019–2020.

Publikace je určena odborným zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na péči o pacienty se SDN (diabetologové, internisté, chirurgové, angiologové, protetici, praktičtí lékaři ad.) Jednotlivé kapitoly se zaměřují na prevenci vzniku ulcerací, možnosti odlehčení defektů nohou, diagnózu, prognózu a management ischemické choroby dolních končetin u pacientů s ulcerací, dále se zabývají problematikou infekce u SDN, přinášejí přehled možných intervencí zaměřených na hojení chronických ulcerací nohou diabetiků, představeny jsou možnosti klasifikace SDN. Text je doplněn schématy, grafy a přehlednými tabulkami. Součástí publikace je také útlá příručka Syndrom diabetické nohy, praktická doporučení pro prevenci a léčbu, která shrnuje hlavní zásady prevence SDN, popis a klasifikaci ulcerací na nohou diabetika, zásady léčby SDN a obsahuje praktické přílohy.


ISBN 978-80-87969-61-8

Autor: Alexandra Jirkovská (ed.) et al.

Rok vydání: 2022

Počet stran: 180+32

Formát a rozsah: A5, brožovaná

Poznámka: skládá se ze dvou brožur – česká verze doporučeného postupu a praktická doporučení pro prevenci a léčbu

Cena: 290 Kč

 

 

 

 

e-shop zde


Instilační podtlaková terapie: efektivní součást léčby závažného syndromu diabetické nohy


Hana Poláková

 

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

 

Dlouhodobý efekt buněčné terapie kritické končetinové ischemie u pacientky s diabetem 1. typu – kazuistika


Anna Pyšná1, Robert Bém1, Alexandra Jirkovská1, Andrea Němcová1, Vladimíra Fejfarová1, Veronika Wosková1, Kamil Navrátil2, Bedřich Sixta2, Michal Dubský1

1Klinika diabetologie, IKEM, Praha

2Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha

 

Použití terapeutického krytí UrgoStart v léčbě ulcerace syndromu diabetické nohy


Jan Stryja

 

Salvatellla s.r.o., Třinec


Syndrom diabetické nohy – léčba defektu v plosce pravé nohy


Jana Pecová

 

2. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno

 

Compliance a adherence u pacienta s rozvinutým syndromem diabetické nohy


Pavla Kudlová1,2, Pavel Xinopulos2,3, Rudolf Chlup4,5,6

 

1Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

22. chirurgická klinika, FN Olomouc

3Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc

4Ústav fyziologie, LF UP v Olomouci

52. interní klinika, FN Olomouc

6Odborný léčebný ústav Paseka, pracoviště Moravský Beroun

 

Covid-19 a syndrom diabetické nohy


 


a4-1.png
iwgdf-guidelines-2019_zdroj_obr-001-1.png

Konference o hojení ran představila nová IWGDF guidelines prevence a péče o diabetickou nohu


 

Mezinárodní pracovní skupina pro diabetickou nohu (International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF) již řadu let vytváří mezinárodní doporučení prevence a péče o diabetickou nohu. Je určena poskytovatelům zdravotní péče a cílem je snížit hrůzné dopady důsledků syndromu diabetické nohy na jednotlivé pacienty i celou společnost. Vychází důsledně z medicíny založené na důkazech a reprezentuje práci téměř stovky specialistů s mezinárodním věhlasem. Doporučení jsou pravidelně aktualizována a překládána do řady jazyků, včetně češtiny.

            Naposledy byly tyto guidelines aktualizovány v roce 2019, v současné době pracuje tým českých odborníků na jejich vydání také v národním jazyce. V originálním znění jsou volně dostupné na internetových stránkách IWGDF (www.iwgdfguilelines.org).

 

 


Již deset let vydáváme sborníky z odborné akce 


Prohlédněte si plné verze sborníků zde.


sdn_21.jpg

dia_2019_sdn_ob.jpg
dia_2018_sdn_ob.jpg
dia_2017_sdn_ob.jpg
dia_2016_supl_sdn_ob.jpg

dia_2015_sdn_ob.jpg
dia_2014_sdn_ob.jpg
dia_2013_sdn_ob.jpg
kazudia_2012_s2_sdn_ob.jpg

md2_2021_7_obr2.jpg

Repetitorium hojení ran 2 – nové vydání


MUDr. Jan Stryja, Ph.D. et al.

 

Základní učebnice pro všechny odborníky (lékaře i sestry), kteří se věnují nebo hodlají věnovat hojení chronických ran. Vydání knihy (některými recenzenty označované za "bibli ranhojičů") bylo v řadě vydání aktualizováno a rozšířeno o nejnovější poznatky a zůstává nejpopulárnější monografií věnovanou léčbě ran.

            Praktický přehled problematiky hojení ran je založen na kvalitním teoretickém základu a doplněn o praktické výstupy v podobě přehledu nejdůležitějších materiálů vlhkého hojení ran, jejich charakteristik i doporučení k užití a ilustrativní obrazové kazuistiky.

 

ISBN 978-80-87969-18-2

A5, 380 stran, 390 Kč

 

koupit

md2_2021_7_obr1.jpg

Débridement a jeho úloha v managementu rány

Jak vyčistit ránu rychle a efektivně


MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

 

Praktická monografie radící odborníkům, kteří se věnují hojení ran, jak vyčistit ránu rychle a efektivně. Předností publikace je její praktické zaměření a obrovské osobní zkušenosti autora s hojením ran, které dokládá praktickými ukázkami v podobě kazuistik. Kniha zachycuje poslední pokroky v problematice hojení ran a náhled autora na débridement z různých úhlů pohledu – teoretického (druhy a postupy débridementu), praktického (techniky débridementu, materiály a technologie použitelné pro débridement rány), ekonomického i právního.

 

ISBN 978-80-87969-13-7

A5, 168 stran, 330 Kč

koupit


Diabetická noha a česká odborná literatura


 

Jaké odborné stati jste mohli zaznamenat na téma syndrom diabetické nohy v české odborné literatuře? Přehled literárních citací pravidelně publikuje Pomocník diabetologa.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2018


 

Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Pokroky regenerativní medicíny v hojení ran. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 8–9, 2018.

Beznoska, J., Kybal, Š. Terapie a prevence deformit přednoží při diabetu z pohledu ortopeda. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 16–17, 2018.

Flekač, M. Praktické poznámky k diagnostice a terapii syndromu diabetické nohy. Postgrad med 20, 3: 261–265, 2018.

Gavorník, P., Dukát, A., Gašpar, Ľ. et al. Komplexná starostlivosť o diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou. Forum Diab 7, 1: 40–46, 2018.

Hazdrová, J., Bém, R., Fejfarová, V. et al. Zhojení chronického defektu paty u transplantovaného pacienta pomocí metod moderní terapie. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 30–31, 2018.

Homza, M., Machaczka, O., Porzer, M. et al. Index kotník-paže u diabetiků – jaká je nejvhodnější metoda měření? Kardiol Rev Int Med 20, 4: 300–303, 2018.

Incidence amputací. (Komentář: Bém, R.) Výhledy a výzvy diabetologie 3, Supl. listopad: S50–S51, 2018.

Jetmar, V. Aktuální možnosti endovaskulární terapie ICHDK při syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 21, 23, 2018.

Jirkovská, A. Syndrom diabetické nohy. Medicína po promoci 19, 1: 14–19, 2018.

Jirkovská, A., Dubský, M. Můžeme efektivně předcházet recidivám ulcerací? Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 11–13, 2018.

Jirkovská, A., Dubský, M. Rekurence syndromu diabetické nohy: proč a jak jim předcházet. Česká diabetologie 1, 4: 3–10, 2018.

Jirkovská, J. Využití edukačních materiálů a metod v podiatrii. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28–29, 2018.

Jirkovská, J., Hrachovinová, T., Jirkovská, A. et al. Pacienti s diabetem projevili aktivní zájem o edukaci samostatné péče o nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 31–32, 2018.

Koliba, M., Výmolová, J. Role pedikérky v péči o pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 29, 2018.

Kolika, M. Praktické doporučení vhodné obuvi u diabetiků. Česká diabetologie 1, 3: 34–36, 2018.

Krawczyk, P., Foltýnek, D. Ortotická řešení po operačních výkonech na dia noze. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 19–20, 2018.

Kuchaříková, K., Koliba, M. Ozonoterapie – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 32, 2018.

Lacigová, S., Čechurová, D., Kůsová, H. Syndrom diabetické nohy? Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 32, 2018.

Murín, J., Wawruch, M., Kiňová, S. Komplexná starostlivosť o diabetika pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Forum Diab 7, 1: 10–17, 2018.

Niklová, J., Křížová, M., Kopecká, M. et al. Syndrom diabetické nohy a dovolená u moře po kombinované transplantaci. Česká diabetologie 1, 4: 35–38, 2018.

Niklová, J., Tibenská, H., Fejfarová, V. Infekční komplikace u transplantovaného pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 33–34, 2018.

Piťhová, P. Farmakologické možnosti podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 3, 2: 139–143, 2018.

Piťhová, P. Možnosti vyšetření a podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Interní Med 20, 4: 189–196, 2018.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Interní Med 20, Supl. 1: 35–40, 2018.

Piťhová, P. Využití sekvenční léčby bioaktivním krytím UrgoClean Ag a UrgoStart v hojení syndromu diabetikcé nohy – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 34–35, 2018.

Piťhová, P. Využití sekvenční léčby krytím UrgoClean Ag a UrgoStart v hojení syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, 3: 39–42, 2018.

Pokorná, J., Korbelová, H., Kahoun, V. et al. Ekonomická náročnost vysoké amputace. Kazuistiky v diabetologii 16, 1: 37–40, 2018.

Stryja, J. Použití terapeutického krytí UrgoStart v léčbě ulcerace syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, 1: 33–36, 2018.

Teyssler, P., Sutoris, K., Thieme, F. Praktické zkušenosti se zevní fixací u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 17–19, 2018.

Tibenská, H., Niklová, J., Bém, R., Fejfarová, V. Matrix terapie u syndromu diabetické nohy. Sestra v diabetologii 14, Supl. 1: 8, 2018.

Venerová, J. Použití moderních krycích materiálů s lipido-koloidní vrstvou (TLC) v lokální léčbě chronického neuroischemického defektu u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 16, 2: 37–40, 2018.

Výmolová, J., Koliba, M. Řešení klešťového nehtu u pacienta s diabetem na podiatrii. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 36, 2018.

Wohl, P. Nutriční intervence u diabetiků při hojení ran. Kazuistiky v diabetologii 16, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 13–15, 2018.

 

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2019Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Spolurpáce odborníků v podiatrii – pohled ze strany internisty. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 14–16, 2019.

Dubský, M., Ogurtsova, K., Jirkovská, A. et al. Srovnání mortality a recidiv ulcerací a jejich příčin v ČR a v Německu. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 17, 2019.

Fejfarová, V., Jirkovská, A., Bém, R. et al. Novinky v doporučeních mezinárodního konsenzu: odlehčení. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 20–23, 2019.

Fejfarová, V., Matuška, J., Piťhová, P. et al. Zlepší stimulační test prováděný během měření transkutánní tenze kyslíku diagnostiku ischemické choroby dolních končetin u pacientů se syndromem diabetické nohy? Multicentrická studie. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 24, 2019.

Flekač, M. Problematika terapie syndromu diabetické nohy. Aktuální medicína 1: 47–50, 2019.

Gavorník, P., Dukát, A., Gašpar, Ľ. et al. Manažment diabetikov s končatinovocievnou artériovou chorobou. Vnitř Lék 65, 4: 326, 2019.

Hazdrová, J., Bém, R., Němcová, A. et al. Ovlivní infekce efekt autologní buněčné terapie syndromu diabetické nohy? Abstrakt z: XXXVIII. dny mladých internistů, Olomouc, 6.–7. 6. 2019. Vnitř Lék 65, Supl. 1: 1S9, 2019.

Husáková, J., Bém, R., Fejfarová, V. et al. Význam komplexního vyšetření a pečlivý odběr anamnézy u pacienta se syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 25, 2019.

Janák, D., Novotný, K., Rohn, V. Larvoterapie chronických diabetických ran: Quo vadis. DMEV 22, 2: 72–76, 2019.

Jirkovská, A. Osteomyelitida z pohledu internisty. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 10–12, 2019.

Karásek, D., Číhalíková, D. Dyslipidemie a syndrom diabetické nohy. Med praxi 16, 3: 157–160, 2019.

Kotěšovcová, H., Čechurová, D. Syndrom diabetické nohy? Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 26, 2019.

Kratochvílová, S. Možnosti medikamentózní léčby kostního metabolismu u diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 8–9, 2019.

Kudlová, P. Diagnostika a léčba hyperosmolárních otoků dolních končetin z pohledu lymfoterapeuta. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 5, 2019.

Kuchaříková, K., Koliba, M. Komplexní přístup vede ke zhojení náročných ran u diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 26–27, 2019.

Kůsová, H. Novinky v podiatrii. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4, 2019.

Lang, O., Kuníková, I. Možnosti scintigrafie u pacientů se syndromem diabetické nohy. NuklMed 8, 3: 52–59, 2019.

Martinka, E. Moderné trendy v lokálnej liečbe diabetickej nohy. Forum Diab 8, 2: 88–97, 2019.

Nová, A. Komplikace technologie při léčbě chronické rány u diabetika aneb kde se stala chyba? Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 27, 2019.

Ondryášová, K., Bálková, M. Zásadní chyby při péči o nohy diabetiků. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 27, 2019.

Pecová, J. Diabetes mellitus a jeho komplikace – diabetická noha. Medicína a umění 2019, 5 (58): 7–10, 2019.

Piťhová, P. Možnosti vyšetření a podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy. Dermatol praxi 13, 1: 14–19, 2019.

Piťhová, P. Novinky v doporučeních mezinárodního konsenzu: cévní problematika. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 20, 2019.

Počet vysokých amputací dolních končetin klesá jen u diabetiků: celonárodní studie z Belgie. (Komentář: Bém, R.) Výhledy a výzvy diabetologie 4, 1: 21–22, 2019.

Stachová, K., Kopecká, M., Fejfarová, V. Atypické zlomeniny u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28, 2019.

Stryja, J. Spolupráce odborníků v podiatrii – pohled ze strany chirurga. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 13–14, 2019. 

Sutoris, K., Sixta, B., Thieme, F. et al. Kdy lze chirurgicky vyléčit osteomyelitis a kdy recidivuje infekce? Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 12–13, 2019.

Tibenská, H., Stachová, K., Havlová, V. et al. Vědomá manipulace u pacientů s diabetem se zaměřením na podiatrickou problematiku. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4–5, 2019.

Vrátná, E., Husáková, J., Niklová, J., Fejfarová, V. Muskuloskeletální změny podmíněné fyzioterapeutickou pohybovou intervencí a jejich vliv na recidivy a psychosociální status u pacientů se syndromem diabetické nohy a diabetes mellitus 2. typu – pilotní data. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 28, 2019.

Výmolová, J., Koliba, M. Popraskané paty u diabetiků – každodenní problém. Sestra v diabetologii 15, Supl. 1: 4, 2019.

Záhumenský, E. Kazuistiky s využitím lidské amniové membrány v léčbě komplikovaných diabetických ulcerací. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 29, 2019.

Zelenková, H., Hromohová, V. Amniová membrána (AMNIODERM) v liečbe fedektov u diabetikov – klinické skúsenosti. Kazuistiky v diabetologii 17, Supl. 1 – Syndrom diabetické nohy: 18–19, 2019.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2020Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Diabetická noha. Vnitr Lek 66, 2: 92–97, 2020.

Bém, R., Dubský, M., Fejfarová, V. et al. Technologie v terapii syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 5, 1: 52–56, 2020.

Bém, R., Piťhová, P., Dubský, M. et al. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. DMEV 23, 1: 11–17, 2020.

Jirkovská, A. Syndrom diabetické nohy – co nového přináší aktuální Mezinárodní konsenzus? Aktuální medicína 1: 59–62, 64–65, 2020.

Jirkovská, A. Prevence syndromu diabetické nohy a hlavní zásady jeho terapie. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 30, 2: 26–34, 2020.

Jirkovská, J. Syndrom diabetické nohy – praktický návod se zaměřením na prevenci. Diabetology News 11, 3: 4–10, 2020.

Kudlová, P., Xinopulos, P., Chlup, R. Compliance a adherence u pacienta s rozvinutým syndromem diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 18, 4: 19–22, 2020.

Šalamon, P. Komplexní přístup k hojení ran u pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 18, MS5: 19–20, 2020.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2021


 

Amnioderm – revoluční transplantát v podiatrii. Výhl výzvy diabetol 6, 2: 97–98, 2021.

Bém, R. Telemedicína v péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Čas Lék čes 160, 7–8: 269–301, 2021.

Bém, R., Dubský, M., Husáková, J. et al. Co jsme se naučili v podiatrické péči v průběhu pandemie covid-19. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny, Luhačovice, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s20, 2021.

Bém, R., Dubský, M., Wosková, V. Telemedicína v podiatrii – fikce či budoucnost? Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s13–s15, 2021.

Bém, R., Kůsová, H. Telemedicína a hojení ran u syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 7–13, 2021.

Covid-19 a syndrom diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, 1: 32–33, 2021.

Dubský, M., Husáková, J., Bém, R. et al. Porovnávání buněčné léčby kritické končetinové ischemie u diabetiků a konzervativní léčby v randomizované studii. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s21, 2021.

Dubský, M., Husáková, J., Bém, R. et al. Porovnávání různých typů imunosupresní léčby a jejího vlivu na hojení syndromu diabetické nohy. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny Luhačovice, online, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s20, 2021.

Fejfarová, V., Piťhová, P., Koliba, M. et al. Syndrom diabetické nohy, kam s ním? Čes diabetol 4: 1: 3–6, 2021.

Fejfarová, V., Vrátná, E., Husáková, J. et al. Výskyt syndromu diabetické nohy časně po orgánové transplantaci a faktory které ho mohou ovlivnit. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny Luhačovice, online, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s21, 2021.

Fejfarová, V., Wosková, V. Biologická krytí v léčbě syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s25–s27, 2021.

Fejfatová, V., Jirkovská, A., Wosková, V., Jarošíková, R. Diagnostika infekčních komplikací a jejich léčba u syndromu diabetické nohy. Med promoci 22, 3: 210–217, 2021.

Girman, P. Syndrom diabetické nohy z pohledu diabetologa/transplantologa. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s12, 2021.

Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Kuzma, J. Současné názory na význam hyperbaroxie u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s19–s20, 2021.

Haluzík, M., Mráz, M. Jak může ovlivnit léčba PAD podiatrického pacienta a co s jeho obezitou? Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s17, 2021.

Hamilton, E. J., Davis, W. A., Siru, R. et al. Nárůst hospitalizací z důvodu syndromu diabetické nohy. (Komentář: Jirkovská, A.) Výhl výzvy diabetol 6, 3: 117–119, 2021.

Holubová, A. Multidisciplinární péče o pacienty s nehojící se ránou v terénu diabetické nohy. Prakt Lék 101, 3: 142–148, 2021.

Husáková, J., Bém, R., Fajfarová, V. et al. Faktory ovlivňující riziko vysoké amputace pacientů se syndromem diabetické nohy po autologní buněčné terapii. Abstrakt z: 57. Diabetologické dny Luhačovice, online, 14.–17. 4. 2021. Diabetol metab endokrinol výživ 24, Supl. 1: s22, 2021.

Husáková, J., Jarošíková, R., Krawczyk, P., Fejfarová, V. ABC v odlehčení syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 33–39, 2021.

Jirkovská, A. Akutní syndrom diabetické nohy. Bull Sdruž prakt lék 31, 4: 32–38, 2021.

Jirkovská, A. Klinický doporučený postup pro syndrom diabetické nohy. Podiatrické listy 2: 16–21, 2021.

Jirkovská, A., Ferfarová, V., Dubský, M. et al. Jaká jsou specifika syndromu diabetické nohy a proč potřebujeme mezioborová doporučení pro jeho diagnostiku a léčbu? Vnit Lék 67, 8: 489–494, 2021.

Konference o hojení ran představila nová IWGDF guidelines prevence a péče o diabetickou nohu. Kazuistiky v diabetologii 19, 1: 28–31, 2021.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy – komplex mikro- a makroangiopatických změn. Čes diabetol 4, 1: 26–32, 2021.

Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy – současné možnosti léčby. Diabetol metab endokrinol výživ 24, 2: 46–53, 2021.

Piťhová, P. Význam mikrocirkulace a jejího ovlivnění u syndromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s22–24, 2021.

Prýmková, V. Cesty do naší podiatrické ambulance. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s18, 2021.

Sixta, B., Wosková, V. Ambulantní chirurgie a její ATB zajištění. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s12–s13, 2021.

Táborská, J. Příčiny reulcerací po nízkých amputacích. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s11, 2021.

Tibenská, H., Niklová, J., Kopecká, M. et al. SARS-CoV-2 – komplikace podiatrické péče. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s32, 2021.

Turková, A., Pekárková, H. Domácí péče a podiatrický pacient – možnosti spolupráce. Kazuistiky v diabetologii 19, Supl. 1: s17–s18, 2021.

Vejrychová, J. Praktické postupy v léčbě syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 41–44, 2021.

Venerová, J. Deformity prstů jako modifikovaný rizikový faktor diabetické ulcerace a preventivní ortopedické výkony u pacientů se syndromem diabetické nohy – kazuistiky. Kazuistiky v diabetologii 19, 3: 27–30, 2021.

Wosková, V., Dubský, M. Evidence-based medicine v hojení ran u syndromu diabetické nohy. Čes diabetol 4, 1: 18–24, 2021.

 

Články s tématikou diabetické nohy a hojení ran u diabetiků v roce 2022


 

Bém, R. Využití moderních materiálů v lokální léčbě syndromu diabetické nohy. Acta medicinae 11, 1–2: 51–52, 2022.

Dubský, M. Prevence a léčba syndromu diabetické nohy. Farmakoter Revue 7, 11: 69–73,2022.

Fejfarová, V., Jarošíková, J., Bém, R. et al. Porovnávání dlouhodobého efektu buněčné terapie, endovaskulární intervence a konzervativní léčby u pacientů s diabetem a chronickou končetinu ohrožující ischemií. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s18, 2022.

Fejfarová, V., Koliba, M., Jirkosvká, J. et al. Pacienti se syndromem diabetické nohy nebo v jeho riziku z pohledu ambulantního specialisty – diabetologa (současný stav v České republice). Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s19, 2022.

Fejfarová, V., Wosková, V., Sutoris, K. Biologická krytí v léčbě syndromu diabetické nohy. Acta medicinae 11, 1–2: 47–50, 2022.

Holinka, M. Estetická chirurgie nohy. Podiatrické listy roč 2022, 2: 18–21, 2022.

Husáková, J., Bém, R., Jirkovská, A. et al. Stratifikace rizika vysoké amputace pomocí klasifikačních systémů syndromu diabetické nohy u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a diabetem po aplikaci autologní buněčné terapie. Abstrakt z: 58. diabetologické dny Luhačovice, Luhačovice, 27–30. 4. 2022. Diabetol metab endokrinol výživ 25, Supl. 1: s20–s21, 2022.

Léčba ran u pacientů se syndromem diabetické nohy s využíváním lyofilizovaného transplantátu z lidské amniové membrány. Výhl výzvy diabetol 7, 2: 76–78, 2022.

Mezera, V., Tyčová, D. Predikce výskytu syndromu diabetické nohy v Pardubickém kraji do roku 2050. Diabetol metab endokrinol výživ 25, 1: 20–23, 2022.

Rizikové faktory syndromu diabetické nohy (kometář: Bém, R). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s20–s21, 2022.

Veverka, V. HydroTerapie snižuje riziko amputace u diabetické nohy. Med promoci 23, 1: 24–25, 2022.

Vliv intenzity kompenzace hypertenze na výskyt syndromu diabetické nohy (komentář: Bultas, J.). Výhl výzvy diabetol 7, Supl.1: s 12–s13, 2022.

Zavacký, P. Podiatrická starostlivosť o pacientov s aterosklerotickým postihnutím tepien dolných končatín. Ateroskleróza 26, 1–2: 1678–1681, 2022.