Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Inzulín Lyumjev v dlouhodobém sledování u diabetiků 1. typu


Inzulín ultra rychlé lispro (URLi, Lyumjev) je indikován pro léčbu diabetes mellitus (1. i 2. typu) u dospělých osob, které potřebují léčbu prandiálním inzulínem. Přípravek Lyumjev obsahuje kromě inzulínu také citrát a treprostinil. Citrát lokálně zvyšuje permeabilitu cév a treprostinil lokálně indukuje vazodilataci, čímž urychluje absorpci inzulínu lispro. Inzulínový analog Lyumjev je určen k subkutánní injekci a má být podáván nula až dvě minuty před zahájením jídla, je však možné jej podat až 20 minut po zahájení jídla.1

Clampové studie ukázaly, že přípravek Lyumjev je ekvipotentní s přípravkem Humalog v poměru 1 : 1, jeho účinek je však rychlejší s kratší dobou účinku. Lépe se tak přibližuje fyziologické sekreci inzulínu – nástup účinku se objevuje 20 minut po podání dávky (o 11 minut rychleji než u přípravku Humalog), v průběhu prvních 30 minut po podání inzulínu Lyumjev je účinek na snižování glykemie 3× vyšší než v případě Humalogu. Pozdní účinek, pozorovaný od čtyř hodin po aplikaci, byl u inzulínu Lyumjev o 54 % nižší než v případě inzulínu Humalog a účinek trval o 44 minut méně.1

Na stránkách našeho časopisu jsme postupně představili hlavní studie fáze III klinického zkoušení s tímto inzulínem (PRONTO-T1D, PRONTO-T2D, PRONTO-PUMP, PRONTO-PUMP-2).8–10 Z nich studie PRONTO-T1D srovnávala bezpečnost a efektivitu inzulínu lispro a URLi (Lyumjev) u dospělých diabetiků 1. typu ve 26týdenním sledování.

Výsledky studie ukázaly, že URLi (Lyumjev), pokud byl podáván jako prandiální inzulín před jídlem v kombinaci s bazálním inzulínem u diabetiků 1. typu, poskytoval dobrou kontrolu glykemie a lepší postprandiální ovlivnění glykemie ve srovnání s lispro, aniž by při tom zvyšoval riziko hypoglykemie.2–7 V nedávné době byly publikovány výsledky extenze této studie, reprezentované prodloužením sledování o dalších 26 týdnů.11

V základní části studie PRONTO-T1D bylo na počátku sledování v rámci osmitýdenní fáze optimalizováno dávkování bazálního inzulínu (glargin nebo degludek) a poté byli pacienti (1 222 osob) randomizováni k zaslepenému podání URLi v čase jídla (451 osob), inzulínu lispro v čase jídla (442 osob) nebo k otevřenému podávání URLi 20 minut po začátku jídla (329 osob). Studie trvala 26 týdnů.2,3

Výsledky extenze studie PRONTO-T1D hodnotí 893 pacientů, kteří byli v původní části studie randomizováni k podání inzulínu lispro nebo inzulínu URLi v čase jídla a analyzuje efektivitu a bezpečnost podání za období 52 týdnů.

Průměrná hmotnost pacientů při vstupu do studie činila 77,4 ± 16,7 kg, BMI 26,6 ± 4,4 kg/m2, v průměru měli diabetes 18,9 ± 12 let. Průměrná hodnota HbA1c při vstupu do studie činila 64,3 ± 7,1 mmol/mol, při randomizaci 56,7 ± 7,1 mmol/mol.2,3

Průměrná hodnota glykovaného hemoglobinu klesla v obou skupinách z výchozí 67 mmol/mol při screeningu na 57 mmol/mol při počátku studie (po 8týdenní lead-in fázi) a stabilizovala se ve 26. týdnu na hodnotě 55 mmol/mol (v případě URLi) resp. 56 mmol/mol (lispro). V extenzi studie (týden 26–52) vzrostl HbA1c pouze marginálně na hodnotu 58 mmol/mol (URLi) resp. 59 mmol/mol (lispro), nedošlo tak k signifikantní změně v ovlivnění HbA1c. V 52. týdnu studie nebyl pozorován signifikantní rozdíl inzulínem URLi a inzulínem lispro (podávanými na počátku jídla) v podílu pacientů, kterým se podařilo dosáhnout cílové hladiny HbA1c pod 53 mmol/mol (26,8 % vs. 24,5 %) resp. menší nebo rovno 48 mmol/mol (12,2 % vs. 11,3 %).

V 52. týdnu studie vykazoval inzulín URLi signifikantně vyšší ovlivnění průměrné postprandiální glykemie za jednu nebo dvě hodiny po jídle. Nebyly zaznamenány signifikantní rozdíly v potřebné bazální nebo celkové denní dávce inzulínu. Podíl prandiálního inzulínu na celkové denní dávce činil v 52. týdnu přibližně 52 % v každé ze skupin.

Četnost závažných hypoglykemií byla v obou hodnocených skupinách podobná (7,3 % pacientů na URLi a 8,6 % pacientů na lispro). Také nebyly zaznamenány rozdíly v incidenci nočních nebo dokumentovaných hypoglykemií mezi oběma skupinami. V pozdním postprandiálním období (tj. více než 4 hodiny po jídle) byla léčba inzulínem URLi spojena se signifikantní redukcí hypoglykemií vůči inzulínu lispro (relativně o 31 %, p = 0,023).

Incidence závažných nežádoucích účinků i nežádoucích účinků vedoucích přerušení léčby byla obdobná v obou hodnocených skupinách. Ve skupině léčené inzulínem URLi byla častěji než v případě inzulínu lispro zaznamenána reakce v místě vpichu (3,3 % vs. 0,9 % pacientů), jednalo se o reakce mírné nebo střední intenzity a ani v jednom případě nevedly k přerušení léčby.


Obr. 1: Vývoj HbA1c ve studii PRONTO-T1D a její extenzi11

Obr. 2: Rozdíly ve výskytu postprandiální hypoglykemie v extenzi studie PRONTO-T1D11


ad_2022_51_obr1.jpg
snimek-obrazovky-2022-12-02-094425.jpg


I v případě dlouhodobé léčby ukazuje inzulín URLi podávaný v čase jídla u diabetiků 1. typu léčených pomocí intenzifikované inzulínové terapie schopnost udržet kontrolu glykemie a ve srovnání s inzulínem lispro také lepší výsledky postprandiální glykemie. Výsledky studie naznačují, že dobrá účinnost i bezpečnostní profil URLi zůstávají zachovány i při dlouhodobém hodnocení.


 


Literatura


1. Lyumjev 100 jednotek/ml. Souhrn údajů o přípravku. (online: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lyumjev-previously-liumjev-epar-product-information_cs.pdf) [ 16. 11. 2022]

2.  Klaff, L., Cao, D., Dellva, M. A. et al. Ultra rapid lispro improves postprandial glucose control compared with lispro in patients with type 1 diabetes: results from the 26-week PRONTO-T1D study. Diabetes Obes Metab 22, 10: 1799–1807, 2020.

3. A study of LY900014 in participants with type 1 diabetes (PRONTO-T1D). NCT03214367. ClinicalTrials.gov (online: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03214367?term=pronto-T1D&draw=2&rank=1) [cit. 16. 11. 2022]

4. Malecki, M. T., Cao, D., Liu, R. et al. Ultra-rapid lispro improves postprandial glucose control and time in range in type 1 diabetes compared to lispro: PRONTO-T1D continuous glucose monitoring substudy. Diabetes Technol Ther, Epub 10. 6. 2020.

5. Valleskey, J.-B., Klaf, J.-L., Cho, J. I. et al. Long-term safety and efficacy of ultra rapid lispro (URLi) in PRONTO-T1D. 232-OR. 80th Annual Scientific Sessions, Chicago, USA, 12.–16. 6. 2020.

6. Klaff, L. J., Cao, D., Dellva, M. A. et al. Ultra rapid lispro (URLi) improves postprandial glucose (PPG) control vs. Humalog (lispro) in T1D: PRONTO-T1D study. Abstrakt 144-OR. Diabetes 68, supl. 1, 2019.

7. Bode, B. W., Cao, D., Liu, R. et al. Ultra rapid lispro (URLi) improves postprandial glucose (PPG) control and time in range (TIR) in T1D compared with Humalog (lispro): PRONTO-T1D continuous glucose monitoring (CGM) substudy. 1089-P. Diabetes 68, supl. 1, 2019.

8. Lyumjev – ultra rychlé lispro. Kazuistiky v diabetologii 18, 3: 7–8, 2020.

9. Lyumjev v inzulínových pumpách. Stručně o studii PRONTO-Pump. Kazuistiky v diabetologii 18, 4: 10, 2020.

10. Lyumjev (ultrarychlé lispro) v inzulínových pumpách. Výsledky studie PRONTO-Pump-2. Kazuistiky v diabetologii 20, 3: 11–12, 2020.

11. Bue-Valleskey, J., Klaff, L., Cho, J. I. et al. Long-term efficacy and safety of ultra rapid lispro (URLi) in adults with type 1 diabetes: The PRONTO-T1D extension. Diabetes Ther 12, 2: 569–580, 2021.