Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Jak může pacient profitovat z přidání bazálního inzulínu k terapii GLP-1RA

Markéta Kubíčková

Diabetologické centrum, FN Hradec Králové


 


Souhrn


Diabetes mellitus (DM) 2. typu s sebou nese zvýšení kardiovaskulárního rizika nemocných. Pacienti mají často kromě DM 2. typu řadu rizikových faktorů a komorbidit, zejména nadváhu, hypertenzi, dyslipidemii a další poruchy. Proto jsou v léčbě preferována již v časné fázi onemocnění antidiabetika s komplexním účinkem a současně prokázanou kardioprotektivitou k nimž patří mimo jiné GLP-1 receptorová analoga (GLP-1RA). Výhodná je v počátku léčby kombinace GLP-1RA + metformin. Tato strategie ale může být u některých pacientů účinná pouze dočasně. V předkládané kazuistice dokumentuji možný způsob intenzifikace léčby, pokud dvojkombinace GLP-1RA + metformin nestačí k udržení normoglykemie.

Klíčová slova


diabetes mellitus 2. typu

GLP-1 receptorová analoga

inzulín

roztroušená skleróza


Summary


How a patient can benefit from adding basal insulin to GLP-1RA therapy

Type 2 diabetes mellitus entails an increase in the cardiovascular risk of patients. In addition to type 2 diabetes, patients often have a number of risk factors and comorbidities, especially overweight, hypertension, dyslipidaemia, and other disorders. Therefore, the preferred treatment even in the early phase of the disease includes antidiabetic drugs with a complex effect and that are proven cardio-protective, such as GLP-1 receptor analogues (GLP-1RA). The combination of GLP-1RA and metformin is advantageous at the beginning of the treatment. However, this strategy may only be effective temporarily for some patients. The presented case report documents a possible method of treatment intensification, if the combination of GLP-1RA and metformin is not sufficient to maintain normoglycaemia.

Keywords


type 2 diabetes mellitus

GLP-1 receptor analogues

insulin

multiple sclerosis


Úvod


V léčbě diabetes mellitus (DM) 2. typu je k dispozici několik skupin antidiabetik, přičemž podle kardiovaskulární rizikovosti pacienta jsou preferována zejména antidiabetika s prokázaným kardioprotektivním účinkem.1 K nejúčinnějším lékům z hlediska potenciálu k normalizaci glykemie a současně komplexním efektem na pokles hmotnosti, snížení krevního tlaku (TK) a lipidů náleží preparáty ze skupiny GLP-1 receptorových agonistů. Nezřídka jsou proto lékem druhé volby k metforminu již v časné fázi léčby DM 2. typu. I přes jejich vysokou účinnost u řady pacientů při této terapii nedochází k trvalé kontrole glykemie, což vyžaduje intenzifikaci léčby. Jednou z alternativ je přidání bazálního inzulínu 2. generace Toujeo (glargin 300 U/ml).

Pro výhody tohoto postupu jsou k dispozici data ze studie Deliver G. Jedná se o RWE studii z reálné praxe, která se zabývala analýzou výsledků terapie ze zdravotnických databází v USA. Byly zahrnuty údaje z dokumentace pacientů s DM 2. typu, kteří byli léčeni některým z přípravků ze skupiny GLP-1RA, k nimž byl pro neuspokojivou kompenzaci přidán inzulín glargin 300 U/ml (Toujeo). U takto léčených nemocných došlo ke zlepšení kompenzace onemocnění, k průměrnému poklesu HbA1c o 0,97 %, aniž by došlo současně k zvýšení výskytu hypoglykemií.2

toujeo-peoplecolorarrows_baner_02_23_10.jpg

Kazuistika


Kazuistika představuje 59letého nemocného, který byl referován poprvé do poradny diabetologického centra FN v Hradci Králové před deseti lety, v roce 2012, kdy mu byl diagnostikován diabetes mellitus 2. typu. Jednalo se o víceméně náhodný záchyt mírné hyperglykemie při dispenzární neurologické prohlídce. Základním onemocněním, pro které byl již tou dobou pacient sledován, byla roztroušená skleróza s progredujícím pohybovým deficitem.

Vstupně měl pacient hyperglykemii nalačno 8,0 mmol/l, glykovaný hemoglobin (HbA1c) 52 mmol/mol, TK 130/80 mmHg, výšku 180 cm, vážil 88 kg. Neměl vyjádřeny pozdní orgánové komplikace, neměl retinopatii, renální funkce byly v normě.

Po vstupní edukaci stran diety a selfmonitoringu glykemií byla zahájena monoterapie metforminem v dávce 1 000 mg/den. Následovalo několikaleté období velmi dobré a bezproblémové kompenzace diabetu, kdy glykemie oscilovaly v rozmezí 6,0–9,0 mmol/l a glykovaný hemoglobin se pohyboval v rozmezí 45–49 mmol/mol. Dlužno podotknout, že se jednalo o velmi disciplinovaného a spolupracujícího pacienta, který vždy pečlivě dodržoval všechna dietní i léčebná opatření. Navzdory postupně zhoršující se spastické paraparéze dolních končetin velmi aktivně cvičil, posiloval a díky tomu několik let vzdoroval roztroušené skleróze a chodil s pomocí francouzských holí. Bohužel zhoršující se slabost dolních končetin pacienta nakonec upoutala na invalidní vozík. Přidaly se obtíže s močením, nutnost pravidelného cévkování, následné uroinfekty, opakovaná antibiotická léčba, časté hospitalizace. Důsledkem byl i nárůst tělesné hmotnosti o 20 kg. Přidala se hypertenze a dyslipidemie, diabetes mellitus se zhoršoval.

V roce 2019 bylo nutno navýšit dávku metforminu na 2 000 mg denně, pro nárůst glykovaného hemoglobinu na 56 mmol/mol. Glykemie nalačno se zvýšily do pásma 8,0–9,0 mmol/l. Tělesná hmotnost byla tehdy 108 kg.

Pacient zpřísnil režim a pod vedením nutričního terapeuta začal dodržovat redukční dietu. Podařilo se mu zhubnout o 8 kg na 100 kg, což prospělo nejen kompenzaci diabetu, ale i schopnosti se pohybovat, byť za pomoci invalidního vozíku. Glykovaný hemoglobin se vrátil do pásma uspokojivé kompenzace (48 mmol/mol).

K dalšímu zhoršení kompenzace diabetu a výskytu hyperglykemií došlo na jaře 2021 po prodělání covid-19. Tehdy se glykemie zvýšily, v průběhu dne se dostaly až na 11–13 mmol/l. HbA1c byl 63 mmol/mol. Terapii bylo nutno posílit. Vzhledem k současně přítomné obezitě a kumulaci rizikových kardiovaskulárních faktorů jsme zvolili dlouhodobě působící GLP-1RA dulaglutid. Jednoduchý způsob aplikace a dávkování 1× za týden bylo pro pacienta výhodné. Následovalo poměrně rychlé zlepšení kompenzace diabetu, hyperglykemie ustoupily, hodnota HbA1c se vrátila do pásma 48–50 mmol/mol a pacient zhubl 5 kg (z původních 100 kg na 95 kg).

Dobře kompenzovaný diabetes mellitus zůstal až do léta 2022, kdy pacient prodělal další sérii infekcí močového traktu, které vedly k zhoršení neurologického stavu a snížení pohybové aktivity.

Glykemie nalačno vzrostly až k hladině 13 mmol/l a glykemie po jídle dosahovaly až k 16 mmol/l. Glykovaný hemoglobin byl historicky nejvyšší – 70 mmol/mol.

Do medikace byl přidán bazální inzulínový analog 2. generace glargin 300 U/ml (Toujeo)3 a vytitrován k dávce 16 U s.c. ráno. Ponechána byla kombinace s metforminem a dulaglutidem vzhledem ke kardioprotektivnímu potenciálu. Glykemie se postupně snížily do přijatelného rozmezí, nalačno 7,0–8,0 mmol/l, po jídle nepřesahovaly 10 mmol/l. HbA1c se během čtyř měsíců po nasazení inzulínu snížil na hodnotu 50 mmol/mol. Při léčbě inzulínem nedošlo k výskytu hypoglykemií ani k nárůstu hmotnosti.

Byl proveden rescreening mikrovaskulárních komplikací, nebyla zachycena retinopatie ani nefropatie. Hypertenze byla kompenzována pomocí perindoprilu, dyslipidemie s převahou elevace triglyceridů byla kompenzována fenofibrátem.

Pacient je s léčbou spokojen a injekční aplikace mu nečiní žádné obtíže.


Diskuse


Diabetes mellitus 2. typu je chronické progredující onemocnění, které je provázeno zvýšenou kardiovaskulárním mortalitou. Terapie je pacientům volena s ohledem na výši kardiovaskulárního rizika a přítomné komorbidity a v čase je individuálně upravována dle vývoje onemocnění.

Významná je nejen účinnost, ale i bezpečnost terapie, nízké riziko výskytu hypoglykemií, stejně jako adherence samotného pacienta k léčbě. Přidáním inzulínu glargin 300 U/ml (Toujeo)3 došlo ke zlepšení kompenzace diabetu bez rizika hypoglykemií či zvýšení tělesné hmotnosti. Aplikace inzulínu je pro pacienta bezproblémová pomocí předplněného pera SoloStar.


Literatura


1. Škrha, J., Pelikánová, T., Prázný M., Kvapil, M. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Revize ze dne: 31. 5. 2020. (online: https://www.diab.cz/dokumenty/Standardy_DM.pdf)

2. Bailey, T. S., Gill, J., Jones, S. M. et al. Real-world outcomes of addition of insulin glargine 300 U/mL (Gla-300) to glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA) therapy in people with type 2 diabetes: The DELIVER-G study. Diabetes Obes Metab 24, 8: 1617–1622, 2022.

3. Toujeo 300 jednotek/ml SoloStar injekční roztok v předplněném peru. Souhrn údajů o přípravku. (online: ema.europa.eu)

 

MUDr. Markéta Kubíčková

Diabetologické centrum

FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 03 Hradec Králové