Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Jak robustní je robustní technologie?

Zkušenost z užívání hybridní inzulínové pumpy MiniMed 780G

 

David Neumann1,2, Jan Knížek1

1Dětská klinika lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové a Dětské diabetologické centrum FN Hradec Králové

2Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Trutnov


 


Souhrn


Posoudit, jak robustní je technologie, kterou používáme pro péči o pacienty, umožňují hlavně zátěžové situace. Na kazuistice dospívajícího s diabetem 1. typu a poruchou pozornosti s hyperaktivitou dokumentujeme tuto vlastnost použité hybridní inzulínové pumpy.

 

Klíčová slova


diabetes mellitus 1. typu

hybridní inzulínová pumpa

robustnost technologie

 


Summary


How robust is robust technology?

Experience with the use of the MiniMed 780G hybrid insulin pump

The assessment of how robust is the technology that we use for patient care is enabled mainly under stress situations. In the case report, we document this feature of the used hybrid insulin pump in an adolescent with type 1 diabetes and attention deficit hyperactivity disorder.

Keywords


type 1 diabetes mellitus

hybrid insulin pump

robustness of the technology

 


Úvod


Hybridní inzulínové pumpy (IP) se staly standardem v léčbě diabetes mellitus (DM) 1. typu, pokud je léčba IP indikována a rozhodneme se pro ni. Obvykle jsou pacienti ukáznění, s technologií zacházejí správně. V klíčovém pacientském vstupu, zadávání sacharidů, jsou přesní. Takové situace nepřináší informaci, jak robustní technologie je. Kazuistika popisuje případ dospívajícího chlapce s DM 1. typu a s výraznou formou poruchy pozornosti a hyperreaktivity (ADHD), který zatížil technologii oscilováním mezi ručním a automatickým režimem, nekalibrováním a nezadáváním sacharidů.


Kazuistika


14,8letý, 194 cm vysoký, 104 kg vážící chlapec byl přijat na dětskou kliniku k reedukaci při léčbě hybridní inzulínovou pumpou s rychle působícím inzulínem aspart (Fiasp). Kromě diabetu 1. typu, se kterým se léčí od 9 let, má poruchu pozornosti a hyperreaktivitu a psychiatrickou medikaci atomoxetinem a escitalopramem.

V dospívání je obtížně zvládnutelný, do školy chodí. Léčba IP se samostatným zastavením byla pro nespolupráci (HbA1c 80–100 mmol/mol) asi šest měsíců před rozhodnutím umožnit další léčbu následnou hybridní IP přerušena léčbou kombinací analog inzulínu (degludek, rychle působící aspart) podávaných pery. Došlo k deterioraci stavu, chlapec spolupracoval jen pod důraznou kontrolou rodičů, která ale nebyla dlouhodobě společensky mezigeneračně únosná. Byl dvakrát hospitalizovaný v regionální nemocnici. Chlapec o IP stál, byl ochotný k trvalému monitoringu senzorem. Při přihlédnutí k rizikům noncompliance, hospitalizacím při léčbě pery, vůlí chodit do školy a základnímu psychiatrickému onemocnění se léčba hybridním systémem jevila přese všechno relevantní. Po jejím zavedení trvalo zlepšení výsledků asi dva měsíce (HbA1c 69 mmol/mol).

 

Při kontrole na konci roku 2021 ale byly při ambulantní kontrole ve výpisu technologie nalezeny následující skutečnosti:

 

Obr. 1: Půldny s vynikající kompenzací střídaly periody přepnutí IP do ručního módu a deteriorací výsledků

Obr. 2: Po rychlé noční stabilizaci v režimu automatické kličky nepodával bolusy nebo jen nedostatečné

Obr. 3: Nekalibroval senzor, nereagoval na výstrahy

Obr. 4: Celková denní dávka inzulínu kolísala mezi 107 a 171 U/den, poměr bolus : bazál byl 40 : 60 až 60 : 40 %, automatická korekce až 65 %

 

Reedukace při hospitalizaci (HbA1c 93 mmol/mol) byla zaměřena na důslednost, dietu, podávání bolusů a časový odstup mezi bolusem a jídlem. Bezkalibrační senzory vyřešily další oblast chybějících dat a alarmů v souvislosti s opomenutím kalibrace. Stav chlapce se stabilizoval, přestože výsledky zdaleka nedosahují očekávání.

 

 


Diskuse


Porucha pozornosti a hyperaktivity je v dětství častou diagnózou. Ve spojení s DM 1. typu často komplikuje jeho zvládání.

Kazuistika je ale zaměřena na představení možností technologie. Její robustnost, tedy odolnost v nepřiměřené zátěži, spolehlivost, přesnost a efektivita za všech situací je obvykle méně nápadná. Kazuistika popisuje reakci technologie v situaci, kdy má nekonstantní vstupní data, kdy chybí kalibrace, kdy se rychle a nevypočitatelně mění manuální a automatický režim. Na uvedené části výpisu lze tedy nahlížet i následovně:

 

Obr. 1: Hybridní technologie je schopna pomocí maximálního bazálu a mikrobolusů během několika hodin stabilizovat glykemii v cílovém rozmezí, a to i po dlouhých periodách manuálního režimu a absence kalibrace. S bezkalibrační technologií senzorů technologie dále posílila.

Obr. 2: Schopnost technologie dotahovat při velkých celkových denních dávkách inzulínu nepodávání bolusů je velmi dobrá.

Obr. 3: Technologie alarmů s navazujícím přenastavením do ručního režimu a další alarmy poskytují relativní bezpečí tak, aby nedostatek inzulínu nevedl ke ketoacidóze a pacient se vrátil k náležité práci s IP. Podmínkou je správně nastavený bazál v manuálním režimu.

Obr. 4: Při výrazně negativním chování pacienta technologie brání opakovaným ketoacidózám a hospitalizacím.

 

Hranice užití inzulínové hybridní pumpy (IP) je obvykle dána schopností technologii rozumět a spoluprací pacienta. U některých pacientů v dospívání, například při neurovývojové poruše chování, se může posouvat. K rozhodnutí použít ji, může být důvodem jen ochota k trvalému monitoringu glukózovým senzorem. Paradoxně takový postup může zlepšit i samotnou poruchu chování tak, jak omezuje diabetes jako spouštěč disruptivního chování. U nespolupracujícího pacienta pak hybridní IP zamezuje opakovaným metabolickým dekompenzacím a hospitalizacím. Obvyklou praxí je, že na přelomu dospělosti tito dospívající spolupracovat začnou.


 Obr. 1: Střídání manuálního a automatického módu IP


ad_2023_13_obr1.jpg

 

 

Obr. 2: Noční stabilizace v automatickém módu IP a následná absence náležitých bolusů.


ad_2023_13_obr2.jpg

 

 

Obr. 3: Stav technologie, když chyběla kalibrace – bez reakce na alarmy


ad_2023_13_obr3.jpg

 

 

Obr. 4: Míra manipulace s technologií, srovnání ruční/automatický režim

Statistika dokresluje křivky glukózy z obr. 1–3. Nápadná je razantní změna chování pacienta.


ad_2023_13_obr4.jpg

Závěr


Přemýšlení o robustnosti léčby, kterou pro pacienty používáme, o robustnosti technologií, zvolených postupů apod. je prospěšné pro pacienty a výsledky péče o ně. Robustnost postupu je součástí jeho efektivity.

 

MUDr. David Neumann, Ph.D.

Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

Dětské diabetologické centrum FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové