Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Jsme rádi, když vidíme změnu k lepšímu…


Veronika Ambrožová

Diabetologická a interní ambulance, DIABETIN, s.r.o., Kostelec nad Orlicí


Souhrn


Dovoluji si představit kazuistiku, ze které by byl nadšený snad každý diabetolog ve své praxi. Po první návštěvě ne úplně uspokojivě kompenzovaného pacienta máme pocit, že je naše práce úplně marná a čeká nás mnoho mravenčí práce a přesvědčování. Odměnou je následně pohled na pacienta po několika návštěvách, kdy vidíme výrazné zlepšení v kompenzaci, a před námi sedí pacient, který je spokojený sám se sebou, spolupracuje a je aktivní při terapii a kontrole diabetu. V ten okamžik si vždy uvědomím, že v ambulanci nesedím úplně zbytečně a snad je moje práce užitečná, prospěšná, a to je ten správný náboj do dalších pracovních dnů.

Klíčová slova


glargin 300 U/ml

time in range (TIR)

hypoglykemie


Summary


We love to see a change for the better...

I would like to introduce a case report that almost every diabetologist would be excited about in his practice. After the first visit of a patient who is not completely satisfactorily compensated, we feel that our work is completely futile and a lot of hard work awaits us. The reward is to see the patient after several visits, with a significant improvement in compensation, satisfied with himself, cooperating and active in therapy and diabetes control. At that moment, I always realize that I do not sit in the office completely in vain, and that perhaps my work is useful, beneficial, and that is the right charge for the next working days.

Keywords


glargine 300 U/mL

time in range (TIR)

hypoglycaemia


179_sanofi_campus_banner_2048x1071_cz_a_03-002.png

Úvod


Jsme rádi, že v našich diabetologických ambulancích máme možnost pro naše pacienty ušít léčbu na míru a můžeme vybírat a volit léky, které pacientům vyhovují. Pro diabetiky 1. typu máme k dispozici dlouhodobě působící bazální analoga 2. generace, která kombinujeme s flexibilním podáváním ultrarychlých analog.

Ukázalo se, že dlouhodobě působící bazální inzulínová analoga mají delší dobu trvání účinku, menší variabilitu a nižší riziko hypoglykemie než inzulín NPH. Z dlouhodobých analog 2. generace s ultra dlouhým účinkem se nám nabízí inzulín degludek 100 U/ml a inzulín glargin 300 U/ml.

Glargin 300 U/ml (Toujeo) je dlouhodobě působící bazální inzulínový analog, který oproti inzulínu glargin 100 U/ml má stabilnější farmakokinetický profil s prolongovaným trváním účinku až 36 hodin. Program klinických studií EDITION prokázal, že glargin 300 U/ml vede ke srovnatelné kontrole glykemie v široké populaci pacientů s diabetem, k menšímu počtu nočních a těžkých hypoglykemií a k nižším hmotnostním přírůstkům i přes někdy mírně vyšší spotřebu inzulínu, než je tomu při podávání glarginu 100 U/ml.

Výběr dlouhodobého bazálního analoga by měl být individuální a ze studie ULTRAFLEXI-11 vyplývá, že je důležité zhodnotit aktuální riziko hypoglykemie u fyzicky aktivních jedinců. Oba bazální inzulíny 2. generace glargin 300 U/ml a degludek 100 U/ml lze bezpečně použít pro diabetiky 1. typu s fyzickou aktivitou. Ze studie ULTRAFLEXI-1 je ovšem patrné, že ke snížení rizika hypoglykemie vyvolané cvičením, může být inzulín glargin 300 U/ml ponechán v pravidelné plné dávce a inzulín degludek 100 U/ml by měl být snížen o 25 % v den cvičení.


Kazuistika


V následující kazuistice si dovolím představit nyní 30letou pacientku, která navštívila naši ambulanci v květnu v roce 2021. Pacientku jsem převzala z jiné diabetologické ambulance z důvodu změny bydliště. S diabetes mellitus 1. typu se léčila již od roku 2007 – tehdy ji bylo 15 let. Mimo diabetu se léčila i s autoimunitní Hashimotovou hypotyreózou, užívala substituční dávku levothyroxinu 100 μg denně.

Dle předávací zprávy pacientka nezvládala titraci inzulínů ani korekci hyperglykemie, odmítala monitoraci glykemie pomocí FGM i CGM z kosmetických důvodů a odmítala i bazální analog 2. generace. Proto stále aplikovala bazální inzulín glargin 100 U/ml (Lantus) v dávce 34 U s.c. večer a bolusový ultra rychlý inzulín aspart před jídlem v dávce 8–10 U s.c.

Při první návštěvě v naší ambulanci byla hodnota glykovaného hemoglobinu 77 mmol/mol, její ranní glykemie nalačno byla 6,4 mmol/l, pacientka neměla vyjádřené žádné mikro- ani makrovaskulární komplikace diabetu. Při fyzikálním vyšetření jsem zjistila, že pacientka si aplikuje inzulín výhradně do vnitřní strany stehen, kde byla vyjádřena objemná inzulínová lipodystrofie, která pacientku obtěžovala a zvažovala chirurgické řešení. Pacientka si glykemie kontrolovala pouze glukometrem, a to jen sporadicky, takže výtěžnost hodnocení profilu a kompenzace byla nedostačující. Po první návštěvě jsme se domluvily na změně místa aplikace inzulínu a častější kontrole glykemií glukometrem. Pacientka odmítala používání technologií či jakoukoliv jinou změnu v léčbě diabetu.

Chvíli nám trvalo, než se mi podařilo pacientku zpracovat a přesvědčit o přínosu změny ať už v medikaci či monitoraci glykemií – v tomto období se hodnoty glykovaného hemoglobinu pohybovaly v rozmezí 80–84 mmol/mol a z glukometru byl TIR 62 %, ovšem při minimálním množství měření – v průměru 5 měření za týden.

Koncem roku 2021 se mi podařilo pacientku přesvědčit ke změně terapie a výměnu bazálního inzulínu glargin 100 U/ml za inzulín degludek. Sama si vyzkoušela, že glykemie s tímto inzulínem jsou vyrovnanější a v noci nemívá tolik hypoglykemií. Tehdy aplikovala 30 U s.c. inzulínu degludek a bolusově ultrarychlý inzulín aspart v dávce 8–10 U s.c. dle glykemie. Při této léčbě se hodnota glykovaného hemoglobinu vylepšila na 67 mmol/mol, což bylo pravděpodobně ovlivněno i častější monitorací glykemií s korekcí hyperglykemií a zároveň i změnou místa aplikace inzulínu.

Rok po naší první návštěvě – tedy v květnu 2022 jsme pacientce na zkoušku a ke kontrole glykemií (hlavně v noci) aplikovali senzor FreeStyle Libre. Z dvoutýdenní monitorace senzorem bylo patrné, že při znalosti glykemie je kompenzace výrazně lepší, neboť hodnota glykovaného hemoglobinu ze senzoru byla 46 mmol/mol, hodnota TIR 78 %, 9 % mírných hypoglykemií, žádná těžší hypoglykemie a „time above range“ (TAR) v nižším pásmu 11 % a 2 % v hodnotách nad 14 mmol/l. Pacientka byla po dvou týdnech se senzorem spokojená, měla pocit, že má léčbu diabetu konečně pod kontrolou a chtěla tedy se senzorem dále pokračovat.

Po zbytek roku 2022 se stav postupně jen zlepšoval, pacientka začala opravdu flexibilně dávkovat inzulín, používala korekční bolusové dávky inzulínu a při používání aplikace LibreView je spokojená jen při hodnotě TIR nad 80 % každý den. Během roku 2022 se hodnoty glykovaného hemoglobinu pohybovaly v rozmezí 47–57 mmol/mol a hodnoty TIR v rozmezí 76–73 %, hypoglykemie byly zaznamenány jen mírné do 3,0 mmol/mol v četnosti 5–7 % a vyšší glykemie většinou do 13,9 mmol/l 14–17 %. Od první návštěvy jsem tedy byla spokojená, že se nám výrazně vylepšila spolupráce pacientky a kompenzace diabetu.

V lednu 2023 při kontrole pacientka upozorňovala na hypoglykemii, která se objevila po fyzické aktivitě – celodenním lyžování, kdy neupravovala dávku bazálního inzulínového analoga degludek. Domluvily jsme se tedy, že zkusíme bazální inzulín 2. generace glargin 300 U/ml (Toujeo) v dávce 32 U s.c. Po třech týdnech pacientka telefonovala o předepsání dalšího balení inzulínu Toujeo, byla s ním spokojená, glykemie byly v noci vyrovnané, hypoglykemie se neobjevila. Mívala ale mírně vyšší glykemií přes den a ráno po probuzení, kterou musela korigovat ultrakrátkým inzulínovým analogem. Domluvily jsme se tedy na navýšení dávky inzulínu Toujeo na 34 U s.c. večer.

Při následující kontrole v dubnu 2023 byla pacientka velmi spokojená se svými hodnotami ze senzoru, dokonce vyzkoušela FreeStyle Libre 2, který ji maximálně vyhovoval. U inzulínu Toujeo ocenila nebolestivou aplikaci pomocí předplněného pera SoloStar, resorpci inzulínu, stabilnější glykemie a nepřítomnost hypoglykemií po fyzické aktivitě – nyní po jízdě na kole, kdy nestihla před jízdou upravit dávku dlouhodobého analoga. Stáhly jsme tedy údaje ze senzoru, a co opravu překvapilo i mě, byly vyrovnanější glykemie s nižším procentem hypoglykemií a vylepšení TIR při stejné hodnotě glykovaného hemoglobinu. Porovnání tříměsíčního měření si můžete sami ohodnotit na přiložených měřeních.


Obr. 1–3: Při užití inzulínu degludek: Analýza glukózových vzorců

Vybraná data: 23. říjen – 20. leden 2023 (90 dnů), doba aktivního senzoru: 98 %


ad_2023_30_obr1.jpg

ad_2023_30_obr2.jpg

ad_2023_30_obr3.jpg

Obr. 4–6: Při užití inzulínu Toujeo: Analýza glukózových vzorců

Vybraná data: 20. leden – 19. duben 2023 (90 dnů), doba aktivního senzoru: 100 %


ad_2023_30_obr4.jpg

ad_2023_30_obr5.jpg

ad_2023_30_obr6.jpg

Závěr


Z monitoringu FGM je patrné, že došlo k poklesu mírných hypoglykemií a k vylepšení TIR při stejné hodnotě průměrné koncentrace glukózy a téměř stejné hodnotě glykovaného hemoglobinu. Co mě ovšem zaujalo ještě více, je snížení variability hladiny glukózy při aplikaci inzulínu Toujeo o 2,9 % a vymizení nočních hypoglykemií.

Z této kazuistiky mohu tedy potvrdit snížení rizika hypoglykemie u diabetičky 1. typu a zároveň snížení variability glykemie v průběhu dne při léčbě inzulínem Toujeo. U této konkrétní pacientky jsem nadšená i z jejího postupného progresivního vývoje v náhledu na její diabetes mellitus 1. typu a zároveň vnímání této nemoci se změnou v přístupu. Nyní se již pacientka těší i na FreeStyle Libre 2 s možností alarmů, které mohla pomocí vzorku vyzkoušet a je nadšená. Domnívám se, že v krátké budoucnosti nás čeká i plánování gravidity a dovolím si říct, že jsme na správné cestě.

 

Literatura


1. Moser, O., Mueller, A., Aberer, F. et al. 39-LB: A comparison of insulin Glargine U300 and insulin Degludec around spontaneous exercise sessions in people with type 1 diabetes – The ULTRAFLEXI-1 Study. Diabetes 71, Supl. 1: 39-LB, 2022.

 

MUDr. Veronika Ambrožová

DIABETIN, s.r.o.

Diabetologická a interní ambulance Kostelec nad Orlicí

Frošova 1414

517 41 Kostelec nad Orlicí