Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Rodiče dětských diabetiků konečně mohou klidně spát...


Na stránkách našeho časopisu už jsme referovali o výsledcích pediatrické části klinické studie iDCL (International Diabetes Closed Loop trial)1,2, ve které byli sledováni dětští diabetici 1. typu (ve věku 6–13 let) s cílem zjistit, jak terapie inzulínovou pumpou s uzavřenou smyčkou ovlivní čas strávený v cílovém rozmezí glykemie (3,9–10 mmol/l).3,4

Pro připomenutí – srovnávána byla léčba inzulínovou pumpou s kontinuálním senzorem glykemie oproti téže terapii doplněné o systém uzavřené smyčky, reprezentovaný funkcí Control-IQ. Ve studii bylo 78 pacientů léčeno za pomoci inzulínové pumpy t:slim X2 se senzorem DexCom G6 se zapnutou funkcí hybridní uzavřené smyčky (Control-IQ) a 23 dětí bylo součástí kontrolní skupiny, která se také léčila pomocí pumpy a senzoru DexCom G6, ale bez možnosti využít funkce Control-IQ.3,4

Vstupní HbA1c byl 5,7–10,1 %. Průměrný (±SD) čas strávený v cílovém rozmezí glykemie vzrostl z 53 ± 17 % na 67 ± 10 % v případě uzavřené smyčky a z 51 ± 16 % na 55 ± 13 % v kontrolní skupině. Průměrný rozdíl mezi skupinami tak činil 11 % (95% CI 7–14, p < 0,001), což reprezentovalo ekvivalent 2,6 hodiny denně strávených v cílovém rozmezí.

Systém Control-IQ byl v aktivní skupině využit po 93 % času. Nebyly zaznamenány případy závažné hypoglykemie ani diabetické ketoacidózy.3,4

 

Obr. 1: Procento času v cílovém rozmezí (primární cíl studie)3


ad_2023_32_obr1.jpg

Nově byly publikovány výsledky další analýzy této studie, které reflektují známou skutečnost, že dětský diabetes zásadním způsobem ovlivní chod celé rodiny a má vliv na kvalitu života a distres i ostatních členů rodiny, především rodičů. Publikovaná analýza této studie hledala souvislosti mezi užitím systému Control-IQ u dětí a kvalitou spánku jejich rodičů.5

Diabetes mellitus 1. typu a kvalita spánku (pacientů i jejich rodičů) má řadu vzájemných souvislostí. Na jedné straně je nedostatečný spánek pacientů spojen s hyperglykemií, inzulínovou rezistencí a zvýšením HbA1c, na druhé straně diabetes může vést k některým specifickým poruchám spánku. Užití systémů s hybridní uzavřenou smyčkou vede ke zlepšení time in range (TIR), nejmarkantněji v nočních hodinách, zkracuje čas strávený v hypoglykemii a snižuje strach z hypoglykemie – což jsou faktory, které přispívají k nedostatečné kvalitě spánku dětských pacientů i jejich rodičů.5

Ve studii byla sledována kvalita spánku rodičů pomocí dotazníku Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Ten měl 10 otázek (s hodnocením 0–3 body), které testovaly kvalitu spánku a příčiny jeho poruch za poslední měsíc. Skóre nad 5 bodů značí špatný spánek.

Rodiče také vyplňovali dotazník věnovaný jejich obavám z hypoglykemie u dítěte – Hypoglycemia Fear Survey (HFS, 26 otázek se škálou 0–4 body, max. 100 bodů), a rodiče i děti pak dotazník určený k identifikaci nadměrných obav z diabetu (distres) (Problem Areas in Diabetes, PAID). Tyto dotazníky byly vyplňovány na počátku studie a poté v 16. a 28. týdnu.5

Nově publikovaná analýza pracovala s rodiči, kteří měli výchozí špatnou kvalitu spánku (skóre PSQI nad 5 bodů), výsledky označené „po intervenci“ byla data odebraná v 16. týdnu (intervenční skupina), resp. 12. týdnu (kontrolní skupina). Ve studii bylo zařazeno celkem 101 dvojic rodič–dítě, z nich celkem 49 rodičů mělo špatný spánek (skóre PSQI nad 5 bodů).5

Na počátku studie byl medián PSQI skóre u rodičů se špatným spánkem 7 bodů (6–10) a rodičů s dobrým spánkem 4 body (2–4). V případě rodičů se špatným spánkem toto skóre po intervenci (zavedení Control-IQ) kleslo na medián 5 bodů (3–8). Skóre PSQI rodičů s dobrým spánkem se v průběhu studie významně nezměnilo. Rodiče se špatným spánkem měli v úvodu studie (oproti rodičům s dobrým spánkem) také vyšší skóre PAID, reprezentující distres z diabetu. Po zavedení systému Control-IQ kleslo z 44 na 35 bodů (p < 0,001).

 


 Systém hybridní uzavřené smyčky při podávání inzulínu (Control-IQ, inzulínová pumpa t:slim X2, senzor DexCom G6) vedl ke zlepšení kontroly glykemie u dětských diabetiků 1. typu, ve studii reprezentované parametrem time in range. V případě jejich rodičů ovlivněných distresem z diabetu svých potomků a se zhoršenou kvalitou spánku vedlo zavedení systému Control-IQ ke snížení těchto obav a k signifikantnímu zlepšení kvality spánku.


 


Literatura


1. Control-IQ a hyridní uzavřená smyčka – opět o krok dále. Výsledky klinické studie. Kazuistiky v diabetologii 19, 1: 27, 2021.

2. Inzulínová pumpa s uzavřenou smyčkou u dětí. Kazuistiky v diabetologii 19, 2: 13–14, 2021.

3. Breton, M. D., Kanapka, L. G., Beck, R. W. et al.; iDCL Trial Research Group. A randomized trial of closed-loop control in children with type 1 diabetes. N Engl J Med 383, 9: 836–845, 2020.

4. A Study of t:Slim X2 With Control-IQ Technology (DCLP5). NCT03844789. ClinicalTrials.gov (online: www.clinicaltrials.gov) [cit. 18. 5. 2021]

5. Cobry, E. C., Bisio, A., Wadwa, R. P., Breton, M. D. Improvements in parental sleep, fear of hypoglycemia, and diabetes distress with use of an advanced hybrid closed-loop system. Diabetes Care 45, 5: 1292–1295, 2022.