Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Akutní komplikace diabetu u starších osob

Retrospektivní studie s FreeStyle Libre


 

Staří nemocní s dobrým funkčním a kognitivním stavem a dobrou životní prognózou by měli mít podle aktuálních guidelines péči a cílové hodnoty stejné jako mladší diabetici. Zásadním požadavkem je nepřítomnost hypoglykemií. Ostatní staří pacienti by měli mít individuální cíle léčby s cílem, aby hyperglykemie nevyvolávala symptomy a nehrozila akutními hyperglykemickými komplikacemi a zároveň nebyly přítomny symptomatické hypoglykemie.1 Řada diabetiků 2. typu ve vysokém věku je léčena, vzhledem k progresivnímu charakteru této nemoci, také inzulínem. Tito pacienti jsou vystaveni zvýšenému riziku hypoglykemie a s ní související morbidity.

Ve Francii je systém FreeStyle Libre hrazen od června 2017 také u pacientů s diabetem 2. typu, kteří jsou léčeni intenzifikovanou inzulínovou terapií. V letošním roce byla publikována zajímavá studie, která retrospektivně na základě dat zdravotnických databází hodnotila vliv používání systému FreeStyle Libre na výskyt akutních komplikací diabetu u osob ve věku 65 let a starších.4

Výzkumníci vyhledali v zdravotnické databázi French Système National des Données de Santé (SNDS) pacienty s diabetem 2. typu ve věku ≥65 let léčené intenzifikovanou inzulínovou terapií (pomocí inzulínových per nebo pumpy), kteří v období od srpna 2017 do prosince 2018 zahájili monitoring glykemií FGM pomocí FreeStyle Libre. U těchto pacientů na základě záznamů vyhodnotili výskyt akutních komplikací diabetu 12 měsíců před nasazením monitoringu a také 12 a 24 měsíců po něm. Akutní komplikace představovaly v tomto hodnocení hospitalizace pro závažnou hypoglykemii, diabetickou ketoacidózu, kóma nebo hyperglykemie.4

Celkem bylo identifikováno 38 312 takových pacientů. Četnost hospitalizací ve 12 měsících před zavedením systému FreeStyle Libre do terapie těchto pacientů činila 1,6 %. Dvanáct měsíců po zavedení systému činila četnost hospitalizací 1,05 % a po 24 měsících 0,96 %. Bylo tedy dosaženo 34% (12 měsíců) resp. 40% (24 měsíců) redukce hospitalizace pro akutní diabetické komplikace. Tento výsledek byl tažen především poklesem diabetické ketoacidózy za 12 měsíců a poklesem výskytu závažných hypoglykemií za 24 měsíců.4


Obr. 1: Roční míra akutních komplikací diabetu4


ad_2023_45_obr1.jpg


Výsledky studie naznačují, že monitorace glykemií systémem FreeStyle Libre je schopna redukovat akutní diabetické komplikace u starých diabetických pacientů 2. typu léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem. Tedy právě u té části diabetiků, kde kontrola akutních diabetických komplikací má zásadní význam pro bezpečnost terapie.


 

 

Literatura


1. Svačina, Š., Jurašková, B., Karen, I. et al. Doporučený postupy v léčbě starších pacientů s diabetes mellitus v ČR. DMEV 16, 2: 82–89, 2013.

2. Škrha, J., Pelikánová, T., Prázný, M., Kvapil, M. za ČDS. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Revize 31. 5. 2020. (online: www.diab.cz)[cit. 28. 11. 2024]

3. Prázný, M., Rušavý, Z., Šumník, Z. et al. Použití inzulinové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčeným inzulinem. DMEV 22, 4: 152–169, 2019.

4. Guerci, B., Levrat-Guillen, F., Vicaut, E. et al. Reduced acute diabetes events after FreeStyle Libre system initiation in people 65 years or older with type 2 diabetes on intensive insulin therapy in France. Diabetes Technol Ther 25, 6: 384–394, 2023.