Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Studie SoliComplex

iGlarLixi v intenzifikaci terapie bazálním inzulínem u diabetiků 2. typu


 

 


V případě, že je nezbytné intenzifikovat terapii bazálním inzulínem u diabetu 2. typu, bylo donedávna prakticky jedinou dostupnou variantou přidání prandiálního inzulínu v rámci bazal-bolus terapie. Zavedení kombinovaných přípravků obsahujících agonistu GLP-1 a bazální inzulín, které se podávají jednou denně, však přineslo další možnost intenzifikace léčby s tím, že umožňuje podávání pouze jednou denně a je výrazně jednodušší variantou terapie.

V roce 2023 byly publikovány výsledky retrospektivní analýzy, která v reálné klinické praxi u diabetiků 2. typu, kteří vyžadovali intenzifikaci stávající léčby bazálním inzulínem, srovnala kombinovaný přípravek iGlarLixi jako alternativu k využití bazal-bolus terapie s využitím prandiálního inzulínu. Cílem bylo především srovnat setrvání pacientů na nastavené léčbě, riziko hypoglykemie obou alternativ terapie, ale také potřebu využití další zdravotní péče, náklady na péči a kompenzaci glykemie.1,3

iGlarLixi je přípravek, který spojuje dvě léčivé látky s komplementárními mechanismy účinku – inzulín glargin (zacílený především na glykemii nalačno) a lixisenatid, agonistu GLP-1 receptorů (zacílený především na postprandiální glykemii). V ČR je dostupný jako Suliqua.5

 

sacz-c21277091_suliqua_beardedman_baner_12_23_1.jpg

Studie byla designována jako retrospektivní analýza dat z americké zdravotnické databáze U. S. Optum Clinformatics. Z databáze byli vybráni pacienti s diabetes mellitus 2. typu dosud léčení bazálním inzulínem, kteří v letech 2017 až 2020 zahájili terapii buď s využitím iGlarLixi, nebo za pomoci bazal-bolus s přidáním prandiálního inzulínu. Pomocí propensity skóre byly v poměru 1 : 1 vytvořeny dvě kohorty odpovídající si v základních demografických datech. V každé ze skupin bylo zařazeno 1 070 pacientů.1

Průměrný věk pacientů byl přibližně 64 let, přibližně polovina byly ženy, průměrný vstupní HbA1c přesahoval v obou skupinách 9 %. Většina pacientů (59 %) užívala současně tři nebo více perorálních antidiabetik, nejčastěji užívaným byl pochopitelně metformin (60,8 % pacientů). Samostatně byly analyzovány také podskupiny pacientů s věkem nad 65 let a se vstupní hodnotou HbA1c ≥ 9 %.1

Za primární endpoint studie bylo určeno setrvání na léčbě po 12 měsících od nasazení. Dále byla vyhodnocena také (sekundární cíle) incidence hypoglykemie, adherence k terapii, využití lékařské péče a její finanční náklady.1

 

Obr. 1: SoliComplex: setrvání na léčbě po 12 měsících1

 


2024_14_solicomplex_obr1.png

Výsledky studie ukázaly, že pacienti, jimž byla terapie intenzifikována pomocí iGlarLixi, setrvali na terapii signifikantně častěji než pacienti léčení bazal-bolus terapií s prandiálním inzulínem. Po 12 měsících bylo nadále léčeno 43,7 % pacientů na iGlarLixi versus 22,3 % pacientů na bazal-bolus terapii (HR 0,51, 95% CI 0,46–0,57, p < 0,001). Za přerušení terapie bylo považováno, pokud byla léčba přerušena na déle než 45 dní. Adherence k léčbě (sledovaná jako podíl dnů, ve kterých byla terapie užita) byla také vyšší ve skupině užívající iGlarLixi – pacienti s iGlarLixi užívali medikaci v průměru 236 ± 107,1 dne a pacienti na bazal-bolus terapii 147 ± 110,7 dne.1

Četnost hypoglykemických příhod byla numericky nižší ve skupině léčené iGlarLixi. Pro iGlarLixi činila 16,32 příhod na 100 osob a rok, pro bazal-bolus terapii pak 25,28 příhod. Adjustované relativní riziko 0,61 ve prospěch iGlarLixi (RR 0,61, 95% CI 0,45–0,84). Numericky nižší byla ve skupině s iGlarLixi také četnost hospitalizací a náklady na péči. Pokles HbA1c byl obdobný v obou skupinách (lehce nižší pro iGlarLixi: -0,65 % iGlarLixi a -0,84 % bazal-bolus).1

Samostatně analyzované výsledky pro podskupiny pacientů ve věku nad 65 let nebo se vstupním HbA1c ≥ 9 % ukázaly obdobné výsledky.

 

 

Obr. 2: SoliComplex: četnost hypoglykemických příhod1


2024_14_solicomplex_obr2.png

Autoři studie konstatují, že u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, kteří pro neuspokojivou kompenzaci diabetu vyžadovali intenzifikaci léčby bazálním inzulínem, vedla terapie iGlarLixi ve srovnání s intenzifikací využitím prandiálního inzulínu v rámci bazal-bolus terapie k častějšímu setrvání na léčbě, nižšímu výskytu hypoglykemických příhod a podobnému snížení glykovaného hemoglobinu, aniž by došlo ke zvýšení nákladů na péči. iGlarLixi tak považují za vhodnou alternativu pro intenzifikaci terapie, zejména u starších pacientů, u kterých je vhodná jednoduchá terapie a nízké riziko hypoglykemie.


Literatura


  1. Pantalone, K. M., Heller, C., Lajara, R. et al. Initiation of iGlarLixi versus basal-bolus insulin in adults with type 2 diabetes advancing from basal bolus insulin therapy: The SoliComplex real-world study. Diabetes Spectr 36, 3: 253–263, 2023.
  2. Lajara, R., Heller, C., Pantalone, K. M. et al. iGlarLixi versus premixed insulin initiation in adults with type 2 diabetes advancing from basal insulin therapy: The SoliComplex real-world study. Diabetes Obes Metab 25, 5: 1249–1260, 2023.
  3. Pantalone, K. M., Heller, C., Lajara, R. et al. Initiation of iGlarLixi vs. basal-bolus insulin (BB) in adults with type 2 diabetes (T2D) advancing from basal insulin (BI) therapy: The SoliComplex real-world study. Poster 733-P, ADA 2022. Diabetes 71, Supl. 1, 2022.
  4. Flekač, M. Deintenzifikace fixními kombinacemi pod CGM. Přednáška. Technologie v diabetologii, 19.–21. 10. 2023, Plzeň.
  5. Suliqua 100 jednotek/ml + 50 mikrogramů/ml injekční roztok v předplněném peru. Suliqua 200 jednotek/ml + 33 mikrogramů/ml injekční roztok v předplněném peru. Souhrn údajů o přípravku. (online: https://www.ema.europa.eu/cs/documents/product-information/suliqua-epar-product-information_cs.pdf) [cit. 15. 3. 2024]