Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Praluent 300 mg – nové balení k podávání 1x měsíčně v jednom peru


 


sacz-c21143639_praluent_pero_300_mg_inzerce_210.png

Alirokumab je monoklonální protilátka IgG1, která má vysokou afinitu a specificitu k PCSK9. PCSK9 se váže na receptory pro lipoprotein s nízkou hustotou (LDLR) na povrchu hepatocytů, a tím podporuje degradaci LDLR v játrech. LDLR je hlavním receptorem, který vychytává cirkulující LDL-cholesterol. Proto pokles exprese LDLR pomocí PCSK9 vede k vyšším hladinám LDL-cholesterolu v krvi. Alirokumab inhibuje vazbu PCSK9 na LDLR a zvyšuje tím množství dostupných LDLR k vychytávání LDL, čímž vede ke snížení hladiny LDL-cholesterolu v krvi.1

Indikován je k léčbě dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární i nefamiliární) nebo se smíšenou dyslipidemií (jako doplněk k dietním opatřením) a to v kombinaci se statinem (nebo statinem a jinou hypolipidemickou léčbou) u pacientů u kterých nelze dosáhnout cílových hladin LDL-cholesterolu maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo samostatně či v kombinaci s další hypolipidemickou léčbou u pacientů, kteří netolerují statiny. Dále je indikován k léčbě dospělých pacientů s prokázaným aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním ke snížení kardiovaskulárního rizika a to v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu (případně další hypolipidemickou léčbou) nebo samostatně, pokud statiny nejsou tolerovány.1

 

 

Souhrn údajů o přípravku


Od června 2018 je v rámci centrové léčby Praluent hrazen i v České republice. Indikační omezení určuje úhradu u pacientů adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě 1. s heterozygotní familiární hypercholesterolemií nebo 2. s nefamiliární hypercholesterolemií nebo smíšenou dyslipidemií ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku s manifestním aterosklerotickým onemocněním, u kterých dosavadní intenzivní hypolipidemická léčba nebyla dostatečně účinná. Dostatečná účinnost léčby je definována cílovými hodnotami LDL-cholesterolu, rizikem pacienta a výší potřebné redukce. V případě Praluent 300 mg jde o pacienty, kteří vyžadují redukci LDL-cholesterolu alespoň o 60 % (a nepostačuje jim tak dávka 75 mg) nebo kteří i přes minimálně tříměsíční léčbu pomocí dávky 75 mg alirokumabu stále nedosahující cílových hodnot LDL-cholesterolu.3

Obvyklá počáteční dávka alirokumabu je 75 mg podaných subkutánně jednou za dva týdny. U pacientů, u kterých je zapotřebí výraznější snížení LDL-cholesterolu (nad 60 %), může být počáteční dávka 150 mg podávaná jednou za dva týdny nebo dávka 300 mg jednou za 4 týdny (měsíčně). Dávkování se upravuje individuálně dle výchozí hladiny LDL-cholesterolu, cíle léčby a terapeutické odpovědi. Po 4–8 týdnech od zahájení léčby (nebo úpravy dávky) může být upravena dávka. V případě potřeby dalšího snižování LDL-cholesterolu u pacientů, kteří aplikují 75 mg jednou za dva týdny nebo 300 mg jednou za 4 týdny, může být dávka zvýšena na maximální dávku 150 mg podávaných jednou za dva týdny.1

Praluent je u nás dostupný v předplněném peru, dosud byl k dispozici v silách Praluent 75 mg a Praluent 150 mg. Od letošního roku je k dispozici také Praluent 300 mg injekční roztok v předplněném peru.10

 

Alirokumab byl podroben rozsáhlé klinické studii ODYSSEY OUTCOMES. Tato multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie zahrnula téměř 19 000 pacientů. Jednalo se o pacienty starší 40 let, kteří byli v předchozím roce hospitalizováni pro akutní koronární syndrom (infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris). Mezi zařazovacími kritérii byla hladina LDL-cholesterolu vyšší než 1,8 mmol/l, ev. non-HDL-cholesterolu nad 2,6 mmol/l nebo apolipoprotein B nad 80 mg/dl. Všichni pacienti byli léčeni statiny ve vysokých dávkách: 40–80 mg atorvastatinu denně nebo 20–40 mg rosuvastatinu denně (nižších jen v případě, že je netolerovali). Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1 k léčbě alirokumabem v dávce 75 mg, resp. placebem jednou za dva týdny přidaných ke stávající hypolipidemické léčbě. Sledováni byli ve studii v průměru 2,8 roku.4

Primárním cílem studie byl složený výstup (MACE) sestávající z úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatálního infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris vyžadující hospitalizaci nebo potřeba koronární revaskularizace z ischemických příčin. Dále byly tyto kardiovaskulární výstupy vyhodnoceny také samostatně, sledováno úmrtí z jakýchkoliv příčin a další.4

Na vstupu do studie činila průměrná hladina LDL-cholesterolu studované populace 2,38±0,8 mmol/l. Ve skupině léčené alirokumabem klesla tato hladina ve 4. měsíci na hodnotu 1 mmol/l, ve 12. měsíci činila 1,2 mmol/l a ve 48. měsíci pak 1,7 mmol/l (po vyloučení pacientů, kteří nedokončili studii 0,98 mmol/l, resp. 1,1 mmol/l, resp. 1,4 mmol/l). V placebové větvi studie se jednalo ve 4., resp. 12., resp. 48. měsíci o hodnoty 2,4 mmol/l, resp. 2,5 mmol/l, resp. 2,7 mmol/l. V intervenované větvi tak bylo dosaženo hodnot LDL-cholesterolu nižších o 54,7–62,7 % než ve větvi placebové.4

Primární kompozitní cíl MACE byl dosažen u 903 pacientů (9,5 %) ve skupině s alirokumabem a u 1 052 pacientů (11,1 %) ve skupině s placebem. Kumulativní čtyřletá incidence tak dosáhla 12,5 % (alirokumab) a 14,5 % (placebo) (HR 0,85, 95% CI 0,78–0,93, p<0,001).4

Podle očekávání byl efekt alirokumabu na primární cíl rozdílný ve skupinách rozlišených podle výchozí hladiny LDL-cholesterolu. Nejvyššího benefitu dosáhli pacienti, kteří měli nejvyšší vstupní hodnotu LDL-cholesterolu. U pacientů, kteří měli vstupní LDL-cholesterol nad 2,6 mmol/l, došlo k poklesu MACE o 24 % a celkové mortality dokonce o 29 %.4

Při samostatném hodnocení jednotlivých sledovaných příhod byla zaznamenána velká koronární příhoda u 793 osob (8,4 %) ve skupině s alirokumabem a 899 (9,5 %) na placebu (HR 0,88, 95% CI 0,8–0,96, p=0,006), úmrtí z kardiovaskulárních příčin u 2,5 % ve skupině s alirokumabem a 2,9 % u placeba (HR 0,88, 95% CI 0,74–1,05) a úmrtí z jakýchkoliv příčin 3,5 % u alirokumabu a 4,1 % u placeba (HR 0,85, 95% CI 0,73–0,98). Podobný trend rozdílů byl vyjádřen i pro další sledované sekundární endopointy.4

Incidence nežádoucích příhod a laboratorních abnormit byla podobná v obou skupinách, s výjimkou reakce v místě vpichu, která byla vyšší ve skupině s alirokumabem (3,8 % vs. 2,1 %, p<0,001). Tyto reakce (svědění, zčervenání) byly obvykle mírné a dočasné.


 


praluent_1.png

 

 

     Obr. 1: Průměrná změna LDL-cholesterolu (mg/dl)

praluent_2.png

  Obr. 2: Kumulativní incidence primárního složeného     cíle (MACE) 

Studie ODYSSEY OUTCOMES prokázala, že u vysoce rizikové skupiny pacientů (po koronární příhodě v posledním roce), kteří mají navzdory léčbě statiny ve vysoké dávce stále zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu, dokáže alirokumab významně snížit riziko kardiovaskulárních příhod a současně riziko úmrtí. Současně byla potvrzena bezpečnost a výborná tolerance léčby alirokumabem. Benefity této léčby byly vyšší u pacientů s vyšší hladinou LDL-cholesterolu.

 

Jaká je účinnost a bezpečnost alirokumabu u diabetiků? Analýzu výsledků studie ODYSSEY OUTCOME v závislosti na glykemickém statusu prezentoval Ray et al. v rámci své přednášky na výroční konferenci Americké diabetologické společnosti a Evropské kardiologické společnosti v roce 2018.5,6

Účastníci studie byli v předem definované analýze rozděleni na diabetiky, prediabetiky a pacienty s normoglykemií. Statut diabetika byl dán předchozí diagnózou diabetu, užíváním antidiabetické terapie při vstupu do studie nebo HbA1c nad 6,5 % či dvěma hodnotami glykemie na lačno nad 7 mmol/l (126 mg/dl). Prediabetes byl definován hodnotou HbA1c v rozmezí 5,7–6,5 %, dvěma zachycenými hodnotami glykemie nalačno v rozmezí 5,6–7 mmol/l (100–126 mg/dl).

Analýza v první řadě doložila známý fakt zvýšeného kardiovaskulárního rizika diabetiků. Velmi ilustrativně jej ukázala incidence kardiovaskulárních příhod u pacientů v placebové skupině, pokud byla analyzována v závislosti na glykometabolickém statusu pacientů. Jestliže primárního sledovaného cíle (MACE) sestávajícího z úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatálního infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris vyžadující hospitalizaci nebo potřeby koronární revaskularizace z ischemických příčin bylo dosaženo u 8,5 % nediabetiků (a 9,2 % prediabetiků), incidence u diabetiků ve studii činila 16,4 %. Obdobně zvýšená incidence byla prokázána i pro následující jednotlivé součásti tohoto složeného cíle, tedy pro úmrtí z kardiovaskulárních příčin (nediabetici 1,6 %, diabetici 3,8 %), nefatální infarkt myokardu (6,0 % vs. 11,2 %), ischemickou CMP (1,0 % vs. 2,7 %).5,6

Nicméně účinnost alirokumabu na ovlivnění hladiny lipidů se nelišila v závislosti na glykometabolickém statusu. Analýza odhalila, že pro úroveň snížení LDL-cholesterolu, non-HDL-cholesterolu, triglyceridů či ovlivnění HDL-cholesterolu nebyl statisticky signifikantní rozdíl mezi pacienty v závislosti na tom, zda jsou diabetici, prediabetici nebo mají normoglykemii. Relativní redukce rizika tak byla pro tyto skupiny pacientů srovnatelná.

 

Z této analýzy můžeme postulovat dva významné závěry. Alirokumab je srovnatelně účinný pro ovlivnění hladiny LDL-cholesterolu u diabetiků i nediabetiků. A především – vzhledem k významně zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku diabetiků, je absolutní redukce kardiovaskulárního rizika u diabetiků významně vyšší než u nediabetiků.

Osoby s diabetes mellitus 2. typu jsou ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku. V případě metabolického syndromu, který je v různé míře vyjádřen u významné části diabetiků 2. typu, musíme pro snížení kardiovaskulárního rizika i celkové mortality preventivně i terapeuticky ovlivňovat všechny ovlivnitelné rizikové faktory. Pohled diabetologie tak již dnes není zaměřen výlučně glukocentricky, ale léčba diabetu 2. typu zahrnuje i ovlivnění dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů, jako je obezita, dyslipidemie a hypertenze. V případě dyslipidemie je klinickými důkazy dobře podložena potřeba udržovat hladiny LDL-cholesterolu v relativně přísných (nízkých) cílových hodnotách. Např. ESC guidelines doporučují u pacientů s diabetem 2. typu ve vysokém riziku cílovou hladinu LDL-cholesterolu pod 1,8 mmol/l a u pacientů ve velmi vysokém riziku pod 1,4 mmol/l.8 Současná guidelines farmakoterapie dyslipidemie doporučují užití statinů v dostatečných dávkách případně v kombinaci s ezetimibem.

Některé klinické studie ukazují, že užití vysoce intenzifikované statinové léčby může zvyšovat riziko vzniku nového diabetu. Tato data potvrzuje například metaanalýza klinických studií publikovaná Preissem et al. v roce 2011 v prestižním časopise JAMA. Vyhodnotila pět velkých klinických studií, do kterých bylo zahrnuto 32 752 účastníků bez diabetu na počátku studie. V průběhu studie se vyvinul diabetes u 2 749 osob (8,4 %), z toho u 1 449 nemocných léčených intenzivní dávkou statinů a u 1 300 pacientů léčených střední dávkou statinů. Poměr rizika vzniku nového diabetu tak činil HR 1,12 (95% CI 1,04–1,22) v neprospěch intenzivního dávkování statinů.9

Tento efekt je pochopitelně vysoce převážen benefity, které statinová léčba u diabetiků přináší pro kardiovaskulární i celkovou mortalitu. V těchto studiích byl současně identifikován výskyt nových velkých kardiovaskulárních příhod u 6 684 pacientů (20,4 %), z toho 3 134 u statiny intenzivně léčených pacientů a 3 550 u pacientů se střední dávkou statinů.9

Nicméně se zde zcela regulérně nabízí otázka, jaké je v tomto ohledu působení alirokumabu. Nezvyšuje léčba alirokumabem riziko vzniku diabetu?

Ve studii ODYSSEY OUTCOME byl vyhodnocován glukometabolický status pacientů ve třech kategoriích. Diabetes zahrnoval pacienty již léčené pro diabetes 1. nebo 2. typu, nemocné s HbA1c nad 6,5 %, s dvěma hodnotami glykemie nalačno nad 126 mg/dl nebo již užívající antidiabetickou terapii. Kategorie prediabetes zahrnula pacienty s HbA1c v rozmezí 5,7–6,5 %, dvěma hodnotami glykemie nalačno nad 100 mg/dl ale ne více než 126 mg/dl. Ostatní pacienti spadali do kategorie nediabetiků.

 

Analýza pacientů v této studii, u kterých se v průběhu léčby vyvinul diabetes (a to ať byli na počátku studie hodnoceni jako prediabetici nebo nediabetici), ukázala, že četnost rozvoje nového diabetu se nelišila podle toho, zda užívali alirokumab nebo placebo. Užití alirokumabu nezvyšuje riziko vzniku nového diabetu.

 


Literatura


1. Praluent 300 mg injekční roztok v předplněném peru. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.ema.europa.eu) [cit. 1. 5. 2021]
2. Inhibitory PCSK9 hrazeny už i v ČR. Jaké jsou podmínky předepisování? Kazuistiky v angiologii 5, 3–4: 38, 2018.
3. Praluent 300 mg injekční roztok v předplněném peru. Indikační omezení úhrady. (online: www.sukl.cz) [cit. 1. 5. 2021]
4. Schwartz, G. G., Steg, P. G., Szarek, M. et al. ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med 379, 22: 2097–2107, 2018.
5. Ray, K. Efficacy and safety of alirocumab in ODYSSEY OUTCOMES patients with diabetes. Přednáška na ESC Congress, Mnichov, 25.–29. 8. 2018.
6. Ray, K. Alirocumab and cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syndrome (ACS) and diabetes: prespecified analyses of ODYSSEY OUTCOMES. Prezentace na 78th Scientific Sessions of ADA, Orlando, USA, 22.–26. 6. 2018.
7. Goodman, S. Clinical implications for post-ACS patients. Identifying patients who may benefit most from PCSK9i: highlights from the latest ODYSSEY OUTCOMES data. Přednáška na ESC Congress, Mnichov, 25.–29. 8. 2018.
8. Cosentino, F. 2019 ESC Guidelines on Diabetes, Pre-diabetes and Cardiovascular Disease. Developed in collaboration with EASD. Přednáška na ESC Congres, Paříž, 31. 8.–4. 9. 2019. (online: escardio.org) [cit. 16. 9. 2019]

9. Preiss, D., Seshasai, S. R., Welsh, P. et al. Risk of incident diabetes with intensive-dose compared with moderate-dose statin therapy: a meta-analysis. JAMA 305, 24: 2556–2564, 2011.

10. Pomocník diabetologa 2021. Semily: GEUM, 2021.