Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Léčba sekundárního pankreatogenního diabetu inzulínem Fiasp v kombinaci s inzulínem Tresiba u špatně spolupracující pacientky

Barbara Buzová

Lékařský servis a.s., Havířov


 


Souhrn


Kazuistika referuje případ 40leté ženy se sekundárním pankreatogenním diabetem, jehož léčba intenzifikovaným inzulínovým režimem s využitím analog 1. generace byla komplikována naprostou nespoluprací pacientky. Nasazení inzulínových analog 2. generace Tresiba a Fiasp zlepšilo kompenzaci diabetu a přispělo ke snížení výskytu závažných hypo- a hyperglykemií.

Klíčová slova


  • pankreatogenní diabetes
  • nespolupráce pacientky
  • abúzus alkoholu
  • Fiasp

Summary


Treatment of secondary pancreatogenic diabetes with a combination of insulin Fiasp and insulin Tresiba in a poorly cooperative patient

The case report describes the case of a 40-year-old woman with secondary pancreatogenic diabetes, whose treatment with intensive insulin regimen using a first-generation analogue was complicated by the patient’s complete non-cooperation. The use of second-generation insulin analogues Tresiba and Fiasp improved her diabetes control and helped reduce the incidence of severe hypo- and hyperglycaemia.

Keywords


  • pancreatogenic diabetes
  • non-cooperative patient
  • alcohol abuse
  • Fiasp

image/svg+xml

Kazuistika


Jde o pacientku s chronickým abúzem alkoholu a chronickou kalcifikující pankreatitidou alkoholické etiologie. Pacientka byla opakovaně hospitalizována pro intoxikaci alkoholem. V roce 2012 bylo etylické kóma komplikováno akutním selháním ledvin.

            V srpnu 2018 pacientka podstoupila pro krvácení do pseudocysty pankreatu s hemobilií totální pankreatektomii se splenektomií, hepatikojejunoanastomózou a gastrojejunoanastomózou. Pooperačně se rozvinul sekundární inzulíndependentní diabetes s neměřitelně nízkou hladinou C-peptidu a malabsorbce s malnutricí. Pacientka se od 30 let věku léčí pro arteriální hypertenzi a kouří cca 30 cigaret/den. Od srpna 2018 abstinuje. Je matkou tří zdravých dětí. Léčba diabetu byla zahájena v srpnu 2018 intenzifikovaným inzulínovým režimem. Diabetes byl od počátku labilní, s rychlým střídáním hyper- a hypoglykemií. Pacientka byla pro závažné hypoglykemie opakovaně hospitalizována.

            Do péče naší ambulance byla převzata v říjnu 2019. V klinickém nálezu dominovala kachexie s BMI 16,2 kg/m2 a hypalbuminotické otoky dolních končetin. Diabetes byl výrazně dekompenzovaný s HbA1c 94 mmol/mol, glykemií nalačno 2 mmol/l a aktuálně změřenou postprandiální glykemií 18,4 mmol/l

inzerce-fiasp-diabetes-care_on-1.png

Na labilitě diabetu se jistě podílel deficit sekrece inzulínu a kontraregulačních hormonů po totální pankreatektomii, ale také naprostá nespolupráce pacientky. Stravovala se nepravidelně, vynechávala jídlo, ale neeliminovala rychlé sacharidy. Selfmonitoring glykemií glukometrem neprováděla, udávala však hypoglykemické příznaky v časných ranních hodinách a před jídly. Aby se vyhnula hypoglykemiím, aplikovala inzulín v neadekvátně nízkých dávkách nebo jej zcela vynechala. Byla léčená kombinací inzulínu glargin (Lantus) 4 U večer a inzulínu aspart (NovoRapid) 3×6 U.

            Vzhledem k labilitě diabetu jsme se rozhodli pro změnu druhů inzulínů. Lantus jsme nahradili inzulínem degludek (Tresiba) 6 U ráno. Důvodem této volby byla snaha o eliminaci závažných hypoglykemií, zejména v nočních hodinách a nad ránem. NovoRapid byl vyměněn za velmi rychle působící prandiální inzulínový analog Fiasp. Fiasp je inzulín aspart podávaný v čase jídla, ve kterém přidání nikotinamidu (vitamin B3) vede v porovnání s přípravkem NovoRapid k rychlejší počáteční absorpci inzulínu. Nástup účinku je o pět minut časnější a čas, za který bylo dosaženo maximální rychlosti infuze glukózy, je u přípravku Fiasp o jedenáct minut kratší ve srovnání s přípravkem NovoRapid. Přípravek Fiasp má ve srovnání s přípravkem NovoRapid časnější nástup účinku (viz bod 5.2 SPC), což vede k následnému zvýšení časného účinku na snížení hladiny glukózy.

inzerce-fiasp-diabetes-care_on-2.png

Fiasp jsme doporučili podávat v dávce 3×6 U těsně před jídlem nebo (v případě, že pacientka na aplikaci zapomněla) i krátce po jídle. Cílem bylo snížit postprandiální hyperglykemie a vyhnout se hypoglykemii před následným jídlem. Doporučila jsem bolusový inzulín Fiasp použít také ke korekci excesivních hyperglykemií. Navržený FGM přístroj FreeStyle Libre pacientka odmítla, ale slíbila provádět (a konzultovat) monitoring glykemií glukometrem.

            Další kontrola proběhla v listopadu 2019. Pacientka sice v meziobdobí měřila glykemie sporadicky a výsledky nekonzultovala, ale kompenzace diabetu se zlepšila. HbA1c klesl na 85 mmol/mol, glykemie oscilovaly mezi 3,1–18,6 mmol/l a nevyskytla se žádná závažná hypoglykemie. To pacientku povzbudilo k větší ochotě inzulín aplikovat pravidelně a nevynechávat jej. Dávky inzulínů byly navýšeny: Tresiba 12 U ráno a Fiasp 3×8 U.

            V prosinci 2019 jsme konstatovali další zlepšení kompenzace diabetu s poklesem HbA1c na 78 mmol/mol a glykemie nalačno (FPG) 5,3 mmol/l. Postprandiální glykemie se pohybovaly mezi 5,4–16,4 mmol/l, s výskytem lehkých hypoglykemií, pokud pacientka vynechala svačiny, a naopak hyperglykemií až 26 mmol/l po vynechání inzulínu či dietní chybě. Nález na očním pozadí byl v normě, albuminurie nebyla detekována. Došlo také ke zlepšení nutričního stavu s přírůstkem tělesné hmotnosti 3 kg a vzestupem BMI na 18,7 kg/m2. Hypalbuminotické otoky dolních končetin vymizely.

            Následné kontroly v diabetologické ambulanci pacientka s odkazem na epidemiologickou situaci při covid-19 zrušila a nebyla ochotná ani realizovat konzultace distanční formou. Dostavila se do ordinace opět až v lednu 2021, a kompenzace diabetu byla překvapivě uspokojivá: HbA1c 61 mmol/mol, FPG 4,5 mmol/l, postprandiální glykemie (PPG) 3,7–17,2 mmol/l. Aplikovala inzulín degludek (Tresiba) 12 U ráno a Fiasp 3×6 U s korekčními bolusy 2–3 U k úpravě výrazných hyperglykemií.

            V březnu 2021 se zdravotní stav pacientky dramaticky zhoršil. Byla hospitalizována nejdříve pro delirium tremens, následně pro ileus a podstoupila parciální resekci tračníku. Pooperační stav se zkomplikoval rozvojem enterokutánní píštěle s nutností resekce transverza v místě perforace a založením dočasné kolostomie. I přes tyto závažné komorbidity se podařilo udržet dobrou kompenzaci diabetu.

            Pacientka při poslední kontrole v květnu 2021 měla HbA1c 53 mmol/mol a glykemie v rozmezí 9,8–12,6 mmol/l, se sporadickými vzestupy až na 31 mmol/l, což pacientka řešila opakovanými bolusy malých dávek inzulínu Fiasp. Aktuálně aplikuje inzulín degludek 14 U večer a prandiální analog Fiasp 5-8-6 U.

 

Diskuse a závěr


 Kazuistika popisuje léčbu sekundárního pankreatogenního diabetu u špatně spolupracující pacientky. Sekundární diabetes vzniklý po totální pankreatektomii je pro chybějící sekreci inzulínu a absenci kontraregulačních mechanismů labilní a jeho kompenzace vyžaduje vysokou míru spolupráce ze strany pacienta. V případě naší pacientky tomu tak nebylo. Nedodržovala stravovací režim ani neprováděla selfmonitoring glykemií, inzulín aplikovala v neadekvátním čase či dávce nebo dávky inzulínu vynechávala. To způsobilo výraznou dekompenzaci diabetu a bylo příčinou častých hospitalizací.

            Po změně inzulínů za analoga 2. generace inzulín degludek (Tresiba) a velmi rychlý inzulín aspart (Fiasp) se situace obrátila k lepšímu. Díky výhodnějším farmakologickým vlastnostem nových inzulínů se podařilo eliminovat závažné a noční hypoglykemie. Velmi rychlý inzulínový analog Fiasp zlepšil kontrolu postprandiální glykemie s nižším rizikem hypoglykemie v pozdějším období. Pacientka jej aplikuje před jídlem, ale pokud na inzulín zapomene, tak i po jídle. Osvojila si i možnost podání bolusů Fiasp ke korekci výrazných hyperglykemií. Velmi rychlý inzulínový analog Fiasp byl testován v klinických studiích u pacientů s DM 1. a 2. typu. Tato kazuistika dokládá, že lze očekávat příznivý efekt tohoto inzulínu na postprandiální glykemie i u pacientů se sekundárním inzulíndependentním diabetem.

            Závěrem lze konstatovat, že i když je dlouhodobá životní prognóza pacientky nejistá, nové inzulíny přispěly ke zlepšení jejího zdravotního stavu.

 

Literatura


1. Fiasp 100 jednotek/ml. Souhrn údajů o přípravku. (online: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fiasp-epar-product-information_cs.pdf)


MUDr. Barbara Buzová

Diabetologická ambulance

Lékařský servis. a.s.

Karvinská 1518/5

736 01 Havířov