Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Jak mít pod kontrolou diabetes mellitus 1. typu u pacienta s psychickým onemocněním

Sylva Kheirová

Diabetologická ambulance, Brno


 


Souhrn


 

V kazuistice je prezentována pacientka s diabetes mellitus 1. typu s přidruženým psychickým onemocněním, která i přes dlouhodobou non-compliance (nedostatečný selfmonitoring a nepravidelná medikaci včetně inzulinoterapie) dosáhla významného zlepšení hodnot HbA1c při nastavení inzulínového režimu s bazálním inzulínovým analogem II. generace (glargin 300 U/ml). Změnou terapie byl dosažen další průběh onemocnění bez dříve přítomných středně těžkých a těžkých hypoglykemií a opakovaných hospitalizací pro různé kolapsové stavy.

Klíčová slova


 

diabetes mellitus 1. typu

psychické onemocnění

hypoglykemie

non-compliance

glargin 300 U/ml


Summary


 

How to control type 1 diabetes mellitus in a patient with a mental illness

The case report presents a type 1 diabetes mellitus patient with a mental illness, who despite long-term non-compliance (insufficient self-monitoring and irregular medication including insulin therapy) achieved significant improvement in HbA1c levels after the initiation of a new insulin regimen with a second generation basal insulin analogue (glargine 300 U/mL). The change in therapy resulted in the elimination of previously present moderate and severe hypoglycaemias and repeated hospitalisations for various collapse conditions.

 

Keywords


 

type 1 diabetes mellitus

mental illness

hypoglycaemia

non-compliance

glargine 300 U/mL


Úvod


 

V našich ambulancích se setkáváme s různými pacienty a s jejich různými životními příběhy a cestami. Ne každý pacient má vyhovující zázemí, ve kterém má oporu rodiny a přátel. U pacientů, kteří takové štěstí nemají, je složitější si získat jejich důvěru a motivovat je ke spolupráci a dodržování léčby. Přesto i takové pacienty je potřeba léčit, pomoci jim v jejich nelehké situaci a zároveň jim nabídnout léčbu, kterou zvládnou a která pro ně bude uživatelsky přijatelná a zároveň bezpečná.

V kazuistice je prezentována pacientka s diabetes mellitus (DM) 1. typu s přidruženým psychickým onemocněním, která i přes dlouhodobou non-compliance (nedostatečný selfmonitoring a nepravidelná medikace včetně inzulinoterapie) dosáhla významného zlepšení hodnot HbA1c při nastavení inzulínového režimu s bazálním inzulínovým analogem II. generace (glargin 300 U/ml). Další průběh onemocnění má dříve přítomných středně těžkých a těžkých hypoglykemií (s nutností dopomocí druhé osoby) a opakovaných hospitalizací pro různé kolapsové stavy.

toujeo-peoplecolorarrows_baner_02_23_10.jpg

Kazuistika


 

Pacientkou je 55letá žena s délkou trvání onemocnění více než 25 let, která od počátku diagnózy diabetes mellitus 1. typu až doposud svádí s tímto onemocněním neustálý boj. Jedná se o pacientku s těžkým životním osudem a s přidruženým psychickým onemocněním, které navíc celou situaci komplikovalo. Samotné sdělení diagnózy diabetes mellitus 1. typu s nutností doživotní terapie inzulínem u pacientky vyvolalo akutní psychotickou epizodu (s postupným přechodem do schizofrenie) podmíněnou návykovými látkami (alkohol a drogy).

V péči naší ambulance je pacientka od května roku 2016, kam se dostala při změně zdravotní pojišťovny, se kterou její předchozí diabetolog neměl smluvní vztah, a proto byla „spolupráce“ s pacientkou ukončena. V této době měla DM 1. typu s labilitou již 19 let. V anamnéze udávala opakované hospitalizace s frekvencí cca šestkrát za rok pro těžké hypoglykemie či hyperglykemie s ketoacidózou, dehydratace při průjmech nebo zvracení. Absolvovala již dvakrát odvykací léčbu, pro absolutní nespolupráci se nedařilo nastavit psychiatrickou medikaci, docházela ale na tzv. „sezení s psychiatrem“. Nyní se jí daří abstinovat. Je kuřačkou od svých 16 let až doposud. Psychiatr pracuje s diagnózou depresivní syndrom v kombinaci se schizoafektivní poruchou s postupnou degradací osobnosti.


Vstupní data

Od počátku svého onemocnění byla vždy léčena inzulinoterapií v IIT (3x denně prandiální inzulín a 1x denně bazální inzulín) zprvu kombinace NPH a rychlého humánního inzulínu, později inzulínový analog aspart 100 U/ml v předplněném peru a bazální inzulínový analog glargin (Lantus) v předplněném peru SoloStar. Při vstupním vyšetření měla nastavený dávkovací režim 14-14-14 U s.c. pro prandiální inzulín a 18 U s.c. pro bazální inzulín.

V rodinné anamnéze se DM nevyskytuje, otec i matka mají cca 80 let, oba jsou onkologicky nemocní, v regresi a sledování, mladší sestra je zdráva. Ona sama do doby diagnózy DM nikdy nebyla nemocná, vystudovala střední ekonomickou školu a pracovala jako sekretářka ředitele výrobní firmy. Měla spokojenou rodinu, starala se tříleté dítě a finančně rodina nijak nestrádala. V úvodu onemocnění DM byla hospitalizována pro kolapsový stav s vysokou glykemií (přes 35 mmol/l) a těžkou ketoacidózu. Sdělení diagnózy DM 1. typu vyvolalo u pacientky akutní psychotickou ataku, kdy potřebovala péči psychiatra. Po návratu z nemocnice špatně zvládala zaměstnání, péči o rodinu a bohužel se jí nedostalo žádné podpory od manžela ani rodičů v těžké životní situaci. Přišla o zaměstnání, následoval rozvod, dítě dostal do péče manžel a navíc své dítě pak již nikdy neviděla. Rodiče i sestra se od ní distancovali a pacientka skončila tzv. „na ulici“.

Při prvotním vyšetření v naší ambulanci byly zjištěny tyto hodnoty: TK 138/88 mmHg, TF 92, hmotnost 56,7 kg, výška 164 cm, BMI 21,08 kg/m2, obvod pasu 78 cm, PPG (2 hodiny) 20,7 mmol/l (asymptomatická), laboratorní FPG 21,1 2 mmol/l, HbA1c 98 mmol/mol, C-peptid nalačno < 3 pmol/l, TSH 2,99 mIU/l, fT4 15,0 pmol|/l, U/S 7,0, Kr/S 80, CKD-epi 1,34 ml/s, minerály v normě, celkový cholesterol 5,88 mmol/l, triglyceridy 1,01 mmol/l, HDL-cholesterol 2,22 mmol/l, LDL-cholesterol 2,89 mmol/l, non-HDL-cholesterol 3,65 mmol/l, poměr TC/HDL 2,8. Jaterní testy – bilirubin, AST, ALT, ALP, GMT v normě, albumin v moči 2,30 mg/l, index albumin/kreatinin 0,93 (v normě).

Na očním pozadí sklerotické cévy, ale není nález diabetické retinopatie. NT v normě, opakující se záněty spojivek a víček.

Z neurologického vyšetření – distální senzitivně-motorická polyneuropatie dolních končetin s poruchou čití na akrech, parestezie. EKG vyšetření ukázalo fyziologickou křivku, pouze se sklony k tachykardii. Cévní vyšetření – periferní angiopatie cév dolních končetin, bez stenóz, UZ břicha – steatofibróza jater.

V medikaci má pacientka doporučeny tyto léky – perindopril 5 mg/den, metoprolol 25 mg 2x denně, atorvastatin 10 mg, titrováno na 20 mg/den, kyselina acetylsalicylová 100 mg denně po jídle. Otázkou však u této pacientky vzhledem k její diagnóze a složité životní situaci bylo, zda pravidelně své léky užívá. Dle zjištění se jí nedaří medikaci pravidelně užívat, navíc uvádí, že pravidelně kouří, ale abstinuje.

Při druhé kontrole v naší ambulanci byla indikována změna inzulinoterapie. Pro větší bezpečnost, nízkou variabilitu a delší dobu trvání účinku (až 36 hodin) jsem vybrala bazální analog II. generace glargin 300 U/ml (Toujeo) s postupnou titrací na 27 U s.c./24 hodin, protože u této pacientky existovala pouze jediná možnost, a to znát hodnotu ranní glykemie nalačno. Bezpečnost inzulínu Toujeo je potvrzena řadou studií. Ve studii OneCare byl u pacientů léčených inzulínem Toujeo zjištěn hladší průběh glykemické křivky a také významný rozdíl v TIR v průběhu noci oproti pacientům léčených inzulínem degludek. Jako prandiální inzulín byl pacientce nastaven inzulín Apidra v předplněném peru SoloStar. Měření glykemie prováděla pacientce ošetřovatelka z charity, sama pacientka si nebyla schopna změřit glykemie.

Během dalších 6–12 měsíců pacientka neměla žádné těžké hypoglykemie ani kolapsové stavy s nutností hospitalizace. Podařilo se u ní získat důvěru v nastavenou medikaci a hlavně v bezpečnost inzulinoterapie. Pacientka navíc sama projevila snahu o spolupráci a naučila se samostatně provádět selfmonitoring glykemií. V současné době se snaží i o denní profily glykemií. Pokud má glukometr s sebou při kontrole v ambulanci, je patrný stále nepoměr mezi počtem měření a počtem předepisovaných a spotřebovaných měřících proužků.

Hodnoty HbA1c (u takto komplikované pacientky je pokládáme za velký úspěch léčby) během kontrol v ambulanci vypadal následovně: 92,0….88,0….75,0….73,0….66,0….65,0 mmol/mol a zatím nejlepší dosažená hodnota byla 62,0 mmol/mol. LDL-cholesterol má při pravidelné medikaci na hodnotě pod 2 mmol/l. Velice důležité je, že se u pacientky dále nerozvíjejí komplikace diabetu a navíc u ní vymizely akroparestezie dolních končetin. Kontroly očního pozadí, neurologické kontroly, EKG (někdy u ní obtížně vymahatelné) absolvuje každé 1–2 roky.


Závěr


 

Touto kazuistikou chci ukázat realitu v našich ambulancích. Jak svízelná může být spolupráce u pacienta s psychickým onemocněním, kdy motivace něčím novým může u něj znamenat i více stresu z neznámého. Také jakou důležitost hraje pro diabetologa mít u pacientů pravidelný a přesný monitoring glykemií při nastavení terapie. Nové možnosti technologie měření, jako jsou FGM nebo CGM (TIR) i glukometry s možností stažení hodnot jsou pro nás vynikající pomocí umožňující rozkrýt jednotlivé glykemie, především nepoznané hypoglykemie a jejich denní variabilitu. Nutností je ale spolupráce pacienta, jeho motivace a zájem na zlepšení jeho onemocnění. To je u psychiatrických pacientů velmi problematické, kdy změna nemusí přinést vždy jen výborný výsledek a ideální zlepšení. I takové pacienty máme ve svých ambulancích. Musíme mít tedy „k ruce“ bezpečné a spolehlivé inzulíny, ke kterým patří inzulínová analoga II. generace. U nich můžeme počítat se snížením variability glykemií a tudíž i se snížením frekvencí závažných a nočních hypoglykemií. Dále je můžeme bezpečně titrovat k cílovým hodnotám glykemií a zpomalit tak pozdní komplikace DM. U inzulínu Toujeo můžeme využít i možnost flexibility aplikace v čase, až 3 hodiny před či po zvolené době s.c. aplikace.

Příběh dokládá význam použití nových moderních léků, jako je inzulin glargin 300 U/ml (Toujeo), se všemi jeho studiemi podloženými benefity pro léčbu. Proto je na místě neváhat s použitím tohoto bazálního inzulínového analoga II. generace a poskytnout pacientovi co nejdříve vždy „něco lepšího“.


Literatura


 

1. Conget, I., Mangas, M. Á., Morales, C. et al. Effectiveness and safety of insulin glargine 300 U/ml in comparison with insulin degludec 100 U/ml evaluated with continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and suboptimal glycemic control in routine clinical practice: The OneCARE study. Diabetes Ther 12, 11: 2993–3009, 2021.

 

MUDr. Sylva Kheirová

Diabetologická ambulance

Vinohrady 484/16

639 00 Brno