Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

 

 

 


Diabetologické dny v Luhačovicích jsou výroční konferencí České diabetologické společnosti. Jedná se o nejnavštěvovanější diabetologickou konferenci, letos se uskuteční již 60. ročník této akce.

Program akce je rozsáhlý, zahrne množství přednášek, sympozií a workshopů pro které je vyhrazen čas od středy 24. dubna do soboty 27. dubna.

Svůj pracovní den má tradičně na této akci také Sekce sester České diabetologické společnosti. Uskuteční se v pátek 26. 4. 2024 (8.–15.30) ve Společenském domě v Luhačovicích.

Více než 25 let se naši redaktoři osobně účastní Diabetologických dní v Luhačovicích a více než 20 let připravujeme sborník abstrakt právě z jednání Sekce sester ČDS. I letos jsme za podpory ČDS a ve spolupráci s Výborem Sekce sester ČDS připravili takový sborník. Nově je k dispozici výlučně v elektronické podobě – a to jak k prohlížení na našich stránkách, tak v PDF podobě ke stažení pro Vaši potřebu.


svd_24_obalka-80-x-112-mm.jpg

 

 


Vážené a milé kolegyně, kolegové,


s rostoucím počtem diabetiků v populaci se stále více zdůrazňuje potřeba posílení kompetencí nelékařských pracovníků, kteří o ně pečují. Životní změny, výskyt diabetických komplikací a nové léčebné postupy vyžadují neustálé osvojování velkého množství informací, léčebných postupů a dovedností, které by měly nemocným pomoci lépe s nemocí žít. Práce sester v diabetologii se tak stává převážně edukační činností, kterou často provádíme nad rámec svého pracovního času. Role nutričních terapeutů je v péči o diabetiky nezastupitelná především také na poli edukace. V současné době se začíná tato role posilovat i v privátní sféře. Doufejme, že to bude mít pozitivní vývoj.
Dovolujeme si vás informovat o činnostech Sekce sester České diabetologické společnosti. Naše sekce byla založena v roce 1994 na podnět lékařů-diabetologů a díky chvályhodné iniciativě některých aktivních a optimistických kolegyň. Od té doby jsme se nejen setkávaly na Diabetologických dnech v Luhačovicích, ale také jsme se postupně staly oficiální profesní organizací.

Naše logo je inspirováno Joslinovou medailí, kterou dostávají diabetici v Bostonu. Tři ušlechtilí koně na medaili symbolizují inzulín, dietu a cvičení. Vedle vozky, který představuje pacienta, je i postavička edukátora, který radí pacientům v jejich náročném běhu s diabetem. Edukace je nezbytnou součástí léčby, a díky odborným seminářům a dalším příležitostem k setkávání se můžeme vzájemně obohacovat a pomáhat tak pacientům lépe zvládat toto onemocnění.

 

navrh-bez-nazvu-25.png

Sekce sester ČDS pořádá sama nebo ve spolupráci s jinými organizacemi vzdělávací programy pro zdravotníky nelékaře, zapojuje se do edukačních a výzkumných projektů v diabetologii aj. V letošním roce máme za sebou také účastnicky velmi úspěšnou konferenci na téma Novinky v diabetologii.

 

Historické mezníky Sekce sester ČDS

  • Založení Sekce (1994): V lázeňském domě Morava jsme se staly samostatnou organizací s 77 členkami.
  • Rozvoj členské základny (1997): Na jednání v kinosále Elektra jsme měly již přes 300 členů.
  • Ustavení další profesní organizace (2002): Vznikla Diabetologická sekce ČAS.
  • Ustavení Diabetologické asociace ČR (2006): Nyní máme svého zástupce v rámci této asociace.
  • V roce 2013 naše sekce měla nejvíce členů – 110.

 

Bohužel, jak je tomu i v jiných organizacích, počet aktivních členů klesá. Kolegyně a kolegové, jste vítáni v našich řadách. Jako člen Sekce sester budete mít přístup k odborným seminářům, setkáváním, publikacím a dalším profesním aktivitám. Můžete se také aktivně podílet na edukačních činnostech a přispívat do časopisu: Kazuistiky v diabetologii. Více se o nás dozvíte na společných stránkách České diabetologické společnosti – Sekce sester.

 

Za Sekci sester České diabetologické společnosti

Kateřina Čechová, předsedkyně


 

 

 


Organizace diabetologických sester

Diabetologická sestra a nutriční specialista/ka jsou významnými členy týmu profesionálů, kteří pečují o pacienty s diabetes mellitus. Přestože organizace péče o diabetiky se v různých zemích liší a v řadě zemí je obor diabetologie vyhrazen pro úzkou skupinu specialistů, postavení diabetologické sestry a nutriční specialistky je nezpochybnitelné v každém z modelů zdravotní péče o diabetiky.

Sestry v diabetologii se organizují aby se mohly vzájemně podpořit v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace, ale i působení navenek, tedy ve výzkumu, propagaci a vzdělávání populace.


Evropská federace diabetologický sester (FEND, Foundation of European Nurses in Diabetes) vznikla z podnětu Saintvincentské deklarace v roce 1995. FEND je zakládajícím členem Evropské koalice proti diabetu (ECD), spolupracuje s IDF Europe, WHO Europe, EASD, PCDE, EURADIA a EUDF.

2024_md2_organizace_obr1.png

Její působení se soustřeďuje zejména na rozvoj a podporu úlohy profesionální role diabetologických sester v Evropě, podporu vzdělávání a edukace sester v diabetologii, rozvoj vzdělávacích programů, organizace konferencí a sympozií a spolupráci s národními a mezinárodními zdravotnickými organizacemi.

Prezidentkou je Anne-Marie Felton, předsedkyní Kristin de Backer. Organizace pro sestry vydává open access časopis International Diabetes Nursing a pořádá MSc kurzy. Výroční kongres se obvykle koná jako satelitní sympozium mezinárodní společnosti EASD.


Česká asociace sester – sekce diabetologická je odborná, nezisková, profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků působících v resortu zdravotnictví, sociální péče a školství, která je součástí České asociace sester.

Diabetologická sekce pořádá vzdělávací programy pro nelékařské zdravotnické pracovníky, podílí se na tvorbě informačních publikací pro pacienty i širokou veřejnost. Účastní se legislativních procesů, ovlivňujících profesionální přípravu a postavení sester a dalších zdravotnických povolání.

Spolupracuje s Českou diabetologickou společností, se Sekcí sester ČDS, Diabetickou asociací České republiky, Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí a s dalšími organizacemi, které se snaží zlepšit kvalitu života pacientům s diabetem.

2024_md2_3_organizace_obr2.png

Sekce sester České diabetologické společnosti vznikla v roce 1994 při České diabetologické společnosti J. E. Purkyně se sídlem v Praze. Při svých aktivitách úzce spolupracuje s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO).

Hlavními cíli Sekce sester je napomáhat zvyšování úrovně edukace na všech pracovištích, kde je poskytována péče diabetikům – důraz na zlepšení edukace; spolupracovat s diabetologickými pracovišti a diabetologickými centry; prosazovat zavedení bodového hodnocení výkonů prováděných edukační sestrou; organizovat vzdělávací semináře, kurzy a další formy vzdělávacích akcí za účelem seznámení s novými poznatky v oboru, vzájemná výměna zkušeností; spolupracovat s laickými organizacemi diabetiků, zvláště se Svazem diabetiků ČR a Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí; zajistit informovanost členů o všech vzdělávacích akcích pořádaných ČDS, novinkách v oboru, v edukaci.

Předsedkyní Sekce sester ČDS je Bc. Kateřina Čechová.