Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Instilační podtlaková terapie: efektivní součást léčby závažného syndromu diabetické nohy Hana Poláková
 

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.


Souhrn

Uvedená kazuistika poukazuje na možnost řešení komplikovaného případu syndromu diabetické nohy (přítomnost multirezistentního bakteriálního kmenu a osteomyelitidy) pomocí instilační podtlakové terapie. V tomto případě se jednalo o jednu z nejpodstatnějších součástí komplexní terapie. NPWTi (negative pressure wound therapy with instillation) trvala 40 dní, protože šlo o závažný, končetinu vitálně ohrožující chronický defekt, jehož hojení podléhá odlišným zákonitostem než u rány akutní. Díky instilaci došlo ke zvládnutí velmi těžkého lokálního nálezu a umožnění jeho následného dohojení pomocí moderních obvazových materiálů v relativně krátké době pěti měsíců od transmetatarzální amputace. Tím byla minimalizována invalidizace pacienta při zachování maximální možné délky končetiny se zajištěním plné soběstačnosti.

Klíčová slova

  • syndrom diabetické nohy
  • instilace, multirezistence
  • osteomyelitida

Summary

Negative pressure wound therapy with instillation: the effective part of treatment of a severe diabetic foot syndrome

The presented case report shows the option of the management of the complicated diabetic foot syndrome (a presence of multi resistant bacteria and osteomyelitis) using the negative pressure wound therapy with instillation. It was one of the most substantial parts of the complex therapy in this patient. NPWTi (negative pressure wound therapy with instillation) lasted for 40 days as it was a severe chronic defect that represented a life threatening condition for the leg and its recovery process proceeded under different principles than in an acute wound. Thanks to the instillation the very severe local finding was controlled and it was subsequently cured using modern dressing materials in a relatively short time of 5 months from the transmetatarsal amputation. This way not only minimized the patient’s disability, it also maintained the maximal possible length of the leg and ensured full self-sufficiency.

Keywords

  • the diabetic foot syndrome
  • instillation, multi resistance
  • osteomyelitis

Úvod

Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažnou chronickou komplikací diabetu, která je i dnes často diagnostikována až ve stadiu ulcerací nohou. Ty vznikají v důsledku těžkého postižení multifaktoriální etiologie. Jedná se především o osové odchylky v postavení dolních končetin, neuropatii, mikro- a makroangiopatii, Charcotovu osteoartropatii a změny v kostním metabolismu. V případě takto těžkých komplikací je potřeba dlouhotrvající komplexní terapie. Její výsledek je často velmi nejistý i přes využití všech dostupných a nejmodernějších léčebných metod.

 

Kazuistika

Jedná se o obézního, 130 kg vážícího pacienta, narozeného v roce 1951. Dlouhodobě se léčí s arteriální hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, stav po non STEMI v roce 2008 při nemoci tří tepen, řešenou revaskularizací angiograficky, s poruchami srdečního rytmu v anamnéze. Dále je přes 10 let sledován pro diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi ve smyslu polyneuropatie, nefropatie – CKD 3. stupně, angiopatie. V roce 2013 byla provedena amputace 4. a 5. prstu pravé dolní končetiny pro syndrom diabetické nohy (Wagner 4).

12. června 2015 pacient přišel k vyšetření pro recidivu SDN, vyvolávajícím faktorem bylo zabodnutí špendlíku do palce pravé dolní končetiny. V oblasti 1. prstu se nacházel nekrotický defekt o velikosti malé mince. Rychle došlo k rozvoji flegmonózních změn, pro které byl 17. června 2015 pacient vyšetřen v chirurgické ambulanci. Byla nasazena antibiotická perorální terapie (klindamycin) a provedeno ultrazvukové vyšetření arterií dolních končetin, které neprokázalo závažnou poruchu prokrvení dolních končetin. Rentgenové vyšetření skeletu nohy bylo zatím bez známek osteomyelitidy. Terapie lokálního nálezu byla prováděna denně antiseptickým krytím terénní službou v místě bydliště. Ke stabilizaci však nedocházelo, stav naopak nadále progredoval. Byla přítomna počínající vlhká gangréna palce a docházelo k rozvoji septického stavu, doprovázeného dekompenzací diabetu, progresí renální insuficience a výraznou elevací zánětlivých markerů. Pacient byl proto 3. července 2015 přijat k hospitalizaci. Po parenterální antibiotické terapii (nadále klindamycin) a po kompenzaci vnitřního prostředí došlo k ústupu projevů systémové zánětlivé reakce. Ale ke zklidnění lokálního nálezu na pravé dolní končetině (PDK) nedocházelo. Naopak – gangrenózní změny se rozšířily přes meziprstí i na 2. prst PDK. Rentgenovým vyšetřením byla prokázána progredující osteomyelitida 1. a 2. prstu a 1. metatarsu. Kultivačními vyšetřeními byla potvrzena MRSA pozitivita, pro kterou byla provedena změna antibiotické terapie (na perorálně podávaný cotrimoxazol). Jediným pozitivem v daný okamžik bylo, že angiografické vyšetření neprokázalo žádnou poruchu prokrvení dolních končetin. Nález byl chirurgem indikován k amputačnímu řešení. Pacientovi byla navržena amputace v bérci, ten ale souhlasil pouze se zákrokem transmetatarzálně. V této úrovni pak byla 12. srpna 2015 končetina amputována. Zákrok byl komplikován přítomností abscesového ložiska v oblasti planty a v pochvě extenzoru pro třetí prst. Pahýl byl ponechán k hojení sekundárně. Byl přítomen rozsáhlý, 4 cm hluboký kapsovitý defekt plantárně se sondovatelným skeletem v obou laterálních pólech dehiscence. Zároveň přetrvávala MRSA pozitivita a proto bylo pokračováno v dlouhodobé léčbě perorálním cotrimoxazolem. Pro MRSA pozitivitu a závažný lokální nález byla 27. srpna 2015 nasazena instilační podtlaková terapie (NPWTi), obrázek 1 a 2. Instilace byla prováděna pravidelně ve dvouhodinových intervalech po dobu 10 minut, abychom zabránili vzniku biofilmu a výrazně snížili riziko selhání podtlakové terapie vzhledem k multirezistenci. K proplachu jsme použili superoxidovaný roztok Aqvitox D. Již při následujícím převazu (obrázek 3) bylo patrné výrazné zlepšení defektu. Byla přítomna čistá granulační tkáň v celém rozsahu dehiscentního pahýlu. Proto bylo v této terapii pokračováno v následujících čtyřiceti dnech. Během tohoto období došlo k přegranulování skeletu, výrazné regresi defektu (obrázek 4) a k úplnému uzavření kapsy plantárním směrem. Po vysazení NPWTi byl 6. října 2015 uskutečněn přechod na lokální terapii alginátem se stříbrem (obrázky 5 a 6). Tento materiál byl volen s ohledem na dlouhodobou MRSA pozitivitu a možnou výměnu materiálu v tří až čtyřdenním časovém intervalu se zabráněním zbytečné manipulace s defektem. Po nastavení lokální léčby byl pacient propuštěn. Převazy doma byly pravidelně prováděny terénní službou. Při kontrole 18. prosince 2015 byl defekt téměř dohojen, velikost byla 4 x 0,5 cm (obrázek 7). Na další návštěvu v lednu 2016 se pacient bohužel nemohl dostavit. Je hospitalizován pro plicní embolii vzniklou 30. prosince 2015.

 

Závěr

NPWTi je velmi efektivní a relativně novou metodou, která by měla patřit mezi dostupné a používané postupy v léčbě závažných případů SDN. Její nespornou výhodou, právě díky principu instilace, je rozšíření indikací podtlakové terapie a výrazné snížení rizika jejího selhání. Lze ji proto použít u stavů doprovázených přítomností multirezistentních bakterií, osteomyelitid, imunodeficitů a nekróz (za předpokladu pravidelného débridementu). Výše uvedené stavy často doprovází SDN v pokročilých stadiích a ve všech je právě klasická NPWT kontraindikována.

 

MUDr. Hana Poláková

Geriatrické centrum

Pardubická nemocnice

Kyjevská 44

530 02 Pardubice

e-mail: hana.polakova@nemocnice-pardubice.cz


2016_04_polakova_obr1.jpg

Obr. 1: Stav defektu při nasazení NPWTi 27. 8. 2015

2016_04_polakova_obr2.jpg

Obr. 2: Způsob nasazení NPWTi 27. 8. 2015

2016_04_polakova_obr3.jpg

Obr. 3: Vyčištění defektu a masivní granulace při druhém převazu 31. 8. 2015


2016_04_polakova_obr4.jpg

Obr. 4: Výrazné zmenšení defektu při převazu 15. 9. 2015

2016_04_polakova_obr5.jpg

Obr. 5: Stav defektu při ukončení NPWTi 6. 10. 2015

2016_04_polakova_obr6.jpg

Obr. 6: Přechod na terapii moderními obvazovými materiály (Silvercel) 6. 10. 2015


2016_04_polakova_obr7.jpg

Obr. 7: Téměř dohojený defekt 18. 12. 2015

Obrazová dokumentace – archiv autorky 

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se na vybudování neurologické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění a patologií nervové tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno na 15 lékařských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, Pierra Janet, Alberta Londe aj. (zdroj informací: archiv redakce)

 

Wagner F. William (1917) – americký ortoped. Ještě před dokončením studií narukoval do armády, protože USA vstoupily do 2. sv. války. Studia dokončil v roce 1953 na University of Southern California. Po povinné praxi si zařídil soukromou ortopedickou praxi, ve které se časem specializoval na postižení nohou a kotníku a stal se autoritou v problematice diabetické nohy. V roce 1982 založil Wagner Foot and Ankle Institute. V roce 2000 se stal ortopedem roku Neufeldské společnosti. Klasifikaci ran, jež je dnes nejčastěji označována jeho jménem, publikoval v Foot Ankle v roce 1981. (zdroj informací: archiv redakce)


publikováno: Kazuistiky v diabetologii 14, 1, 2016.